رضا سلیمانی
[ همه پیام ها ] پیام های رضا سليماني (2 مورد)
  سوره کهف آیه 49 - انواع نامه اعمال
سه نوع نامه اعمال داریم:
1.نامه اعمالی که برای کل بشریت قرار داده می شودکه دراین آیه بحث شد.
2.نامه اعمال هر امت(کل امه تدعی الی کتابها)
3.نامه اعمال هر انسان که به گردن او افکنده می شود.(کل انسان الزمناه طائره فی عنقه)

توضیح : نامه اعمال انسان همچون کتاب ودفتر معمولی دنیوی نیست،بلکه مجموعه ای گویاوانکار ناپذیراز اعمال انسان است که محصول خود اوست.

  سوره طه آیه 67 - ویژگی رهبران
رهبران الهی(نگران سرنوشت مردم باشند،ولی)ازدشمن نهراسند.
ماموران الهی سر انجام پیروز می شوند.{والعاقبه للمتقین}
[ همه نکته ها ] نکته های رضا سليماني (4 مورد)
  سوره بقرة آیه 15 - جزای منافقان
1.طرف منافقان در عقاب،مومنین نیست بلکه خود خداوند آنها را عذاب می نماید."الله یستهزئ بهم..."
2.منافقان دچار سنت استدراج شده اند.وخداون به آنها مهلت داده."ویمدّهم..."
3.ازمهلت های خدا غافل نشویم.وازآنها به نحو احسن استفاده نماییم نه اینکه با لجبازی وطغیان که ناشی از کوری باطنی است در آن سر گردان شویم"...فی طغیانهم یعمهون..."
  سوره بقرة آیه 3 - رزق داده شده
فعل رزق ماضی است.یعنی آنچه روزیتان دادیم در گذشته
وفعل ینفقون مضارع است یعنی انفاق میکنند در حال یا آینده.
خداوند از قبل به ما روزی را عنایت فرموده ولیکن انفاق را از ما درآینده می خواهد.
سبحان الله...
  سوره سجدة آیه 17 - نماز شب وثواب بی نهایت
در مجمع البیان فرموده:ازامام صادق(علیه السلام) نقل شده:هیچ کار خوبی نیست مگر آنکه خداوند ثواب معینی برای آن در قرآن هست؛جز نماز شب که به علت بزرگی آن ثوابی برای آن نفرموده است.

