لیست لغت های علي کمالي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 14 - بهرام پور(قرآن مبین)
شَهوَت: : علاقه ی شدیدبه چیزی،دلدادگی،میل غریزی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 14 - پوربهرام(قرآن مبین)
زُیِّنَ: : زینت داده شد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجرات آیه 1 - پوربهرام(قرآن مبین)
اِتَّقوا : تقواپیشه کنید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجرات آیه 1 - پوربهرام(قرآن مبین)
بینَ یَدَی : پیش رو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجرات آیه 1 - پوربهرام(قرآن مبین)
لاتُقدَّموا : پیش نیفتید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 1 -
مُرسلات : فرستاده شده ها.فرستادگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 1 -
عَبَسَ : چهره درهم کشید،عصبانی شد،روترش کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 1 -
السَّماء : آسمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 1 - بهرام پور
یسَبِّحُ : تسبیح می گویند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : منزه دانستن
  سوره حمد آیه 1 -
الله : همان معنی تمام وکمالی است که ازیک ذات پاک بی همتاولایزال انتظارهست.
توضیح : جامع ترین کلمه ای است که درمعنایش تمام صفات ثبوتی خداوندراداراست ازقبیل:آفرینندگی وخالقیت،پرورش دهنده ورشددهنده وربوبیت،بخشندگی ورحمانیت،وهرآنچه خوبی که به ذهن قاصرمخلوق می رسد؛وتمام آنچه که به ذهن مخلوقات هم نمی رسد؛درهرصورت منظورتمام صفات ثبوتی است که دربطن این لفظ جلاله مستتراست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.