از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
1) اقْرَأْ:فعل امر،مبنی بر سکون،انت فاعل/ بِ:حرف جر/اسْمِ : مجرور ومضاف ،متعلق محذوف/ رَبِّکَ: رَبِّ مجرور مضاف الیه ومضاف ،ک :ضمیر متصل در محل جر ومضاف الیه/ الَّذِی:موصول/ خَلَقَ:فعل ماضی مبنی بر فتح،"هو"فاعل وصله برای " الَّذِی" ﴿١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
2) خَلَقَ:فعل ماضی مبنی برفتح :هو:فاعل/ الْإِنْسَانَ:منصوب ،مفعول به/ مِنْ :حرف جر/عَلَقٍ:مجرور،" خَلَقَ"متعلق برای "من علق" ﴿٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
3) اقْرَأْ :فعل امر مبنی بر بر سکون "انت"فاعل/وَ:واو حالیه /رَبُّ:مرفوع ،مبتدا/کَ:در محل جر ،مضاف الیه/ الْأَکْرَمُ:خبر ﴿٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
4) الَّذِی:موصول،مبنی بر سکون،صفت برای" وَرَبُّکَ"/ عَلَّمَ:فعل ماضی مبنی بر فتح،"هو"فاعل
بِالْقَلَمِ:جار ومجرور،" عَلَّمَ"متعلق ﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) عَلَّمَ:فعل ماضی مبنی بر فتح،"هو"فاعل/ الْإِنْسَانَ:منصوب ومفعول به اول(از افعال دومفعولی)/ مَا :موصول ،مفعول به ثانی،" لَمْ یَعْلَمْ"صله برای"ما" /لَمْ :حرف نفی ،یَعْلَمْ:فعل مضارع مجزوم،"هو"فاعل ﴿٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) اقْرَأْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
بِاسْمِ «حرف جر و اسم مجرور»
رَبِّکَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «(ک)مضاف إ»
الَّذِی «نعت، تابع»
خَلَقَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
2) خَلَقَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
الْإِنْسانَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
عَلَقٍ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
3) اقْرَأْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
وَ «واو حالیه»
رَبُّکَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «(ک)مضاف إ»
الْأَکْرَمُ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
4) الَّذِی «نعت، تابع»
عَلَّمَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
بِالْقَلَمِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
5) عَلَّمَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
الْإِنْسانَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
ما «مفعول به ثان»
لَمْ «حرف جزم»
یَعْلَمْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
3) وَ رَبُّکَ الأکْرَمُ»
 توضيح : «وَ رَبُّکَ الأکْرَمُ»
«وَ رَبُّکَ الأکْرَمُ»: حرف واو استئنافیه است. واژه أکرم، افزایش ربوبیّت و کرامت را می‌رساند. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیران
1) باسم ربک
 توضيح : و نیز کلمه باسم ربک مفعول فعل اقرا و حرف باء در آن زایده ، و تقدیر کلام اقرا اسم ربک ، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نیست .
و جمله باسم ربک متعلق است به کلمه‏ای تقدیری ، نظیر اقرا مفتتحا و یا
مبتدئا باسم ربک .
و ممکن هم هست متعلق به خود اقرا ، و حرف باء برای ملابسه ( اتصاف)باشد [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
1) إقرأ: جمله فعلیه، فاعل: انت مستتر، مفعول: باسم ربک: جمله محلا منصوب، متعلَق
باسم: جارو مجرور متعلِق به إقرأ، مجرور
ربّ: مضاف الیه برای اسم و مجرور، مضاف برای ک و مجرور
ک: مضاف الیه رب و مجرور
الذی: اسم موصول
خلق: جمله فعلیه، فاعل: هو مستتر، مفعول: در این آیه نیامده است. و آیه 2 کلا مفعولش می شود و محلا منصوب، صله الذین و محلی از اعراب ندارد، عاید: هو مستتر [ نظرات / امتیازها ]