اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (73 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
مقصود از روح علمی چیست؟ مقصود از روح علمی این است که علم اساسا از غریزۀ حقیقت جویی سرچشمه میگیرد. خداوند انسان را جقیقت طلب آفریده است. مقصود از حقیقت طلبی این است که انسان میخواهد حقایق را آنچنان که هستند بفهمد می¬خواهد اشیاء را همانجوری که هستند بشناسد و بفهمد و این فرع براین است که انسان خودش را نسبت به حقایق بی طرف و بی غرض نگهدارد و بخواهد حقیقت را کشف کند آنچنان که هست نه آینکه بخواهد حقیقت آنجوری باشد که او دلش می¬خواهد،
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد
انسان اگر بی غرضی خودش را نسبت به حقیقت حفظ کند که کار بسیار مشکلی است اینجاست که خداوند اورا هدایت می¬کند. این است که در در تسخیر طبیعت باید روح علمی داشت، یعنی نباید توجه به این باشد که او دانا بشود، باید با روح حقیقت جویی با طبیعت و جهان هستی هم¬زیستی داشته باشد و بیماری¬هایی که اورا از حالت حقیقت جویی منحرف میکند نظیر تعصب¬ها، غرورها، تکبّرها و غیره از خود دور کند.
برگرفته از: مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام، صفحات 30،31 و32 ،انتشارات الزهرا، 1362.
  سوره ابراهیم آیه 32 - تسبیح گویی اقتضای" سَخَّرَلَکُم "
تسبیح گویی اقتضای" سَخَّرَلَکُم "
بر اساس آیۀ 45 سوره اسراء تمام آنچه در هفت زمین و آسمان است تسبیح گوی خداوند هستند و چیزی وجود ندارد مگر اینکه تسبیح پروردگار را بگوید، پس می¬توان نتیجه گرفت بین انسان و آن¬ها( همه چیز) یک وجه مشترک وجود دارد و آن تسبیح گویی است و امّا یک تفاوت بین آن¬ها وجود دارد و آن اینکه همه چیز تسبیح گو هستند امّا انسان باید تسبیح گو شود و تسبیح گو تربیت شود، وکار تربیتش او را در جایگاه سعه وجودیش مستقر کند و او را محرم سراپرده عالم وجود نماید تا به جایی برسد که صلاحیتش در تسخیر طبیعت محرز گردد، زیرا منطقی نیست تا در این¬کار موفّق و محرم این سراپرده وجود و هستی نشود بتواند مدّعی باشد که در راه صحیح تسخیر طبیعت گام بر می¬دارد، زیرا انسان محرم این سراپرده تسبیح موجودات را می¬شنود و این اوّلین سنگ بنای تعامل و همزیستی با طبیعت و جهان هستی است.
جملۀ ذرّات عالم در نهان با تو گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم
یعنی همه چیز در جهان شنوا، بصیر و هشیارند و در آهنگ و نوای روح بخش هستی نقش دارند و بقدر خود در این نوای روح نواز شرکت می¬کنند.،
  سوره ابراهیم آیه 32 - تعهّد و تخصص اقتضای " سَخَّرَلَکُم "
تعهّد و تخصص اقتضای " سَخَّرَلَکُم "
مواجه با طبیعت و جهان برای تسخیر آن بر پایه شناخت استوار است و این شناخت که نام دیگرش تخصّص است به تنهایی کافی نیست و باید توسط عامل دیگری به نام تعهّد هدایت شود، تعهّد یعنی:
الف) در این مواجهه اگر کسی یا کسانی بهتر عمل می¬کنند ارجح هستند و مسئولیّت به کاردان¬هایی که از همه بیشتر دارای تعهّد و تخصص هستند سپرده شود،
ب) کار تسخیر به دلیل پیچیدگی ذاتی طبیعت نیازمند تخصص¬های فراوان است و در این مهمّ باید از مواجهۀ گروهی که برخوردار از تخصص¬های لازم هستند سود جست و از مواجهۀ فردی پرهیز شود،
ج) تعهّد موجب می¬شود تا در این کار مهمّ نیاز جامعه و سود اقتصادی عموم مورد نظر باشد و پرداختن به امور کاذب ممنوع است.