اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (138 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" تغییر نیست
تغییر عبارت است از دگرگونی چیزی به نحوی که آن خراب شود یا در معرض فساد و نابودی قرارگیرد. از نظر قرآن آفرینش، سنّت و کلمات خداوند تغییر ناپذیر است(روم/30) و در سنّت خداوند هرگز تغییری نیست( احزاب/62، فاطر/43).از مجموع آیات و روایات می¬توان دریافت که طالب تغییر در طبیعت و جهان هستی چند پیش فرض دارد:1 -نگاه مادّی به طبیعت دارد، 2- راضی به تقدیر و تدبیر خداوند نیست و از خلق خدا ناراضی ¬است،3- گمان می¬کند آنچه خود میسازد بهتر از آن است که خدا ساخته،4-هدف از طبیعت، فقط رفاه مادی بشر است. امّا در "سخَّرَلَکُم":1- کائنات و طبیعت پیش از آنکه مُسخَّر انسان باشند مُسخَّر خالقند، این خداست که به مخلوقاتش فرمان می¬دهد تا در اختیار بشر باشند،2- مُسخَّر بودن زمین و آسمان برای بشر معنایی جز خدمت گذاری و امکان بهره¬برداری ندارد و طبیعت و محیط زیست به نحوی است که برآورندۀ نیازهای واقعی انسان است و هرگز تسخّر بدین معنی نیست که بشر مالک مطلق زمین و آسمان است و در آن هرگونه بخواهد تصرّف کند، ارتباط کائنات با انسان فقط قالب خدمت و نفع مشروع می¬باشد،3- هدف از این اجازه فکر، ذکر، شکر( با درجات آن عملی، قولی، و غیره)، تسبیح و نیایش، هدایت، راه¬یابی و یاد کردن خداوند به بزرگی است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " تعاون در بقاء است
عقیدۀ تنازع در بقاء می¬گوید: همۀ اجزاء عالم هستی بطور ناخوآگاه و عالم جاندار آگاهانه در پیکار زندگی در حال جنگ به سر می¬برند و هر موجودی که ناتوان باشد محکوم به شکست و هر چه که دارای قدرت باشد، پیروز می¬گردد. این¬گونه تفکّرات بیان دردی است که به جهت محرومیت اکثر افراد بشری از تربیت و تعلیم برای رسیدن به رشد مغزی و روانی در جریان است نه مکاتب و جهان بینی، می¬بایست استعدادهای انسانی را برای رشد مغزی و روانی که دارا می¬باشند گوشزد کرد و راه¬های به فعلیّت رساندن آن¬ها را در اختیار انسان¬ها قرار داد تا آنان را از مجرای تنازع در بقاء به سوی تعاون در بقاء بکشاند چنانکه مربّیان والامقام شرق و غرب انجام داده¬اند. در هرحال انسان دارای دو بعد تنازعی واتحادی است، ما چرا بُعد اتحادی اورا فراموش کرده، به خاک و خون کشیده شدن انسان¬ها را به بوسیلۀ یکدیگر اصل تلقّی کرده آن¬را با آب و تاب فیلسوف مآبانه امضاء کنیم؟ آیا گویندۀ چنین نظریه¬ای خود در بُعد تنازعی دست و پا نمی¬زده است؟ این یک ضعف و ناتوانی مهلکی است که بشر با توسّل به قدرت درندگی خود و دیگران بقاء حیات خود را تامین کند، و این یک قدرت عالی است که انسان قدرت درندگی خود و دیگران را تحت الشعاع نوع دوستی و تعاون قرار داده، ادامۀ حیات خود را در ادامۀ حیات دیگران ببیند. اگر جهان بینی¬های اصیل بخواهند تنازع کشنده به تعاون سازنده مبدّل شود باید فعالیت¬ها در " سَخَّرَلَکُم " به سود اتّحاد عالی توجیه شوند، زیرا " سَخَّرَلَکُم " دو بُعد دارد یکی رو به بالا و دیگری رو به پائین، بُعد رو به بالا برای کسانی¬که معتقد به تنازع در بقاء هستند مقدور نیست و به قول مولانا،
تو درون چاه رفتستی ز کاخ چه گنه دارد جهان¬های فراخ
مر رسن را نیست جُرمی ای عنو چون ترا سودای سر بالا نبود

  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" عامل مسلمان شدن دانشمندان
دانشمندان زیادی بر اساس فطرت خدادادیشان در مسیر حقیقت¬یابی برای تسخیر طبیعت و تسلّط بر آن به حقّانیت پی برده¬اند و مسلمان شدند، برای نمونه به برخی از متخصّصین جَنین شناسی که تحت تآثیر آیاتی مرتبط با مراحل رشد جنین مسلمان شدند اشاره می¬شود:
1 - پروفسور کید. ال. مور: استاد دانشگاه تورنتو کانادا که تصمیم گرفت کتاب جنین شناسی خود را با آیات قرآن و احادیث نبوی تکمیل کند.
