از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  محمد رجب زاده - تدبر شخصی
1) عبس:
فعل ماضی مفرد مذکر غایب ، ثلاثی مجرد، لازم ، معلوم ، سالم

توَلَّى:
فعل ماضی مفرد مذکر غایب -ثلاثی مزید با تغعل - معلوم - لازم - معتل (مثال واوی و ناقص یایی) [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
6) تَصَدّی: فعل مضارع است و در اصل (تَتَصَدّی) است.

[ نظرات / امتیازها ]
10) تَلَهّی: فعل مضارع است. در اصل (تَتَلَهّی) بوده و در حقیقت نقطه مقابل (تَصَدّی) است.
[ نظرات / امتیازها ]
  محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
1) " عبس " و " تولی " : هردو فعل ماضی مفرد مذکر غائب ، اولی ثلاثی مجرد و دومی ثلاثی مزید فیه از باب تفعل . [ نظرات / امتیازها ]
2) " جاء " : فعل ماضی مفرد مذکر غائب .
 توضيح : جاء : معتل العین یائی و مهموز اللام است و در اصل جَیَأ بوده یای متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
2) اعمی : صفت مشبهه از عمی بر وزن أفعل
 توضيح : اعمی : در اصل أعمَیٌ بوده یاء متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
3) " یدری " : مضارع مفرد مذکر غائب باب افعال از دری ، أدری ، یُدرِی .
 توضيح : یدری : در اصل یأدریُ بوده همزه باب افعال طردا للباب - یکسانی تصاریف کلمه - حذف شده و ضمه هم بر یاء ثقیل بوده حذف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
3) " یزکی " : مضارع مفرد مذکر غائب از باب تفعل
 توضيح : یزکی : در اصل یتزکی بوده تا به زا تبدیل شده در زای فاء الفعل ادغام گشته است . [ نظرات / امتیازها ]
4) یذکر : مضارع مفرد مذکر غائب ، ثلاثی مزید از باب تفعل
تنفع : مضارع مفرد مؤنث غائب ثلاثی مجرد [ نظرات / امتیازها ]
5) من : موصول اسمی
استغنی : فعل ماضی مفرد مذکر غائب ثلاثی مزیدفیه باب استغعال از ثلاثی غنی
 توضيح : استغنی : در اصل استغنَیَ بوده یاء متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
6) تصدی : فعل مضارع مفرد مذکر حاضر ثلاثی مزید باب تفعل از ثلاثی صدی
 توضيح : تصدی : در اصل تَـتَصَدَّیُ بوده یای متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده و یکی از دو تای اول کلمه هم حذف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
7) ما : حرف نفی
الا : " ان " و " لا " .
ان : ناصیه ، موصول حرفی .
" لا " : نافیه [ نظرات / امتیازها ]
8) جاء : ماضی مفرد مذکر غائب ثلاثی مجرد ، معتل العین و مهموز اللام .
یسعی : مضارع مفرد مذکر غائب ثلاثی مجرد ، معتل اللام یائی .
 توضيح : جاء : در اصل جیأ بوده یای متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است .
یسعی : در اصل یسعیُ بوده یای متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
9) بسم الله
یخشی : فعل مضارع مفرد مذکر غائب ،ثلاثی مجرد معتل اللام یائی
 توضيح : یخشی : در اصل یخشَیُ بوده یای متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
10) بسم الله
تلهی : فعل مضارع ، مفرد مذکر مخاطب ، ثلاثی مزید باب تفعل از لهو
 توضيح : تلهی : در اصل تَـتَلَهّـَـوُ بوده واو متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده و یکی از دو تای اول کلمه هم حذف شده است . [ نظرات / امتیازها ]