محمد حسن (محمود) سبط الشیخ
[ همه پیام ها ] پیام های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ (2 مورد)
  سوره نازعات آیه 1 - انواع مختلف موجودات و نیروها
بسم الله
ظاهر آیه عام است و شامل تمام نازعات به سختی و قدرت می شود .

توضیح : چون النازعات جمع الف و لام دارست ؛ ظهور در عموم داشته تمام افراد نازعه - از ملائکه تا طوفانهای سهمگین که درختان را از جا می کنند و سیلابهای خروشان و .... - را شامل می شود .
زیرا هم طوفان شدید مصداق نازعه ، و هم سیلاب خروشان و هم خیلی چیزهای دیگر .

بسم الله و له الحمد و به ثقتی

النازعات مطلقست و هیچ قیدی ندارد ، بنابرین ؛ هر چیزی را که صفت نزع را داشته و مؤنث باشد ، شامل می شود .

بسم الله
یعنی : می فرمایید : النازعات : مجمل است ؟

  سوره عبس آیه 1 - تنافر صفات مخلوق که باید خلیفه باشد با خالق
به دنبال آمدن " عبس " و " الرحمن الرحیم "

تنافر زیاد " رحم " با " عبس " مذموم بودن عبوسی را ابتداء به صورت شدید نشان می دهد .

توضیح : بسم الله
صفات الرحمن و الرحیم ، هر دو از رحم مشتق شده اند و اگر صیغه مبالغه هم نباشند ؛ وجود ماده "رحم " در آنان نشان دهنده یکی از صفات بسیار خوب ، مهم و بارز خدوند است .
" عبس " با " رحم " تفاوت بسیار دارد ، یعنی : اگر رحم چند درجه از بی تفاوتی بالاترست ؛ عبس چند درجه از بی تفاوتی پایینترست .
آمدن این دو پشت سرهم ، از ابتدا در ذهن خواننده ایجاد تعجب و سؤال می کند .
الرحمن الرحیم عبس .
مانند اینست که در فارسی - مثلا - بگوییم : در خانه دانشمند محققی بیشعور فرزندش ...

[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ (5 مورد)
  سوره عبس آیه 1 -
بسم الله
اخم نمود و پشت کرد
  سوره انفطار آیه 3 -
و گاه دریاها از جا برکند .
  سوره انفطار آیه 2 -
و گاه ستارگان پاشید
[ همه لغت ها ] لغت های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ (3 مورد)
  سوره عبس آیه 14 -
مرفوعة : بلند مرتبه شده
 توضيح : مرتبه به خاطر نشان دادن بلندی معنویست .
  سوره انفطار آیه 1 -
اذا : هرگاه
 توضيح : اذا : برای زمان انجام کار در استقبال و ادات شرط به کار می رود ، به همین خاطر در ترجمه آن هرگاه آورده شد.
  سوره حمد آیه 1 - تدبر شخصی
" ب " : استعانت و کمک است و ترجمه آن به فارسی " با " است .
 توضيح : با از حروف بوده معنای آن کمک و استعانت است .
ولی متاسفانه در تمام ترجمه ها " ب " آمده است .
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ (13 مورد)
  سوره عبس آیه 16 -
کرام : نعت سفرة ، تابع ، مجرور به کسره
بررة : نعت سفرة ، تابع ، مجرور به کسره
  سوره عبس آیه 15 -
ب : حرف جار
ایدی : مجرور به کسره مقدر ، مضاف .
سفرة : مضاف الیه ایدی ، مجرور به کسره
  سوره عبس آیه 14 -
بسم الله
مرفوعة : نعت صحف ، تابع ، مجرور به کسره .
مطهرة : نعت صحف ، تابع ، مجرور به کسره .
[ همه صرف ها ] صرف های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ (25 مورد)
  سوره نازعات آیه 2 -
ناشطات : جمع مؤنث سالم ، از مفرد ناشطة ، اسم فاعل مفرد مؤنث ، از ماده نشط .
نشط : مصدر ثلاثی مجرد
  سوره نازعات آیه 1 -
بسم الله
نازعات :جمع مؤنث سالم ، مفرد نازعة ، اسم فاعل مفرد مؤنث ، از ماده نزع
غرق : مصدر ثلاثی مجرد
  سوره عبس آیه 23 -
بسم الله
یقض : فعل مضارع ثلاثی مجرد ، معتل اللام یائی - یای لام الفعل به جزم افتاده است - ، معلوم و مفرد مذکر غائب .
أمر : فعل ماضی ثلاثی مجرد ، سالم معلوم و مفرد مذکر غائب .
 توضيح : یقض : در اصل یقضِیُ بوده ضمه بر یا ثقیل بوده حذف گشته ، یاء نیز به جزم افتاده است .