از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
3) لم : مبنی بر سکون ، عامل ،و عمل آن جزم فعل مضارع است
(لم )یلد :مضارع مجزوم به "لم " ،و علامت جزم آن سکون است "هو"ی مستتر در آن فاعل و محلا مرفوع
و: مبنی بر فتح . غیر عامل
لم : مبنی بر سکون ، عامل ،و عمل آن جزم فعل مضارع است
(لم) یولد : مضارع مجهول ،مجزوم به "لم " و علامت جزم آن سکون، و "هو"ی مستتر در آن نایب فاعل و محلا مرفوع

 توضيح : اعراب جمله ها :
جمله فعلیه "لم یلد " :خبر سوم برای هو
جمله فعلیه "لم یولد " : عطف بر "لم یلد " و محلا مر فوع [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه احمدي
1) قُل : مبنی بر سکون ،و فاعل آن ضمیر مستتر "انت" و محلا مرفوع
هوَ: ضمیر شان ،مبنی بر فتح ، مبتدای اول و محلا مرفوع
اللّه :مبتدای دوم، مرفوع و علامت رفع ان ضمه
اَحَدٌ:خبر برای "الله"،مرفوع به ضمه

 توضيح :
اعراب جمله ها:
جمله فعلیه "قل" : ابتدائیه و محلی از اعراب ندارد.
جمله اسمیه "هوالله احد....." : مقول قول،و محلا منصوب
جمله اسمیه " الله احد " خبر اول برای "هو" و محلا مرفوع
[ نظرات / امتیازها ]
2) الله: مبتدا و مرفوع به ضمه
الصمد : خبر برای الله مرفوع به ضمه
 توضيح : اعراب جمله ها
جمله اسمیه : " الله الصمد " :خبر دوم برای "هو" و محلا مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ: مبنی بر فتح ،غیر عامل
لم :مبنی بر سکون ،عامل و عمل ان جزم فعل مضارع
(لم) یکن :مضارع ناقص،مجزوم به سکون
لَ:مبنی بر فتح ،عامل و عمل آن جر به اسم
هُ:مبنی بر ضم،محلا مجرور به لام.
کفوا:خبر مقدم برای "یکن "،منصوب به فتحه
احد: اسم موخر برای "یکن "،مرفوع به ضمه
 توضيح : 1- "لم یلد " در اصل "لم یولد "بوده است (هرگاه فعل مضارع مثال واود بر وزن "یَفعِلُ"باشد ،"واو "حذف میشود :لم یلد
2-"لم یکن" در اصل "لم یکون" بوده است (ضمه "واو"به ماقبل منتقل گردید :"لم یکون"و "واو"به خاطر التقاساکنین حذف شد :"لم یکن " [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
1) قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
هُوَ «مبتدا شأن»
اللَّهُ «مبتدا ثان»
أَحَدٌ«خبر ثان» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
2) اللَّهُ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
الصَّمَدُ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
3) لَمْ «حرف جزم»
یَلِدْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
لَمْ «حرف جزم»
یُولَدْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «نائب فاعل ضمیر مستترهو مقدر» [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
لَمْ «حرف جزم»
یَکُنْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»
لَهُ «حرف جر و اسم مجرور»
کُفُواً «خبر کان منصوب یا در محل نصب»
أَحَدٌ «اسم کان مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) قل : فعل امر از مادۀ «قال، یقول» –ثلاثی مجرد –معتل –اجوف واوی –اعلاله بالحذف –مبنی بر سکون
هو :اسم –غیرمتصرف –غائب–معرفه –ضمیر منفصل مرفوع، مفرد مذکر- مبنی بر فتح
الله :اسم لجلالته – مفرد –مذکر –جامد –غیر مصدر –معرفه علم –معرب –صحیح الاخر –منصرف
احد: اسم – مفرد – مذکر –جامد – غیر مصدر –نکره –معرب صحیح الاخر –منصرف-خبر مفرد مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
2) الله :اسم لجلالته – مفرد –مذکر –جامد –غیر مصدر –معرفه علم –معرب –صحیح الاخر –منصرف -مبتدا و محلاً مرفوع - جمله اسمیه
الصمد : اسم – مفرد – مذکر –مشتق –صفه مشبه من مصدر (صمد)-معرف به «ال»-معرب صحیح الآ خر –منصرف /خبر مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
3) لم : حرف- عامل جزم – مبنی بر سکون
یلد : فعل – مضارع – غائب–ثلاثی مجرد –معتل –مثال واوی –اعلاله بالحذف –متعد – مبنی بر معلوم –معرب /فعل مجزوم بلم فاعله ضمیر (هو) مستترفیه جوازا مرجعه (الله)وجمله فعلیه و مفعوله محذوف
و: حرف عطف –غیر عامل –مبنی بر فتح
لم : حرف- عامل جزم – مبنی برسکون
یولد : فعل – مضارع – غائب –ثلاثی مجرد –معتل –مثال واوی –اعلاله بالاسکان - مبنی بر مجهول –معرب - جمله فعلیه [ نظرات / امتیازها ]
4) و: حرف عطف –غیر عامل –مبنی بر فتح
لم : حرف- عامل جزم – مبنی بر سکون
یکن : فعل – مضارع – غائب – ثلاثی مجرد –معتل – اجوف واوی- فعل ناقص -جمله اسمیه
لـ : حرف –عامل جر –مبنی بر فتح ب سبب اضافه به ضمیر
ه: اسم – غیر متصرف –ضمیر متصل به نصب وجر –غائب – معرفه –مبنی بر ضم -مجرور به حرف جار
کفوا : اسم – مفرد - مذکر – مشتق – صفه مشبهه– از مصدرکفو –نکره –معرب -منصرف - خبر کان
احد : اسم – مفرد – مذکر –جامد – غیر مصدر –نکره –معرب صحیح الاخر –منصرف - اسم «کان » مرفوع موخر [ نظرات / امتیازها ]