2 - تی. وی. ان پرساود T.V.N Persaud :او پرفسور آناتومی و تولد نوزاد و سلامت کودک دانشگاه مانی توبای کانادا است.می¬گوید، به نظر من حضرت محمد (صلی الله علیه واله) یک شخص امی بود که نه می توانست بخواند و نه بنویسد، وی در هزار و چهارصد سال پیش نظریات علمی عمق داری را مطرح می کند که بعداً به طور شگفت انگیزی همه آنها مورد تأیید علم تجربی قرار می گیرد.
3 - پروفسور موریس بوکای: رئیس کلینیک جراحی دانشگاه پاریس، با دیدن آیات اعجاز آمیز قرآن مسلمان شد و چند سال به تحقیق درباره ارتباط میان مفاهیم متون مقدس و دستاوردهای تکنولوژی جدید پرداخت و کتابی به نام «تورات، انجیل، قرآن و علم» تألیف کرد که پر فروش ترین کتاب سال 1976 م گردید.
4 - مارشال جانسون: یکی از دانشمندان برجسته امریکا و ریئس دپارتمان آناتومی و مدیر انستیتو Danicl دانشگاه توماس جفرسون فیلادلفیا است که درباره ی آیات جنین شناسی قرآن مطالعه و تحقیق به عمل آورده و مسلمان شده است. او می گوید: «توصیف مراحل جنین موجود در قرآن نمی تواند تصادفی و اتفاقی باشد.
5 - جرالد. سی جررینگر Gerald C.Goerinyer: پروفسور و محقق بخش جنین شناسی کالج پزشکی و بیولوژی سلولی دانشگاه جرج تون واشنگتن که اظهار داشت: چندین آیه در قرآن وجود دارد که به طور جامع به توصیف رشد انسان از مرحله ی آغازین آن یعنی هنگامی که به صورت تخمک در تخمدان های بدن قرار دارد، پرداخته است.
این آیات شگفت انگیز قرآنی یک اصل مهم را اثبات می کند و آن اینکه حضرت محمد (صلی الله علیه واله) پیام های آسمانی و الهی دریافت می کرده است و او فرستاده ی خداست.
6 - سی مپسون Simpson:رئیس دانشکده مامایی و بیماری زنان دانشکده ی پزشکی بی لورهوتسون در ایالت تگزاس و
رئیس انجمن باروری امریکاست، وقتی که دریافت قرآن در بردارنده آیات جنین شناسی است، بسیار شگفت زده شد و نصوص قرآنی مربوط به علم وراثت نظر او را به خود جلب کرد، و در پایان تحقیقات خود در قرآن و حدیث، مسلمان شد. 7 - تِجاتَتَ تِیاسِن Tegatat Teyasen :رئیس بخش آناتومی و رئیس سابق دانشکده پزشکی دانشگاه چیانگ ما ای تایلند. ایشان می¬گوید: با توجه به مطالعات و تحقیقاتم، معتقدم که هر آنچه در 1400 سال پیش در قرآن آمده است، کاملاً درست است و پایه و اساس علمی دارد و علم می تواند به مرور زمان یکایک آن¬ها را به اثبات رساند.