simorgh ghaf
[ همه پیام ها ] پیام های simorgh ghaf (1 مورد)
  سوره ناس آیه 1 - پیامی که ( قل ) در ابتدای برخی آیات دارد !
هر آیه ای را ( قل ) باید گفت .
چرا در ابتدای برخی آیات قل آمده ؟
چه پیامی دارد ؟
[ همه نکته ها ] نکته های simorgh ghaf (2 مورد)
  سوره انفال آیه 17 - قتال
قتال = در لغت عرب تنها به معنای جنگ نیست .

توضیح : در لغت عرب تنها به معنای جنگ و کشتار نیست
بلکه بمعنای مبارزه است اما مبارزه ای که حریف از میدان محو گردد
میتواند یک مبارزه علمی یا ایمانی باشد .
میتوان ذیل این سری لعت ها از خونریزی صرف اسفاده نکرد .

  سوره انفال آیه 17 - توکل
این آیه نشانگر کوچکترین اثرات توکل است .
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های simorgh ghaf (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 3 - شخصی
همان کسانی که ایمان دارند به آنچه پنهان است و نماز را اقامه می کنند و از آنچه رزقشان کردیم انفاق میکنند .
  سوره بقرة آیه 2 - ترجمه شخصی
آن کتابیست که شکی در آن نیست و در خود هدایتی برای متقین دارد .