از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
17) آیا خبر آن سپاهیان ( از امم گذشته که در برابر خدا و پیامبرانش لشکرکشی کردند ) به تو رسیده؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) ( سپاهیان ) فرعون و ثمود ( قوم صالح پیامبر ، که چگونه به هلاکت رسیدند ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) ( تنها آنها تکذیب نکردند ) بلکه کسانی ( از قوم تو ) که کفر ورزیدند در انکاری ( شدیدتر ) اند. [ نظرات / امتیازها ]
20) و خداوند بر آنها از هر سو احاطه ( وجودی و علمی و توانی ) دارد. [ نظرات / امتیازها ]
21) ( این کتاب سحر و افسانه نیست ) بلکه آن کتابی خواندنی و ارجمند است. [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوحی محفوظ ( از دروغ و تحریف و دستبرد شیاطین و اجنّه ) نگاشته شده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
17) آیا داستان لشکرها به تو رسیده است ، [ نظرات / امتیازها ]
18) لشکریان فرعون و ثمود؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) ولی کافران پیوسته در تکذیب حقند ، [ نظرات / امتیازها ]
20) و خداوند به همه آنها احاطه دارد! [ نظرات / امتیازها ]
21) ( این آیات ، سحر و دروغ نیست ، ) بلکه قرآن با عظمت است ... [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوح محفوظ جای دارد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
17) آیا داستان لشکریان را شنیده ای؟ . [ نظرات / امتیازها ]
18) لشکریان فرعون و ثمود . [ نظرات / امتیازها ]
19) کفار قوم تو از سرنوشت آنان پند نخواهند گرفت چون تکذیب خوی آنان شده است . [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدای تعالی از خارج وجودشان محیط به وجودشان است . [ نظرات / امتیازها ]
21) و این قرآن افسانه نیست بلکه قرآنی است مجید . [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوح محفوظ جای دارد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
17) آیا احوال جنود ( شاهان گذشته ) بر تو حکایت شده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) داستان فرعون و قوم ثمود ( که به کیفر کفر و دشمنی با رسل هلاک شدند ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) بلی آنان که کافرند به تکذیب می پردازند. [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدا بر همه آنها محیط است. [ نظرات / امتیازها ]
21) بلکه این کتاب قرآن بزرگوار و ارجمند الهی است. [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوح محفوظ حق ( و صفحه عالم ازلی ) نگاشته است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
17) آیا حدیث [ آن ] سپاهیان: [ نظرات / امتیازها ]
18) فرعون و ثَمود بر تو آمد؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) [ نه ، ] بلکه آنان که کافر شده اند در تکذیب اند [ نظرات / امتیازها ]
20) با آنکه خدا از هر سو برایشان محیط است. [ نظرات / امتیازها ]
21) آری ، آن قرآنی ارجمند است ، [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوحی محفوظ است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
17) آیا داستان آن سپاهیان به تو رسیده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) داستان فرعون و قوم ثمود ؟ خدا آنان را نابود ساخت و پیامبرشان را یاری کرد . [ نظرات / امتیازها ]
19) ای پیامبر ، کافران قوم تو از این داستان ها پند نمی گیرند و ایمان نمی آورند ، بلکه همچنان بر دروغ انگاشتن قرآن اصرار میورزند . [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدا از هر سو بر آنان احاطه دارد ، پس نمی توانند از تحت قدرت او خارج شوند . [ نظرات / امتیازها ]
21) قرآن ـ چنان که آنان می پندارند ـ ساخته بشر یا القای شیاطین نیست ، بلکه کتابی است خوانده شده و ارجمند و با عظمت ، [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوحی مصون از هر کذب و باطلی قرار دارد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
17) آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) [ سپاهیان ] فرعون و ثمود [ که به سبب تکذیبشان به عذابی دردناک دچار شدند ] [ نظرات / امتیازها ]
19) [ فقط آنان تکذیب گر نبودند ] بلکه کافران [ قوم تو ] در تکذیبی سخت ترند [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدا از همه سو بر آنان احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
21) [ چنین نیست که درباره قرآن می پندارند ] بلکه آن ، قرآنی باعظمت و بلند مرتبه است [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوح محفوظ است [ به همین خاطر از دستبرد هر تحریف گری مصون است. ] [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه مصطفوی
17) آیا آمده‌ ‌است‌ بنظر ‌شما‌ خبر لشگرها‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) که‌ فرعون‌ و ثمود و نیروهای‌ ‌آنها‌ ‌بود‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) بلکه‌ آنانکه‌ کافر شدند همیشه‌ ‌در‌ تکذیب‌ و مخالفت‌ هستند‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
20) و خداوند ‌در‌ پشت‌ ‌آنها‌ و محیط ‌است‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
21) بلکه‌ ‌آن‌ قرآن‌ ‌با‌ عظمت‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
22) که‌ ‌در‌ لوحهای‌ محفوظ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی
19) بلکه‌ آنان‌ ‌که‌ کافر شدند،ووقوع‌ قیامت‌ و حساب‌ و جزا ‌را‌ تصدیق‌ نمی‌کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
17) آیا آمد تو ‌را‌ سخن‌ لشکرهای‌ اهل‌ کفر ‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) پیروان‌ فرعون‌ و قوم‌ ثمود ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدای‌ ‌تعالی‌ ‌از‌ ورای‌ ‌ایشان‌، محیط: احاطه‌ کننده‌ ‌است‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ ‌به‌ علم‌ و قدرت‌. [ نظرات / امتیازها ]
21) نه‌ چنان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌ایشان‌ گویند، بلکه‌ ‌آن‌ چیزی‌ ‌که‌ تکذیب‌ ‌او‌ نمودند، قرآن‌ شریف‌ بزرگوار ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
22) در‌ لوحی‌ ‌که‌ نگهداشته‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌از‌ تغییر و تحریف‌ و زیاده‌ و نقصان‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
17) 17‌-‌ ای‌ ‌رسول‌ آیا احوال‌ لشکرها ‌بر‌ تو حکایت‌ ‌شده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ داستان‌ فرعون‌ و قوم‌ ثمود [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ بلکه‌ کافران‌ ‌در‌ تکذیب‌ هستند [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ ‌خدا‌ ‌از‌ ‌هر‌ جهت‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ احاطه‌ دارد [ نظرات / امتیازها ]
21) 21‌-‌ بلکه‌ ‌آن‌ قرآنی‌ ‌است‌ ‌با‌ عظمت‌ [ نظرات / امتیازها ]
22) 22‌-‌ ‌در‌ لوحی‌ محفوظ ‌از‌ خطا و دروغ‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
17) آیا آمد ترا حکایت‌ لشکرهای‌ (17) [ نظرات / امتیازها ]
18) فرعون‌ و ثمود (18) [ نظرات / امتیازها ]
19) بلکه‌ آنان‌ ‌که‌ کافر شدند ‌در‌ تکذیب‌ نمودن‌ (19) [ نظرات / امتیازها ]
20) و ‌خدا‌ ‌از‌ ورا ‌ایشان‌ احاطه‌کننده‌ ‌است‌ (20) [ نظرات / امتیازها ]
21) بلکه‌ ‌آن‌ قرآنیست‌ شریف‌ (21) [ نظرات / امتیازها ]
22) ‌در‌ لوحی‌ نگهداشته‌ ‌شده‌ (22) [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
17) آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) داستان فرعون و ثمود [ نظرات / امتیازها ]
19) بلکه کسانی که کافر شدند در تکذیب هستند [ نظرات / امتیازها ]
20) و خداوند از اطرافشان به آنها احاطه دارد [ نظرات / امتیازها ]
21) بلکه آن قرآنی مجید است [ نظرات / امتیازها ]
22) در لوحی محفوظ است [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
17) آیا خبر لشکریان به تو رسیده است، [ نظرات / امتیازها ]
