از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
12) همانا به قهر گرفتن پروردگارت بسیار سخت است. [ نظرات / امتیازها ]
13) حقّا اوست که ( آفریدگان را ) پدید می آورد و ( پس از مرگ و نابودی دوباره به حال قبل ) بازمی گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست آمرزنده و دوستدار ( مطیعان ) . [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش ( و مالک تصرف در جهان هستی ) و ارجمند ( در ذات و صفات ) . [ نظرات / امتیازها ]
16) انجام دهنده مقتدر آنچه را که اراده کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
12) گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است! [ نظرات / امتیازها ]
13) اوست که آفرینش را آغاز می کند و بازمی گرداند ، [ نظرات / امتیازها ]
14) و او آمرزنده و دوستدار ( مؤمنان ) است ، [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و آنچه را می خواهد انجام می دهد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
12) و محققا دستگیر کردن پروردگار تو بسیار سخت است . [ نظرات / امتیازها ]
13) آری اوست آغازگر پیدایش عالم و او است که بعد از فنای آن ، دوباره اعاده اش می دهد . [ نظرات / امتیازها ]
14) و آمرزگار و محبوب و مهربان هم او است . [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش پر عظمت . [ نظرات / امتیازها ]
16) و تنها کسی است که هر چه بخواهد می کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
12) همانا مؤاخذه و انتقام خدا بسیار سخت است. [ نظرات / امتیازها ]
13) اوست که به حقیقت نخست خلق را بیافریند و باز ( پس از مرگ به عرصه قیامت ) برگرداند. [ نظرات / امتیازها ]
14) و هم او بسیار آمرزنده و دوستدار مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
15) و خداوند عرش ( عظیم ) و هم با اقتدار و عزت است. [ نظرات / امتیازها ]
16) هر چه بخواهد آن را در کمال قدرت و اختیار انجام دهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
12) آری ، عِقاب پروردگارت سخت سنگین است. [ نظرات / امتیازها ]
13) هم اوست که [ آفرینش را ] آغاز می کند و بازمی گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست آن آمُرزنده دوستدارِ [ مؤمنان ] . [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب ارجمند عرش. [ نظرات / امتیازها ]
16) هر چه را بخواهد انجام می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
12) قطعاً گرفتنِ پروردگارت گرفتنی سخت است . [ نظرات / امتیازها ]
13) اوست که موجودات را پدید می آورد و آنها را پس از نابودی و تباهی به حالت نخستشان برمی گرداند و بازسازی می کند . [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست که آمرزنده مؤمنان و دوستدار آنان است . [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش و ارجمند و با عظمت است . [ نظرات / امتیازها ]
16) هر کاری را بخواهد به طور کامل انجام می دهد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
12) بی تردید به قهر گرفتن و مجازات پروردگارت بسیار سخت است. [ نظرات / امتیازها ]
13) اوست که [ مخلوقات را ] می آفریند ، و [ پس از مرگ ] باز می گرداند [ نظرات / امتیازها ]
14) و او بسیار آمرزنده و دوستدار [ مؤمنان ] است. [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش و ارجمند [ و عالی صفات ] است. [ نظرات / امتیازها ]
16) آنچه را بخواهد [ بی آنکه بازدارنده ای در برابرش باشد ] انجام می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه اثناعشری
16) اوست‌ ‌به‌ جا آورنده ‌هر‌ چه‌ خواهد. زیرا تمام‌ اشیاء ‌در‌حیطه اراده‌ و مشیت‌ اوست‌، ‌به‌ محض‌ اراده وجود شیئی‌، ‌است‌ بدون‌ هیچ‌ فاصله‌. شیخ‌ مفید (رحمه‌ اللّه‌) ‌در‌ کلمات‌ ‌خود‌ فرماید: اراده خدای‌ ‌تعالی‌ نفس‌ فعل‌ می‌باشد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
12)

بتحقیق‌ ‌که‌ اخذ و گرفتن‌ پروردگار تو، ‌هر‌ آینه‌ سخت‌ و شدید ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) و ‌او‌ ایجاد می‌کند و سپس‌ برمی‌گرداند‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) و ‌او‌ آمرزنده‌ و مهربانست‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و صاحب‌ عرش‌ بلند و ‌با‌ عظمت‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) و بجا آورنده‌ ‌است‌ آنچه‌ ‌را‌ می‌خواهد‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
12) ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ گرفتن‌ پروردگار تو ‌به‌ عقوبت‌ سخط،‌هر‌ آینه‌ سخت‌ ‌است‌، ‌ هرگز امید نجات‌ ‌او‌ نخواهد ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
13) به‌ درستی‌ ‌که‌ خدای‌ ‌تعالی‌ آشکار نماید بطش‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌بر‌ کافران‌ ‌در‌ دنیا، و اعاده‌ می‌کند ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ آخرت‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) اوست‌ ‌به‌ جا آورنده ‌هر‌ چه‌ خواهد. [ نظرات / امتیازها ]
16) اوست‌ ‌به‌ جا آورنده ‌هر‌ چه‌ خواهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
12) 12‌-‌ مؤاخذه‌ و انتقام‌ ‌خدا‌ بسیار سخت‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ ‌او‌ بحقیقت‌ نخست‌ خلق‌ ‌را‌ بیافریند و باز بعرصه‌ قیامت‌ برگرداند [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ و ‌هم‌ ‌او‌ بسیار آمرزنده‌ و مهربان‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و خداوند عرش‌ اقتدار و عزت‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) -‌ و ‌هر‌ چه‌ بخواهد ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ کمال‌ قدرت‌ و اختیار انجام‌ دهد [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
12) بدرستی‌ ‌که‌ گرفتن‌ پروردگار تو ‌هر‌ آینه‌ سخت‌ ‌است‌ (12) [ نظرات / امتیازها ]
13) بدرستی‌ ‌که‌ ‌او‌ اوست‌ ‌که‌ نخست‌ می‌آفریند و اعاده‌ میکند (13) [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست‌ آمرزنده‌ و دوست‌ دارنده (14) [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب‌ عرش‌ بزرگوار (15) [ نظرات / امتیازها ]
16) کننده‌ مر آنچه‌ خواهد (16) [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
12) به راستی که مجازات پروردگارت بسیار سخت و شدید است [ نظرات / امتیازها ]
13) همانا اوست که آغاز می کند و باز می گرداند [ نظرات / امتیازها ]
14) و او بخشاینده و دوستدار است [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش با شکوه و با عظمت است [ نظرات / امتیازها ]
16) هر آنچه را که بخواهد انجام میدهد [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
12) قطعاً سخت‏گیرى پروردگارت شدید است! [ نظرات / امتیازها ]
13) [چرا] که او خود (آفرینش را) آغاز می ‏کند و (در رستاخیز) باز می ‏گرداند، [ نظرات / امتیازها ]
14) و او بسیار آمرزنده [و] دوستدار (بندگان) است، [ نظرات / امتیازها ]
16) آنچه را می ‏خواهد انجام می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
16) صاحب تخت (جهاندارى و تدبیر هستى و) بزرگوار است، [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
12) فروگرفتن پروردگار تو سخت است.«12» [ نظرات / امتیازها ]
13) اوست که نخست مى‌آفریند و پس از مرگ زنده مى‌سازد.«13 [ نظرات / امتیازها ]
15) اوست صاحب عرش ارجمند.«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) هر چه را اراده کند به انجام مى‌رساند.«16» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
12) همانا صلابت قهرآمیز پروردگارت شدید است«12» [ نظرات / امتیازها ]
13) همانا اوست که خلق را پدید مى‌آورد و همو باز مى‌گرداند«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست آمرزگار و دوستدار [مؤمنان‌]«14 [ نظرات / امتیازها ]
15) و صاحب ارجمند عرش«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) آنچه را بخواهد کننده است«16 [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
12) بی‌گمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و درهم کوبیدن و به کیفر رساندنش سخت و شدید است. [ نظرات / امتیازها ]
13) او است که قبلاً آفرینش را آغازیده است، و او است که بعداً آفرینش را دوباره باز می‌گرداند [ نظرات / امتیازها ]
14) خدا آمرزگار و دوستدار (بندگان مؤمن) است. [ نظرات / امتیازها ]
15) و او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و دارای مجد و عظمت است. [ نظرات / امتیازها ]
16) آنچه بخواهد، هرچه زودتر و باقدرت هرچه بیشتر به انجام می‌رساند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
12) بى‌گمان سختگیرى پروردگارت، سهمگین است‌«12» [ نظرات / امتیازها ]
