اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (82 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " عمل به ارکان است

در قرآن هر جا که مؤمنین تمجید شده¬اند، یعنی کسانیکه شهادتین را می¬گویند و در دل اعتقاد دارند و با جوارح و اعضاء خودشان عمل می¬کنند، وقتی ار اَئمّۀ ما سئوال می¬کنند که ایمان چیست؟ می¬فرمایند: ایمان با سه چیز محققّ می¬شود، اعتقاد قلبی، اقرار به زبان و عمل با اعضاء و جوارح، بر اساس آیات مورد بحث و نظایر آن در قرآن مجید تمامی هستی در ا ختیار و تسلّط انسان است و ارتباط او با چنین آفریده¬ای با فکر و عملش شروع و ارکان وجودی او به حرکت در می¬آید و مسیر سعادت یا شقاوت را می-پیماید. علی¬ابن ابیطالب (ع) از بهشت به "بها" تعبیر می¬کند و می¬فرماید"ثمن"، ثمن اعمال شماست، از این¬جهت بوده است که در صدر اسلام مسلمین آنقدر جُنبش و جوشش داشتند چون یکی از اصول افکارشان همین بود که فقط عمل و سعی و کوشش و جُنبش من به درد من می¬خورد و جز این چیز دیگری نیست. عمل انسان با ایمان با برقراری ارتباط با طبیعت و جهان هستی به قدرت شیطانی نظامی غدّۀ سرطانی اسرائیل ختم نمی¬شود تا صاحبان اصلی سرزمینی را ازوطنش آواره کند، اَعمال انسان برای تبلور و عینیّت بخشی به " سَخَّرَلَکُم " تآمین کنندۀ بهای بهشت است و اگر ایمان نباشد " سَخَّرَلَکُم " جهمنّی است و اگر ایمان باشد و فکر اندیشه و عمل از آن تراوش ننماید چنین ایمانی که ایمان یهودیها است و قرآن زیاد آن¬را نقل می¬کند به حاکمیّت کفّار و منافقین بر مؤمنین می¬انجامد نه آنچه خدا در " سَخَّرَلَکُم " خواسته است.

  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " بهره¬وری است

بهره¬وری فنّ، هنر و علم استفاده از منابع خدادادی است، بهره¬وری مدیریت بر مبنای آگاهی، تعهبد و مسدولیت انسان در برابر خداوند و بندگان خدا در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، بهره¬وری بر سه اصل استوار است: اوّل، آگاهی بر مبنای افزایش علم و دانش، تجربه، تخصص و پژوهش و تحقیقات، دوّم، انگیزه، یعنی وقتی چیزی تحت تسلّط و تسخیر انسان است یعنی آن چیز در دستان او قرار دارد، وقتی مشخص شد چه چیز ارزشمندی در دستان اوست در او انگیزه مشتعل می¬شود و در او مبانی فکری و علایق روحی، تجهیز اراده، تحرّک، شوق واستیاق به کار، محرّک و شوق روانی برای هر فعل، رقتار و کردار رشد یافته و سامان می¬یابد، سوّم، مدیریت و سازماندهی منابع.

  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " تسخیر عبادالله است
" سَخَّرَلَکُم " تسخیر عبادالله است
طبیعت از نگاه قرآن کریم یک طبیعت هوشمند، تسبیح کنندۀ خدا و بنده خداوند است از این جهت که خداوند می‌فرماید« عِبادٌ أَمْثالُکُمْ »به این معنا که این سنگ و چوب‌ها که شما می‌پرستید خودشان بندگان من هستند همچنین «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ» به این معناست که این‌ها به خدا سجده می‌کنند. نگاه انسان‌ها به محیط طبیعت باید اینگونه باشد که موجودات زنده در طبیعت، به نوعی بندگان خداوند هستند که درک دارند، عباد خداوند هستند و لذا دستمان هیچ وقت نمی‌رود که به آن‌ها آسیب برسانیم و هیچ گاه بر آن نمی‌شوند که تسبیح کننده خدا را آزار و اذیت کنند.