از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  احمد يوسفي - مهدی محمودیان
6) غَرَّکَ : فریب داد تو را ، مغرور کرد تو را . [ نظرات / امتیازها ]
7) فَسَوَّاکَ : پس ، راست و منظم کرد تو را ( منظور ساختن و گذاشتن هر عضو از بدن در جای مناسب از بدن است ) [ نظرات / امتیازها ]
7) فَعَدَلَکَ : پس هماهنگ و متعادل نمود تو را ( منظور تناسب اعضا با یکدیگر است از حیث اندازه های اعضای بدن ) [ نظرات / امتیازها ]
8) صُورَةٍ : شکل [ نظرات / امتیازها ]
8) رَکَّبَکَ : ترکیب کرد تو را . [ نظرات / امتیازها ]
9) بِالدِّینِ : به روز جزا [ نظرات / امتیازها ]
10) لَحافِظینَ : حتما مراقبین [ نظرات / امتیازها ]
11) کاتِبینَ : نویسندگان [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - پرتوی از قرآن جلد (3)
6) غر، از غرور : فریفته شدن، بخود بالیدن، از خطر و امر مهم غافل ماندن. [ نظرات / امتیازها ]
8) رکب : از باب تفعیل: چیزى را با کوشش بالاى چیز دیگر برآورد و بر آن نهاد، بر اسب همى سوار شد. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
6) مَا غَرَّ : چه چیز مغرور کرد ، چه چیز جری کرد [ نظرات / امتیازها ]
7) «خَلَقَکَ» : آفرید تو را [ نظرات / امتیازها ]
7) «سَوَّی» : توازن بخشید ، تنظیم کرد [ نظرات / امتیازها ]
7) «عدل» : متعادل نمود [ نظرات / امتیازها ]
8) فی ای صوره : در هر صورتی [ نظرات / امتیازها ]
8) شاءَ : خواست [ نظرات / امتیازها ]
8) رکب : ترکیب نمود [ نظرات / امتیازها ]
9) کَلاَّ : چنین نیست [ نظرات / امتیازها ]
9) تُکَذِّبُونَ : تکذیب می کنید [ نظرات / امتیازها ]
10) «حَافِظِینَ» : نگهبانان ، فرشتگان نگهبان [ نظرات / امتیازها ]
11) کرام جمع کریم : بزرگواران [ نظرات / امتیازها ]
12) یَعْلَمُونَ : می دانند [ نظرات / امتیازها ]
12) ما تفعلون : آنچه می کنید [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
6) مَا غَرَّکَ»: : چه چیز تو را فریفته است؟ چه چیز مغرورت ساخته است؟
 توضيح : این پرسش، بیانگر تهدید شدیدی، و در عین حال توأم با نوعی لطف و محبّت است. [ نظرات / امتیازها ]
6) «الْکَرِیمِ»: : عظیم. بزگوار [ نظرات / امتیازها ]
7) «خَلَقَکَ» : : تو را از نیستی به هستی آورده است. تو را شکل بخشیده است. [ نظرات / امتیازها ]
7) «سَوَّاکَ» : : تو را سر و سامان و نظم و نظام داده است [ نظرات / امتیازها ]
7) «عَدَلَکَ»: : تو را معتدل القامه و متناسب الاعضاء کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
9) «الدِّینِ»: : سزا و جزا [ نظرات / امتیازها ]
10) «حَافِظِینَ» : مراد فرشتگانی است که مأمور حفظ و نگهداری اعمال انسانها هستند [ نظرات / امتیازها ]
11) «کِرَامًا»: : جمع کَریم، بزرگواران [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
8) فی ای صوره : به هر صورتی ، به هر شکل و قیافه ای [ نظرات / امتیازها ]
11) کراماً : بزرگواران [ نظرات / امتیازها ]
11) کاتبین : نویسندگان (اعمال نیک و بد) [ نظرات / امتیازها ]
12) ما تفعلون : آنچه را انجام می دهید . [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 408
6) غر : غفلت، فریب و مغرور،
 توضيح :
«غر» از «غرور» به معناى غفلت، فریب و مغرور، [ نظرات / امتیازها ]
7) سواک : استوارى و استقامت و دورى از اعوجاج
 توضيح : «سواک» به معناى استوارى و استقامت و دورى از اعوجاج است

[ نظرات / امتیازها ]
7) فَعَدَلَکَ : تعادل و توازن میان اعضا و جوارح انسان
 توضيح :
«فَعَدَلَکَ» بیانگر تعادل و توازن میان اعضا و جوارح انسان است.
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرنمونه
6) غرک : غفلت به هنگام بیدارى
 توضيح : غرک از ماده غرور در اصل به معنى غفلت به هنگام بیدارى است ، و به تعبیر دیگر غفلت در جائى که انسان باید غافل نباشد ، و از آنجا که غفلت گاه سر چشمه جسارت و یا خود برتر بینى مى‏شود واژه غرور به این معانى نیز تفسیر شده است ، و شیطان را از این رو غرور ( بر وزن شرور ) مى‏گویند که انسان را با وسوسه‏هاى خود فریب مى‏دهد و غافل و مغرور مى‏کند
[ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
6) غرور : از ماده «غرور» به معنى آشکار ساختن چیزى از روى نادانى و پندار آمده، و به غفلت - به هنگامه بیدارى و هشیارى - گفته مى شود.
 توضيح : واژه «غرّک» در آیه از همین ماده و «کاف» ضمیر خطاب است. [ نظرات / امتیازها ]
9) کلا : حرف ردع و براى نفى و انکار چیزى است که توهم شده است. [ نظرات / امتیازها ]