از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  احمد يوسفي - مجمع البیان
8) «جزاؤهم عند ربهم جنات عدن» أی دخول جنات عدن «خالدین فیها» حال من مضمر أی یجزونها خالدین فیها. [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي
7) إِنَّ:از حروف مشبهه / الَّذِینَ:موصول،اسم"ان" و خبر محذوف/جمله" آمَنُوا و عَمِلُوا الصالحات" صله برای "الذین"
آمَنُوا:فعل ماضی و واوضمیر متصل در محل رفع ،فاعل
وَ:عطف، عَمِلُوا:فعل ماضی و واو ضمیر متصل در محل رفع ،فاعل وعطف به ماقبل
الصَّالِحَاتِ:مفعول به ومنصوب
أُولَٰئِکَ:اسم اشاره ،مبتدا
هُمْ:ضمیر منفصل وتاکید
خَیْرُ:خبر برای" أُولَٰئِکَ" و مرفوع ومضاف
الْبَرِیَّةِ:مجرور/مضاف الیه ﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) جَزَاؤُهُمْ :اسم مرفوع،مبتدا / و "هم"ضمیر متصل در محل جر باضافه
عِنْدَ:ظرف مکان ومنصوب ،ومتعلق ان" جنات"
رَبِّهِمْ:اسم مجرور/مضاف الیه برای مضاف محذوف/ و"هم"ضمیر متصل در محل جر به اضافه/مضاف الیه
جَنَّاتُ:اسم مرفوع،خبر برای" جَزَاؤُهُمْ"
عَدْنٍ:اسم علم مجرور/مضاف الیه
تَجْرِی:فعل مضارع
مِنْ تَحْتِهَا:جار ومجرور /تجری متعلق "من تحت"و"ها"مضاف الیه
الْأَنْهَارُ:مرفوع /فاعل/جمله "تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ"صفت برای " جَنَّاتُ"
خَالِدِینَ :منصوب وحال برای" جَزَاؤُهُمْ"
فِیهَا :جار ومجرور/متعلق،"خالدین"
أَبَدًا :ظرف زمان/متعلق آن "خالدین"
رَضِیَ:فعل ماضی مبنی/ اللَّهُ:مرفوع/فاعل
عَنْهُمْ:جارو مجرور ومتعلق"رضی"
وَ:عاطفه رَضُوا:فعل ماضی مبنی و واوضمیرمتصل در محل رفع فاعل/عطف به ماقبل
عَنْهُ:جارو مجرور/ومتعلق"رضوا"
ذَٰلِکَ:اسم اشاره /مبتدا -خبر محذوف
لِمَنْ :جارر ومجرور/متعلق محذوف/"من" موصول /جمله "خَشِیَ رَبَّهُ"صله برای "من"
خَشِیَ:فعل ماضی مبنی/هو" فاعل/"رب"مفعول به
رَبَّهُ:اسم منصوب و"ها"ضمیرمتصل در محل جر به اضافه /مضاف الیه ﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
7) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الَّذِینَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
آمَنُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
وَ «واو عطف»
عَمِلُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
الصَّالِحاتِ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
أُولئِکَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
هُمْ «ضمیر فصل و محلی از اعراب ندارد.»
خَیْرُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
الْبَرِیَّةِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
8) جَزاؤُهُمْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
عِنْدَ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
رَبِّهِمْ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
جَنَّاتُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
عَدْنٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
تَجْرِی «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
تَحْتِهَا «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» الْأَنْهارُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
خالِدِینَ «حال منصوب»
فِیها «حرف جر و اسم مجرور»
أَبَداً «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
رَضِیَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
اللَّهُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
عَنْهُمْ «حرف جر و اسم مجرور»
وَ «واو عطف»
رَضُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
عَنْهُ «حرف جر و اسم مجرور»
ذلِکَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
لِمَنْ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
خَشِیَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
رَبَّهُ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 380
7) جملة: «إنّ الذین آمنوا ...» لا محلّ لها استئنافیّة.
و جملة: «آمنوا ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذین).
و جملة: «عملوا ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
و جملة: «أولئک ... خیر البریّة» فی محلّ رفع خبر إنّ. [ نظرات / امتیازها ]
8) (هم) ضمیر فصل ، (عند) ظرف منصوب متعلّق بحال
من جنّات (من تحتها) متعلّق ب (تجری) ، بحذف مضاف أی: من تحت أشجارها .. أو قصورها (خالدین) حال منصوبة ، (أبدا) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (خالدین)، (عنهم) متعلّق ب (رضی)، (عنه) متعلّق ب (رضوا)، و الإشارة فی (ذلک) إلى الاستقرار فی الجنّة (لمن) متعلّق بخبر المبتدأ (ذلک) ..
و جملة: «جزاؤهم ... جنّات» لا محلّ لها استئناف بیانیّ.
و جملة: «تجری ...» فی محلّ نصب حال من جنّات «4».
و جملة: «رضی اللّه ...» لا محلّ لها استئنافیّة للدعاء «5».
و جملة: «رضوا ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة رضی اللّه.
و جملة: «ذلک لمن خشی ...» لا محلّ لها استئناف بیانیّ.
و جملة: «خشی ...» لا محلّ لها صلة الموصول (من). [ نظرات / امتیازها ]