محمود اخوان
[ همه پیام ها ] پیام های محمود اخوان (1 مورد)
  سوره مائدة آیه 19 - وظایف رسولان
مطابق ایه ۱۹ سوره مائده وظیفه رسولان در سه بعد است : ۱- تبیین کننده ( یبین لکم) ۲- بشارت دهنده ( بشیرا) ۳- هشدار دهنده ( نذیرا) پس می توان نتیجه گرفت هر کس بخواهد مثل رسولان حرکت کند ئ به هدایت جامعه بپردازد باید ابتدا با آگاهی دادن و روشن کردن مسیر و بیان خوبی ها و بدی ها به هدایت بپردازد و حق استفاده از اجبار و یا از بین بردن اختیار ندارد.