مسعود مرآتی
[ همه پیام ها ] پیام های مسعود مرآتي (4 مورد)
  سوره بقرة آیه 171 - معجز
همین یک آیه به تنهایی می تواند مصداقی برای معجز بودن قران دانست.
  سوره بقرة آیه 126 - دنیا
به نظر من بیشتر آیات قران تقابل دنیا و آخرت است. یا باید دنیا را بخواهیم یا آخرت را. و جز این راهی وجود ندارد. هر کس در دنیا بیشتر سختی بکشد در آخرت راحت تر خواهد بود. امام علی (ع)
  سوره بقرة آیه 115 - مفهوم کلی
مفهوم کلی مالکیت مطلق خداوند است. و هیچ کس شریک در ملک او نیست.
[ همه نکته ها ] نکته های مسعود مرآتي (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 141 - مسئولیت
مسئولی نداشتن ما نسبت به دیگران در آخرت است. در این دنیا در قال آنها مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر داریم.
  سوره بقرة آیه 121 - مراحل رجوع به کتاب آسمانی
مراحل رجوع به قران:قرائت، تدبر، عمل، تفسیر.
تا عمل وظیفه ی همه ی انسانهاست.
  سوره بقرة آیه 114 - زمان ما
امروز در همین کشور اسلامی خودمان شاهد این ماجرا هستیم. مسجد ها شب ه بسته است. روزها هم در بهترین حالت ممکن فقط نیم ساعت قبل از اذان و سه ساعت بهد از آن باز است. این مانع عبادت مردم نمی شود؟
[ همه سوال ها ] سوال های مسعود مرآتي (19 مورد)
  سوره بقرة آیه 124 - ستمکار
منظور از ستمکار کدام فرزند ابراهیم است؟

توضیح : آیا چنین چیزی وجود دارد؟

  سوره بقرة آیه 123 - شفاعت
در روز قیامت شفاعت پیامبران هم سودمند نیست؟

توضیح : با توجه به اینکه گفته شده شفاعت هیچ کس پذیرفته نیست.

  سوره بقرة آیه 122 - شفاعت
در روز قیامت شفاعت پیامبران هم سودمند نیست؟