از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
5) فَ:استیناف/إِنَّ:حرف نسخ،نصب/ مَعَ الْعُسْرِ:جار ومجرور/ مَعَ:مفعول به/ الْعُسْرِ:مضاف الیه/خبر ،محذوف/ یُسْرًا:اسم" إِنَّ" ﴿٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
6) إِنَّ:حرف نسخ،نصب/ مَعَ الْعُسْرِ:جار ومجرور/ مَعَ:مفعول به/ الْعُسْرِ:مضاف الیه/خبر ،محذوف/ یُسْرًا:اسم" إِنَّ" ﴿٦﴾ [ نظرات / امتیازها ]
7) فَ:حرف عطف/إِذَا:مفعول فیه/ فَرَغْ:فعل ماضی مبنی بر سکون ،تَ:در محل رفع ،فاعل/ فَ:رابطه /انْصَبْ:فعل امر مبنی بر سکون ﴿٧﴾ [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ :قسم وحرف جر /التِّینِ:مجرور ومتعلق آن،محذوف/ وَ:عطف /الزَّیْتُونِ:معطوف ،مجرور ﴿١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
5) فَإِنَّ «فاء استیناف» «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
مَعَ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
الْعُسْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف»
یُسْراً «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
6) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
مَعَ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
الْعُسْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف»
یُسْراً «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
7) فَإِذا «(ف)عطف» «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
فَرَغْتَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
فَانْصَبْ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری»«فاعل[أنت]» [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «واو عطف»
إِلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
رَبِّکَ «اسم مجرور یا در محل جر» «(ک)مضاف إ»
فَارْغَبْ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری»«فاعل[أنت]»
[ نظرات / امتیازها ]