jebril jebrili
[ همه سوال ها ] سوال های jebril jebrili (1 مورد)
  سوره سبا آیه 13 - تمثیل سازی
در برخی از احادیث با این مورد برخورد کرده ایم که تمثیل سازی و مجسمه سازی حرام است پس چطور در این آیه آمده است که جنیان برای سلیمان نبی از هرچه میخواست تماثیل میساختند؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های jebril jebrili (6 مورد)
  سوره روم آیه 10 - قاموس قرآن
سپس نتیجه ی بدتر،عاقبت بدکارانی شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را مسخره می کردند
  سوره فرقان آیه 22 - قاموس قرآن
روزی که فرشتگان را می بینند ، روز بشارت برای مجرمان نخواهد بود و گویند: رحمت خدا بر ما حرام حتمی شد و ما از آن محروم گشتیم
  سوره انبیاء آیه 15 -
دعویشان زایل نشد ، تا اینکه آنها را درو کرده و بیجانشان کردیم
[ همه لغت ها ] لغت های jebril jebrili (129 مورد)
  سوره قصص آیه 18 - قاموس قرآن
غوی : هلاکت پیشه
 توضيح : در این آیه هلاکت پیشه معنی شده
  سوره نمل آیه 57 - قاموس قرآن
غابرین : بازماندگان
  سوره نمل آیه 40 - قاموس قرآن
طرف : نگاه کردن
 توضيح : معنی : پیش از آنکه نگاهت به هم بخورد