18) (لشکریان) فرعون و ثَمُود؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) بلکه کسانى که کفر ورزیدند در تکذیب (تو و قرآن غوطه ور)اند، [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدا از فرا روى آنان احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
21) بلکه آن (قرآن) خواندنى [و] با عظمت است، [ نظرات / امتیازها ]
22) که در صفحه نگهدارى شده (علم الهى) موجود است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
18) لشکرهاى فرعون و قوم ثمود؟«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) آرى، آنان که راه کفر پیش گرفته‌اند همچنان در تکذیب هستند.«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدا از همه سو بر آنها احاطه دارد.«20 [ نظرات / امتیازها ]
21) بلى این قرآن مجید است،«21» [ نظرات / امتیازها ]
22) در لوح محفوظ.«22» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
17) آیا داستان لشکرها را شنیده‌اى؟«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) سپاه فرعون و ثمود«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) بلى، کافران همواره در حال تکذیبند«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) و خدا از هر سو به آنها احاطه دارد«20» [ نظرات / امتیازها ]
21) آرى، این قرآن ارجمند است«21» [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوح محفوظ است«22» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
17) آیا خبر لشکرها و سپاهیان (کفّار) به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) لشکرهای فرعون و قوم ثمود؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) اصلاً کافران پیوسته کارشان تکذیب (حق و حقیقت) است. [ نظرات / امتیازها ]
20) خداوند، از پشت سر، ایشان را دَور زده‌است و احاطه کرده است (و راه فراری برای ایشان باقی نگذاشته است و کاملاً مراقب اوضاع و احوالشان است). [ نظرات / امتیازها ]
21) (این سخن سحر و دروغ نیست) بلکه این، قرآن بزرگوار و عالیقدر است. [ نظرات / امتیازها ]
22) در لوح محفوظ جای دارد (و دست نااهلان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی‌رسد، و از هرگونه تغییر و تبدیل و زیاده و نقصانی برکنار و در امان است). [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
17) آیا داستان سپاهیان به تو رسیده است؟«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) فرعون و قوم ثمود«18 [ نظرات / امتیازها ]
19) آرى کافران در انکارند«19 [ نظرات / امتیازها ]
20) و خداوند بر فراز ایشان چیره است‌«20 [ نظرات / امتیازها ]
21) حق این است که آن قرآن مجید است‌«21» [ نظرات / امتیازها ]
22) در لوحى محفوظ«22» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
17) آیا داستان آن لشکرها به تو رسیده است; ( 17 ) [ نظرات / امتیازها ]
18) [لشکرهاى] فرعون و ثمود؟ ( 18 ) [ نظرات / امتیازها ]
19) بلکه آنان که کفر ورزیده اند، در تکذیبى [ناموجّه ]فرورفته اند. ( 19 ) [ نظرات / امتیازها ]
20) و خداوند از هر سو بر آنان احاطه دارد. ( 20 [ نظرات / امتیازها ]
21) بلکه این قرآنى است ارجمند [ نظرات / امتیازها ]
22) که در لوحى محفوظ ثبت است. ( 22 ) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
17) آیا تو را حدیث سپاهیان آمد؟«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) (سپاهیان) فرعون و ثمود.«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) بلکه آنان که کافر شده‌اند در (ژرفای) تکذیبند.«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) حال آنکه خدا از پشتشان (بر ایشان) محیط است.«20» [ نظرات / امتیازها ]
21) بلکه آن قرآنی، با کرامتی گشاده است،«21» [ نظرات / امتیازها ]
22) (که) در لوحی [:جایگاهی آشکار] محفوظ است.«22» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
17) آیا سرگذشت آن سپاه به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) (سپاه) فرعون و ثمود. [ نظرات / امتیازها ]