از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي
1) قُل : فعل امر ،صیغه 7،از باب " فَعَلَ ُ " بروزن فُل از ریشه " قول " ، اجوف واوی ، متعدی، معلوم
هوَ:ضمیر منفصل رفعی ،مفرد مذکر غایب ، معرفه
اللّه : اسم،غیر مصدر ،مشتق ، مفرد،مذکر، معرفه به علم
اَحَدٌ: اسم ، بروزن "فَعَل" ،غیر مصدر،جامد،مفرد ،مذکر،نکره
[ نظرات / امتیازها ]
2) الله : اسم غیر مصدر ،مشتق،مفرد،مذکر ،معرفه به علم
الصمد:اسم ،بروزن "الفَعَلُ"،به معنای " المفعول" ،صفت مشبهه ، مفرد ،مذکر ، معرفه به اَل [ نظرات / امتیازها ]
3) لم: حرف نفی ، قلب و جزم، مختص به فعل مضارع
(لم) یلد : فعل مضارع مجزوم ،صیغه (1) ،از باب "فَعَلََ ِ"،بر وزن "لم یعل" ،از ریشه "ولد" ،مثال واوی ،متعدی ،معلوم
و: حرف عطف
لم :حرف نفی ، قلب و جزم، مختص به فعل مضارع
(لم) یولد : فعل مضارع مجزوم ،صیغه (1 ) ،از باب فَعَل،بر وزن " لم یُفعَل" ،از ریشه "ولد" ،مثال واوی ،متعدی ،مجهول
[ نظرات / امتیازها ]
4) و: حرف عطف
لم : حرف جزم ،نفی و قلب ،مختص فعل مضارع
لم یکن : فعل مضارع مجزوم ،صیغه (1)، از باب "فَعَل" بر وزن "لم یفُل"،از ریشه "کون " ، اجوف واوی
لَ: حرف جر، مختص به اسم
هُُ:ضمیر متصل جری ، مفرد مذکر غایب ،معرفه
کفواً:اسم ، بروزن "فُعُل "، غیر مصدر ، جامد ،مفرد ، مذکر ، نکره
اَحدٌ: اسم ،بروزن "فَعَِل"،غیر مصدر ،جامد ،مفرد، مذکر ،نکره [ نظرات / امتیازها ]
  زهرا قنبري
1) احد:اصل احد وحد بوده است که واو در ان قلب به همزه شده است [ نظرات / امتیازها ]