لیست صرف های حسن حميدي سولا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 2 - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
هُدىً
مثل عصاً ناقص یایی و مقصور است و مصدر سماعی هی یهدی
متقین
اسم فاعل و جمع مذکر از اتقی یتقی (باب افتعال) و در اصل او تقی بوده است که قاعده ابدال باب افتعال (واو) به (تاء) تبدیل و در (تاء)باب افتعال ادغام شد و اتقی شد . ثلاثی آن وقی یقی ، لفیف مفروق است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
ایاک :
ضمیر منفصل منصوب برای مفرد مذکر مخاطب
نعبد :
فعل مضارع ، متکلم مع الغیر
نستعین :
فعل مضارع ، متکلم مع الغیر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
مالک :
اسم فاعل ، در معنی صفت مشبهه
دین :
مصدر فعل (دان یدین)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
حمد
مصدر سماعی برای فعل( حمد یحمد )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.