از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي رضا بلوري - اعراب القرآن
1) تَوَلَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
2) أَنْ «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره» جاءَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» الْأَعْمى «فاعل مرفوع یا در محل رفع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف» ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» یُدْرِیکَ «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»لَعَلَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم لعل»یَزَّکَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»«خبرلعلمحذوف» [ نظرات / امتیازها ]
4) أَوْ «حرف عطف» یَذَّکَّرُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» فَتَنْفَعَهُ «(ف)نصب» «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»الذِّکْرى «فاعل مرفوع یا در محل رفع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»مَنِ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» اسْتَغْنى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
  محمد رجب زاده - ودم
1) عَبَسَ
 توضيح : فعل ماضی مبنی برفتح فاعل ضمیر مستتر هو محلا مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) عَبَسَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
تَوَلَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
2) أَنْ «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره»
جاءَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
الْأَعْمى «فاعل مرفوع یا در محل رفع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
یُدْرِیکَ «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
لَعَلَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم لعل»
یَزَّکَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»«خبرلعلمحذوف» [ نظرات / امتیازها ]
4) أَوْ «حرف عطف»
یَذَّکَّرُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَتَنْفَعَهُ «(ف)نصب» «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
الذِّکْرى «فاعل مرفوع یا در محل رفع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
مَنِ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
اسْتَغْنى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
6) فَأَنْتَ «فاء رابط برای جواب شرط» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
لَهُ «حرف جر و اسم مجرور»
تَصَدَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»«فاعل[أنت] «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»«خبر(من)» [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ «واو حالیه»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عَلَیْکَ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
أَلاَّ «(أن)نصب»«(لا)نفی»
یَزَّکَّى «فعل مضارع منصوب به فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
مَنْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
جاءَکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
یَسْعى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
9) وَ «واو حالیه»
هُوَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
یَخْشى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»‏ [ نظرات / امتیازها ]
10) فَأَنْتَ «فاء رابط برای جواب شرط» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عَنْهُ «حرف جر و اسم مجرور»
تَلَهَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»«فاعل[أنت] «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»«خبر(من)» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
2) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى: مفعولٌ‌له است.
[ نظرات / امتیازها ]
4) «فَتَنفَعَهُ»:
 توضيح : فعل (تَنفَعَ) منصوب به (أَنْ) مقدّر بعد از فاء سببیّه است و جواب (لَعَلَّ) است [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ مَا عَلَیْکَ: حرف واو حالیّه یا عاطفه است. واژه (مَا) نافیه یا استفهامیّه است.
[ نظرات / امتیازها ]
8) یَسْعی: حال فاعل (جَآءَ) است. [ نظرات / امتیازها ]
9) «وَ»:
 توضيح : ، و (هُوَ یَخْشی) حال فاعل (جَآءَ) است. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) عَبَسَ فعل ماضی و فاعل هو مستتر
وَ حرف عطف
تَوَلّى‏ فعل ماضی و فاعل هو مستتر
[ نظرات / امتیازها ]
2) أَنْ حرف ربط
جاءَ فعل ماضی
هُ مفعول به
اْلأَعْمى فاعل
[ نظرات / امتیازها ]
3) وَ :حرف عطف
ما :مبتدا
یُدْریکَ :فعل مضارع باب افعال و فاعل هو مستتر و (کَ) مفعول به و جمله خبر
لَعَلَّ :حرف مشبه بالفعل
هُ :اسم
یَزَّکّى: فعل مضارع و فاعل هو مستتر (خبر) ‏

[ نظرات / امتیازها ]
4) أَوْ :حرف عطف
یَذَّکَّرُ :فعل مضارع و فاعل هو مستتر
فَ :حرف ناصب
تَنْفَعَ: فعل مضارع
هُ :مفعول به
الذِّکْرى :فاعل
[ نظرات / امتیازها ]
5) أَمّا: حرف شرط و تفصیل
مَنِ: مبتدا
اسْتَغْنى:‏ فعل ماضی و فاعل هو مستتر (خبر)
[ نظرات / امتیازها ]
6) فَ :حرف عطف
َنْتَ :مبتدا
لَهُ: جار و مجرور (قید)
تَصَدّى‏:فعل ماضی و فاعل هو مستتر (خبر)
[ نظرات / امتیازها ]
7) وَ :حرف عطف
ما :مبتدا
عَلَیْکَ :جار و مجرور (خبر)
أَلاّ :أن ناصب + لا نفی
یَزَّکّى‏: فعل مضارع و فاعل هو مستتر
[ نظرات / امتیازها ]
8) وَ: حرف عطف
َمّا: حرف شرط و تفصیل
مَنْ: مبتدا
جاءَ: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
کَ :مفعول به
یَسْعى: فعل مضارع و فاعل هو مستتر (حال)
[ نظرات / امتیازها ]
9) وَ حالیه
هُوَ مبتدا
یَخْشى‏ فعل مضارع و فاعل هو مستتر و جمله خبر
[ نظرات / امتیازها ]
10) فَ :حرف عطف
أَنْتَ: مبتدا
عَنْهُ: جار و مجرور (قید)
تَلَهّى‏:فعل مضارع و فاعل هو مستتر و جمله خبر
[ نظرات / امتیازها ]
  محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
1) " عبس " : فعل ماضی مبنی بر فتحه
" و " : حرف عطف [ نظرات / امتیازها ]
5) استغنی : فعل و فاعل - هو مقدر - صله من موصوله [ نظرات / امتیازها ]
6) انت : مبتدا دوم .
له : جار و مجرور متعلق به تصدی .
تصدی : فعل ، فاعل آن انت مقدر وجوبی .
له تصدی : خبر انت .
انت له تصدی : حبر من موصوله .
 توضيح : منظور از من موصوله همان است که در جمله " من استغنی " است . [ نظرات / امتیازها ]
8) من : موصول اسمی ، مبتدا
جاءک : فعل ، فاعلش ضمیر مقدر هو ، " ک " مفعول به
یسعی:فعل مضارع ، فاعلش ضمیر هو مقدر ، کل جمله محلا منصوب،حال ضمیر مقدر در یسعی
جاءک یسعی : صله من
 توضيح : مرجع هو مقدر در هردو فعل من موصوله . [ نظرات / امتیازها ]
10) بسم الله
ف : جواب اما
انت : مبتدا
عنه : جار و مجرور متعلق به تلهی
تلهی : فعل ، فاعلش ضمیر مقدر انت .
جمله تلهی - فعل و فاعل - خبر انت .
انت عنه تلهی : خبر من [ نظرات / امتیازها ]