رضا جودکی
[ همه نکته ها ] نکته های رضا جودکي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 6 - کافر
چون کافر به خدا و روز قیامت و وجود حساب و کتاب برای انسان ها اعتقادی ندارد پس اگر او را از عذاب الهی بترسانی منکر وجود داشتن عذاب می شود و اگر آن را به بهشت بشارت بدهی باز هم آن را انکار می کند.
[ همه سوال ها ] سوال های رضا جودکي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 36 - خروج از بهشت
خدا در آیه 30 سوره بقره می فرماید من در زمین جانشین قرار خواهم داد پس خروج از بهشت چه معنایی می تواند داشته باشد ؟چون از همان ابتدا قرار بوده در زمین جانشین باشند و در آیه 36 می فرماید: آنان را در آنچه در آن بودند بیرون کرد آیا می تواند منظور بهشتی روی زمین باشد؟
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های رضا جودکي (9 مورد)
  سوره بقرة آیه 7 -
چرا ابتدا دل و بعد گوشها و تهایتا چشمها ذکر شده اند این ترتیب معنای خاصی دارد؟
  سوره حمد آیه 7 -
خداوند در این آیه به ما می فهماند که راه راست چه راهی است. راه و روش زندگانی نعمت داده شدگان مانند انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین است نه سیره زندگی آنان که مورد عذاب واقع شده اند مانند قوم لوط و شعیب و ... و نه راه گمراه شدگان یعنی کسانی که از هوای نفس پیروی می کنند.
  سوره حمد آیه 6 -
در آیه قبل از خداوند طلب مدد داشتیم و بعد در این آیه از او میخواهیم که کمک کند و ما را به راه راست هدایت کند. از این دو آیه استنباط می شود که فقط خداوند می تواند انسان را به راه راست هدایت کند.