اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (75 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آئینه انسان
" سَخَّرَلَکُم " آئینه انسان
طبق بیان قرآن مجید خداوند هستی و طبیعت را برای انسان آفرید و قدرت تسخیر آن¬را در او نهادینه نمود تا از حرکتی مستمر بسوی آرامش، رفاه، و تعالی برخوردار باشد، در این مسیر شرط اوّل قدم تعامل از سرِ هماهنگی است تا خود و حرکت خود را درآن ببیند و بیاراید، پس لازم است انسان با طبیعت و جهان هستی آن¬طور که خداوند فرموده هماهنگی داشته باشد و در راه تسخیر آن¬، آن¬طور که خداوند نشان داده حرکت کند، تا هستی و طبیعت حاکمیّت انسان الهی را نشان می¬دهد، در غیر این¬صورت، آئینه¬ای تمام نما از نواقص و کمبودها خواهد بود.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " اقتضاءِ فرهنگی برای برنامه ریزی توسعه
" سَخَّرَلَکُم " اقتضاءِ فرهنگی برای برنامه ریزی توسعه
در برنامه¬ریزی برای توسعۀ هر جامعه¬ای روش¬های استفاده از منابع طبیعی و دیگر مواهبی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، حدود و ثغور بهره برداری و حدّ و مرز تسلّط و تسخیر منابع مورد نیاز مشخص می¬شود. این بدیهی است و خداوند انسان را به چنین توان¬مندی بطور بالقوّه مجهّز نموده است، این بالقوه بودن وقتی عملیاتی و کار ساز است که با روش¬هایی که خداوند فرموده در انسان پرورش یافته و بصورت بالفعل در آید. برای نمونه، آب به صورت جریان رودخانه¬ها و سیلاب از منابع اصلی توسعه به شمار می¬رود و برای کشور کم¬آب و خشک ایران باید آن¬را در زمان فراوانی برای زمان کم¬آبی ذخیره نمود، یکی از روش¬ها برای این کار سدسازی است که انسان را در تسخیر این منبع طبیعی و تسلّط بر آن موفّق می¬نماید، امّا از آنجا که طبق فرموده قرآن زندگی موجودات به آب بستگی دارد، کار سدسازی نباید جریان به پایین دست را قطع کند و حیات موجودات در آن به خطر افتد.
  سوره ابراهیم آیه 32 - روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
مقصود از روح علمی چیست؟ مقصود از روح علمی این است که علم اساسا از غریزۀ حقیقت جویی سرچشمه میگیرد. خداوند انسان را جقیقت طلب آفریده است. مقصود از حقیقت طلبی این است که انسان میخواهد حقایق را آنچنان که هستند بفهمد می¬خواهد اشیاء را همانجوری که هستند بشناسد و بفهمد و این فرع براین است که انسان خودش را نسبت به حقایق بی طرف و بی غرض نگهدارد و بخواهد حقیقت را کشف کند آنچنان که هست نه آینکه بخواهد حقیقت آنجوری باشد که او دلش می¬خواهد،
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد
انسان اگر بی غرضی خودش را نسبت به حقیقت حفظ کند که کار بسیار مشکلی است اینجاست که خداوند اورا هدایت می¬کند. این است که در در تسخیر طبیعت باید روح علمی داشت، یعنی نباید توجه به این باشد که او دانا بشود، باید با روح حقیقت جویی با طبیعت و جهان هستی هم¬زیستی داشته باشد و بیماری¬هایی که اورا از حالت حقیقت جویی منحرف میکند نظیر تعصب¬ها، غرورها، تکبّرها و غیره از خود دور کند.
برگرفته از: مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام، صفحات 30،31 و32 ،انتشارات الزهرا، 1362.