توضیح : در نکات توضیحات بیشتری ذیل آن فرموده

[ همه سوال ها ] سوال های رضا سليماني (3 مورد)
  سوره طه آیه 46 - وحی
چگونه خداوند با حضرت هارون سخن گفته است؟
لا تخافا نهی هردو (مخاطب)است.آیا به حضرت هارون هم وحی صورت گرفته است.
  سوره طه آیه 67 - ترس حضرت موسی
در این آیه حضرت ترسی احساس کردند.
خب مگر آیه46 همین سوره نفرموده که "لا تخافا اننی معکما اسمع واری"
پس چطوری می شود که حضرت موسی ترس از شکست وغلبه فرعونیان داشته باشند ویا ترس از گمراهی مردم پیدا کنند.
  سوره طه آیه 83 - دانستن زمانی که خدا پرسش نموده
آیات 83 و85که علت عجله را بررسی می کند در چه زمانی بوده بعد 30روز که خدا 10 روز به آن افزوده است.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های رضا سليماني (1 مورد)
  سوره طه آیه 67 - دکتر رضایی اصفهانی
وموسی در دل خود ترسی احساس کرد(که مبادا مردم گمراه شوند)
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های رضا سليماني (4 مورد)
  سوره سجدة آیه 16 - احسن الحدیث
بقیه اوصاف مومنین است یکی درباره شب زنده داری است،ومراد از((تتجافی جنوبهم))برخاستن ازرختخواب وخواب است تاازخوف عذاب وطمع رحمت خدای خود را بخوانند،این قسمت ازآیه همان طور که گفته شد بانافله شب تطبیق می شود.
دیگری انفاق درراه خداست است،به نظر می آید:ذکر نافله شب وانفاق،برای اهمیت آن دو است وگرنه آنها اوصاف بسیاری دارند که ذکر نشده است.
ناگفته نماند: «تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ ...» صحنه بسیار دل‏انگیزى را ترسیم مى‏کند که فقط مردان خدا و شب زنده داران درک مى‏کنند.
  سوره سجدة آیه 17 - احسن الحدیث
این سخن راجع به پاداش شب زنده داران است((من قره اعین))بیان ((ما اخفی)) است یعنی:پاداش آنها خارج از تصور وعلم آنهاست در مقابل آنچه می کنند((نفس))نکره درسیاق نفی افاده عموم می کند؛یعنی هیچ کس ازآنهاپاداش تصوری وعلمی ندارد.
در مجمع البیان فرموده: از امام صادق صلوات اللَّه نقل شده: هیچ کار خوبى نیست مگر آنکه براى آن ثواب معینى در قرآن هست مگر نماز شب که به علّت بزرگى آن، خداوند ثوابش را بیان نفرموده است‏..
  سوره سجدة آیه 5 - تفسیر نمونه
(دراآخرین آیه مورد بحث)نخست اشاره به توحیدپروردگار،سپس به بیان مساله ((معاد))اشاره می کند،وبه این ترتیب سه شاخه توحیدکه درآیات گذشته بیان شده(توحید خالقیت وحاکمیت وعبودیت)دراینجاباذکر((توحیدربوبیت))یعنی تدبیر جهان هستس تنها به وسیله خداوند تکمیل می گردد.
می فرماید:((خداونداموراین جهان را از مقام قرب خود به سوی زمین تدبیر می کند))(یدبر الامرمن السماءالی الارض)
وبه تعبیر دیگرخداوند تمام عالم هستی را از آسمان گرفته تازمین ،زیر پوشش تدبیر خود قرارداده است،وجزاومدبری در این جهان وجود ندارد.
سپس می افزاید:((تدبیر امور در روزی که مقدارآن هزار سال از ساهایی که شما می شمارید به سوی او باز می گردد))(ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون)
منظئر از یوم(روز)،روز قیامت است.
توضیح اینکه.....
[ همه لغت ها ] لغت های رضا سليماني (2 مورد)
  سوره کهف آیه 9 - تفسیر مهر
رقیم : از ماده ی رقم به معنای نوشتن است.
 توضيح : نام دیگر اصحاب کهف و ازآن جهت که اسامیشان بر لوحی بر سردر غار نصب شده بود.(گروهی غیر از اصحاب کهف که 309 سال به خواب رفتند.)
  سوره طه آیه 111 -
عنت : خضوع وذلت(مومنان از روی اختیار وشوق به خدا-غیر مومن از روی ترس الحی...وعذابش)
 توضيح : عنت از ماده عناء:خضوع کردن وذلت کردن خضوع همراه ذلت
وعنت الوجوه: چهره ها خاضع شدند.
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های رضا سليماني (3 مورد)
  سوره کهف آیه 9 - اعراب القرآن الکریم/محمدرضا رضوانی خراسانی
ام:منقطعه به معنای استفهام
 توضيح : ام:منقطعه به معنای استفهام
حسبت:فعل{وفاعل آن ضمیر متصل}
اَنَّ:حرف مشبه بالفعل
اصحاب الکهف:مضاف ومضاف الیه(اسم ان)
و:حرف عطف
الرقیم:عطف به ما قبل
کانوا:کان فعل ناقصه،(وا)اسم کان ومحلا مرفوع
من:حرف جر - --- آیات+نا:مجرور به حرف جر مضاف ومضاف الیه متعلق به عجبا
عجبا:خبر کان ومنصوب
وجمله کانوا محلا مرفوع است وخبر انّ است.
  سوره ابراهیم آیه 41 -
ربنا:منادای مضاف(یا در تقدیر است)نا مضاف الیه
اغفر:فعل امر(دعا)صیغه9
لی:جارومجرور متعلق به اغفر
و:حرف عطف
ل+والدین+ی=لوالدیّ چون مضاف هنگام اضافه نون جمع حذف می شود.در کل جارومجرور و معطوف به لی
و:حرف عطف للمومنین جارومجرور
یوم:مفعول فیه
یقوم:فعل مضارع مرفوع
الحساب:فاعل الحساب
وکل یقوم الحساب:مضاف الیه
  سوره طه آیه 111 -
و عنت الوجوه...
 توضيح : عنت(صیغه4) فعل ماضی است وفاعل آن الوجوه است.الوجوه جمع وفاعل فعل
الحی مفعول است و القیوم صفت است برای حی چه حیی؟حیی که قیوم است.
[ همه صرف ها ] صرف های رضا سليماني (2 مورد)
  سوره سجدة آیه 2 -
نزّل ینزّل تنزیل مصدر از باب تفعیل که یکی از معانی آن تدریج است.(نزول تدریحی قرآن)
  سوره طه آیه 111 -
ل+ال+ح ی ی
 توضيح : لام از حروف جاره می باشد به معنای برای وال هم تعریف است.