مهدی شریف رضویان
فاجعل نظری فیه عباده و قرائتی فیه فکراً و فکری فیه اعتباراً
[ همه پیام ها ] پیام های مهدي شريف رضويان (47 مورد)
  سوره طه آیه 88 - باورهای پوشالین
به نظز می رسد زمانی که انسان اعتقاداتی بدست می آورد که از روی تعقل نبوده و به آنها به صورت مستقل ایمان نمی آورد بلکه از روی هوی و هوس و نعوذا بلله از روی تفریح و اشتغال و ... انها را باور می کند ، آنوقت باورهایی برای خود می سازد که با یک آواز گوساله سامری نیز چون برگ خزان می ریزد.
  سوره نساء آیه 52 - هدف و وسیله
این آیه و آیات قبل و بعد مرتبط با آن شعار ماکیاولیی که کی گوید هدف وسیله را توجیه می کند به طور قاطع رد می کند . یهودیان حیثیت و اعتقاد خود را برای رسیدن به مقاصد پست شان قربانی کردند.
شاید بتوان طور دیگر هم نتیجه گرفت و آن اینکه اعتقاد به خداوند (توحید) چنانچه مانند راسخان در علم اگر در قلب رسوخ کند مگر می تواند حتی برای ارزشمند ترین اهداف به زعم ما فدا گردد .
  سوره آل عمران آیه 9 - ره آورد رسوخ علم
نگاه آخر بین راسخان در علم به روز معاد که بواسطه علمشان به اسرار قرآن و بدنبال آن ایمان به آن حاصل شده است هماره آنها را متوجه خدا نموده و فهمیده اند که در آن روز هیچ چیز جز رحمت خداوند بدرد آنها نمی خورد لذا تعیین و تشخیص آن را نیز بعهده خدا می گذارند تا رحمتی را شامل حال آنها کند که برایشان سودمند است .
[ همه نکته ها ] نکته های مهدي شريف رضويان (15 مورد)
  سوره انشقاق آیه 13 - ارزیابی شادی
به نظر می رسد شادیی که منجر به غرور و فرو رقتن در شهوات شده و مالا موجب به سخره گرفتن دعوت انبیاء گردد ، خسارت بار است و به زودی اسباب گریه او را فراهم می کند (فسوف یدعوا ثبورا).پس جا دارد ما شادیهای خود را در میان خانواده و دوستان و همفکران مورد مداقه قرار دهیم که آیا ثمره این شادی چیست غرور یا رضای خداوند و جلوه ای رحمانی ؟
  سوره نساء آیه 59 - علت عدم ارجاع
اگر بعد از اختلاف ارجاع را به اولی الامر ذکر نفرموده برای اینست که ایشان نمی توانند حکم جدیدی وضع نمایند فقط می توانند از حکم خدا و رسول پرده بردارند.
  سوره نساء آیه 58 - علت تقدم
علت تقدم امانتداری بر رعایت عدل اینست که اگر همه امین باشند نزاعی پیش نمی آید تا نیاز به داوری باشد.
[ همه سوال ها ] سوال های مهدي شريف رضويان (9 مورد)
  سوره نساء آیه 53 - بخل در اعطای هدایت
آیا اگر کسی توفیق هدایت پیدا کند از بخشیدن آن به دیگران بخیل می شود . (آیه فرضی را مطرح می کند و آن اینکه اگر اینها نصیبی از اینها داشتند به اندازه گودی هسته خرما به کسی نمی دادند ) به عبارت دیگر به نظر می رسد بخل به امور معنوی نباید تعلق بگیرد .
  سوره بقرة آیه 38 - عدم درک درمانگر خوف و اندوه
آیا افرادی که اصلا بدنبال هدایت الهی نیستند و آن را نمی خواهند و مالا ارزش آن را هم نمی دانند برایشان خوف و اندوهی از این بابت مطرح است ؟
این گونه از انسانها از این معارف دورند و نبودن در مسیر هدایت را حس نمی کنند تا چه رسد به آنکه گم شده خود را در هدایت پیدا کنند.
  سوره بقرة آیه 146 - صنعت التفات
آیا کاربرد صنعت التفات همیشه یکسان است یا مثل این آیه و سوره حمد می تواند شبیه یا متفاوت باشد؟و کلا آیا می توان اهداف این صنعت را احصا نمود؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي شريف رضويان (8 مورد)
  سوره حمد آیه 7 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
راه کسانی که به آنان نعمت های باطنی چون ولایت ، تایید الهی و ... دادی تا آنان توفیق پیمودن صراط مستقیم را که راهی باریکتر از مو و برنده تر از شمشیر را در پرتو همراهی با نعمت یافتگان (اسوه ها ) به آسانی و خوبی بپیمایند. کسانی که نه مغضوبند و نه گمراه و این غضب و گمراهی از طرف ذات اقدس تو نمی باشد ، چرا که جز خیر و رحمت از تو نازل نمیشود بلکه ضلال و غضب از سوی شما کیفری است که تبهکاران به سوء اختیار برای خود برگزیدند.
  سوره حمد آیه 6 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
ما را به راه راست ، راهی که چون خود عهده دار حفظ آنی ، از کجی و اعوجاج و دستبرد شیطان مصون بوده و در آن از استقامت و پایداری برخورداریم و ما را به لقای مهر ارحم الراحمین و نه لقای قهر اشد المعاقبین می رساند، برسان.
  سوره حمد آیه 5 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
بار خدایا همه عوالم هستی و من ، تنها تو را می پرستیم و در همه شوون هستی خود حتی برای پرستش تنها از تو یاری می جوییم.