فهیمه رفعتی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فهيمه رفعتي (8 مورد)
  سوره توبة آیه 118 - احسن الحدیث
و خدا عنایت کرد بر آن سه نفر که از جهاد تخلف کردند تا جایى که زمین با آن فراخى بر آنها تنگ شد، باطنشان نیز بر آنها تنگ گردیده و دانستند که پناهگاهى از سخط خدا جز به سوى خدا نیست، سپس بر آنها توفیق داد تا توبه کنند که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است
  سوره توبة آیه 87 - احسن الحدیث
راضى شده‏اند که با ماندگان باشند، خدا به قلوبشان مهر نهاده است بدان جهت نمى‏فهمند
  سوره توبة آیه 107 - احسن الحدیث
کسانى که مسجدى بنا کرده‏اند از روى ضرر زدن و کفر و تفرقه افکندن میان مؤمنان و کمین درست کردن براى کسى که از پیش با خدا و رسول جنگیده است، قسم مى‏خورند که فقط خوبى اراده کرده‏ایم، خدا گواه است که دروغگو هستند
[ همه لغت ها ] لغت های فهيمه رفعتي (1 مورد)
  سوره توبة آیه 100 - نمونه
الْأَنْصارِ : آنها که پیشگام در نصرت و یارى پیامبر ص و یاران مهاجرش بودند
[ همه صرف ها ] صرف های فهيمه رفعتي (2 مورد)
  سوره توبة آیه 100 - الجدول فی اعراب القرآن
السابقون و المهاجرین
 توضيح : (السابقون)، جمع السابق، اسم فاعل من سبق الثلاثیّ، وزنه فاعل.
(المهاجرین)، جمع المهاجر، اسم فاعل من هاجر الرباعیّ، وزنه مفاعل بضمّ المیم و کسر العین
  سوره انفال آیه 1 - الجدول فی اعراب القرآن
(الأنفال)
 توضيح :
جمع نفل، اسم بمعنى الغنیمة وزنه فعل لفتحتین، و وزن الأنفال أفعال