طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 155 تا آیه 162 سوره نساء ( صفحه 103 ) يکشنبه 1390/2/25
از آیه 163 تا آیه 170 سوره نساء ( صفحه 104 ) دوشنبه 1390/2/26
از آیه 171 تا آیه 175 سوره نساء ( صفحه 105 ) سه شنبه 1390/2/27
از آیه 176 تا آیه 176 سوره نساء چهارشنبه 1390/2/28
از آیه 148 تا آیه 176 سوره نساء از پنج شنبه 1390/2/29 تا جمعه 1390/2/30
از آیه 1 تا آیه 2 سوره مائدة شنبه 1390/2/31
از آیه 3 تا آیه 5 سوره مائدة ( صفحه 107 ) يکشنبه 1390/3/1
از آیه 6 تا آیه 9 سوره مائدة ( صفحه 108 ) دوشنبه 1390/3/2
از آیه 10 تا آیه 13 سوره مائدة ( صفحه 109 ) سه شنبه 1390/3/3
از آیه 14 تا آیه 17 سوره مائدة ( صفحه 110 ) چهارشنبه 1390/3/4
از آیه 1 تا آیه 17 سوره مائدة از پنج شنبه 1390/3/5 تا جمعه 1390/3/6
از آیه 18 تا آیه 23 سوره مائدة ( صفحه 111 ) شنبه 1390/3/7
از آیه 24 تا آیه 31 سوره مائدة ( صفحه 112 ) يکشنبه 1390/3/8
از آیه 32 تا آیه 36 سوره مائدة ( صفحه 113 ) دوشنبه 1390/3/9
از آیه 37 تا آیه 41 سوره مائدة ( صفحه 114 ) سه شنبه 1390/3/10
از آیه 42 تا آیه 45 سوره مائدة ( صفحه 115 ) چهارشنبه 1390/3/11
از آیه 18 تا آیه 45 سوره مائدة از پنج شنبه 1390/3/12 تا جمعه 1390/3/13
از آیه 46 تا آیه 50 سوره مائدة ( صفحه 116 ) شنبه 1390/3/14
از آیه 51 تا آیه 57 سوره مائدة ( صفحه 117 ) يکشنبه 1390/3/15
از آیه 58 تا آیه 64 سوره مائدة ( صفحه 118 ) دوشنبه 1390/3/16

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>