از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
9) فَ:رابطه/أَمَّا:حرف شرح وتفضیل/ الْیَتِیمَ:مفعول به مقدم/ فَ:رابطه/لَا:حرف جزم/ تَقْهَرْ:فعل مضارع مجزوم وفاعل"انت" ﴿٩﴾ [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ:عطف/أَمَّا : حرف شرح وتفضیل /السَّائِلَ:مفعول به مقدم/ فَ:رابطه/لَا:حرف جزم/ تَنْهَرْ:فعل مضارع مجزوم وفاعل"انت" ﴿١٠﴾ [ نظرات / امتیازها ]
11) :عطف/أَمَّا: حرف شرح وتفضیل/ بِنِعْمَةِ:جار ومجرور/ رَبِّ:مضاف الیه /کَ:ضمیر متصل مجروری،مضاف الیه/ فَ:رابطه/حَدِّثْ:فعل امر مبنی بر سکون وفاعل"انت" ﴿١١﴾

[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
9) فَأَمَّا «فاء رابط برای جواب شرط» «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
الْیَتِیمَ «مفعول به مقدم»
فَلا «فاء رابط برای جواب شرط» «حرف جزم»
تَقْهَرْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»«فاعل[أنت]» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
السَّائِلَ «مفعول به مقدم»
فَلا «فاء رابط برای جواب شرط» «حرف جزم»
تَنْهَرْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»«فاعل[أنت]» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
السَّائِلَ «مفعول به مقدم»
فَلا «فاء رابط برای جواب شرط» «حرف جزم»
تَنْهَرْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»«فاعل[أنت]» [ نظرات / امتیازها ]
11) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
بِنِعْمَةِ «حرف جر و اسم مجرور»
رَبِّکَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «(ک)مضاف إ»
فَحَدِّثْ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری»«فاعل[أنت]» [ نظرات / امتیازها ]