13) اوست که [آفرینش را] آغاز کرده است و باز مى‌گرداند«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست آمرزگار دوستدار«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب ارجمند عرش‌«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) کردگار خواسته خویش‌«16» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
12) همانا مؤاخذه پروردگارت بسیار سخت است. ( 12 ) [ نظرات / امتیازها ]
13) بى تردید فقط او است که پدید مى آورد و بازمى آفریند. ( 13 ) [ نظرات / امتیازها ]
14) و او است آمرزگار و دوست دارِ [مؤمنان]. ( 14 ) [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش است و ارجمند. ( 15 ) [ نظرات / امتیازها ]
16) آنچه اراده کند حتماً انجام مى دهد. ( 16 ) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
12) به‌راستی حمله‌ی پروردگارت سخت سنگین است.«12» [ نظرات / امتیازها ]
13) همواره (هم)اوست که (آفرینش را) می‌آغازد و (هم او) باز می‌گرداند.«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست بس پوشنده‌ی (گناهان و نقصان‌ها و) بسی دوستدار (مؤمنان).«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش و دارای کرامت و رحمتی گشاده (در عرش و فرش).«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) آنچه می‌خواهد (نسبت به آن) فعّال است.«16» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
12) همانا قهر و مجازات پروردگارت شدید است. [ نظرات / امتیازها ]
13) بى تردید اوست که (آفرینش را) آغاز مى‏کند و باز مى‏گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
14) و هموست بخشنده و دوستدار (مؤمنین). [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب عرش و داراى مجد و عظمت. [ نظرات / امتیازها ]
16) آنچه را اراده کند حتماً انجام مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
12) هر آینه گرفتن پروردگار تو بسى سخت است.«12» [ نظرات / امتیازها ]
13) همانا اوست که [آفرینش آفریدگان را] آغاز مى‌کند و باز مى‌گرداند- به هنگام رستاخیز-.«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست آمرزگار و دوستدار [مؤمنان‌]«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) خداوند بزرگوار عرش.«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) هر چه را بخواهد کننده است.«16» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
12) همانا خشم‌آوری پروردگار تو است سخت‌«12 [ نظرات / امتیازها ]
13) همانا او پدید آرد و بازگرداند«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) و او است آمرزگار دوست‌دار«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) دارنده عرش گرامی‌«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) کننده هر آنچه خواهد«16» [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
12) - راستى که [به کیفر] گرفتن پروردگارت سخت [دردناک ] است. [ نظرات / امتیازها ]
13) - بى گمان اوست که [آفرینش را] آغاز مى کند و [دگرباره آن را ]باز مى گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
14) - و اوست آن بسیار آمرزنده و دوستدار [کمال طلبان ]. [ نظرات / امتیازها ]
15) صاحب ارجمند عرش است، [ نظرات / امتیازها ]
16) [و] به انجام رسان هر چیزى است که بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
12) محققاً مجازات پروردگارت (درباره کفار و گناهکاران) هر آیینه سخت و شدید است [ نظرات / امتیازها ]
13) اوست که (هر کس را) می آفریند و باز می گرداند [ نظرات / امتیازها ]
14) و اوست بسیار آمرزنده (توبه کنندگان و) دوست دارنده (اطاعت کنندگان و فرمانبران) [ نظرات / امتیازها ]
15) بزرگواریست دارای عرش و تخت [ نظرات / امتیازها ]
16) انجام می دهد آنچه ررا بخواهد [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
12)
ای پیامبر! قطعاً گرفتنِ پروردگارت گرفتنى سخت است و تحقق عذاب کافران حتمی است«۱۲» [ نظرات / امتیازها ]
13)
اوست که موجودات را پدید مى آورد و آنها را پس از نابودى و تباهى به حالت نخستشان برمى گرداند و بازسازى مى کند. آیا او از عقوبت کافران ستمگر عاجز است؟!«۱۳» [ نظرات / امتیازها ]
14)
و اوست که آمرزنده مؤمنان و دوستدار آنان است. آیا از حمایت مؤمنان دربرابر ظلم و تجاوز کافران، ناتوان است؟!«۱۴» [ نظرات / امتیازها ]