مهسا حصاربانی
[ همه پیام ها ] پیام های مهسا حصارباني (4 مورد)
  سوره بقرة آیه 13 - تحقیر مومنین توسط منافقان و برخورد خداوند باآنان
منافقان فکر می کنند که مومنین از روی سادگی ونادانی به خداوند ایمان آورده اند بنابراین اگر از آنها دعوت شود که شما نیز همانند مردم مسلمان به خداوند ایمان بیاورید در جواب با احساس برتری وخود بینی سعی در تحقیر مومنین ومسلمانان نموده و می گویند: آیا ما هم مانند افراد بی عقل ونادان ایمان بیاوریم؟
خداوند در دفاع از مومنین به آنها چنین می فرماید:آگاه باشید که آنان خودشان احمق ونادان هستند اما عیب های خودشان را نمی دانند.
  سوره بقرة آیه 3 - صفات متقین
1)اعتقادات اهل تقوا:به عالم غیب ایمان دارند
2)تکالیف عبادی واجتماعی:اهل تقوا نماز را برپا می دارند ونیز از هر نعمت مادی ومعنوی که خداوند به آنها عطافرموده مانند علم وثروت,قدرت وآبرو,فن وهنر,بیان وقلم و... به مقدار توانائیشان طبق فرمان خداوند وبه خاطر رضای الهی بخشش می کنند
3)ایمان واعتقاد اهل تقوا نسبت به کتاب قرآن وسایر کتاب های آسمانی:ای پیامبر از نشانه های اهل تقوا اینست که به آنچه برتو نازل شده است از قرآن ونیز بر پیامبران پیش از تو آنچه از کتاب های آسمانی تورات وانجیل نازل شده است,ایمان دارند,زیرا همه آنها از طرف خداونداست
4)یقین به آخرت(قیامت):به کیفرها وپاداش های جهان آخرت یقین دارند وبرنامه ها وعمل هایشان را براساس حساب قیامت تنظیم می کنند
  سوره بقرة آیه 8 - ادعای دروغ واعتقاد باطل منافقان:
از میان مردم کسانی هستند که به دروغ می گویند: ماایمان به خداوند واعتقادبه روز قیامت داریم در حالیکه آنهاتظاهر به ایمان می کنند ودر باطن به دین اسلام و روزقیامت اعتقاد وایمان ندارند ودر واقع می خواهند بافریبکاری وتظاهر به اسلام در صفوف مسلمانان نفوذ کرده وبه اسلام ومسلمین ضربه بزنند پس هوشیار باشید وفریب توطئه های موذیانه آنها رانخورید
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهسا حصارباني (25 مورد)
  سوره انبیاء آیه 35 - بهاالدین خرمشاهی
هر جانداری چشنده(طعم)مرگ است وشما را به بد و نیک,به آزمایشی می آزماییم,وبه سوی ما بازگردانده می شوید
  سوره انبیاء آیه 34 - بهاالدین خرمشاهی
وماپیش از تو هم برای هیچ انسانی جاودانگی مقرر نداشته ایم,آیا اگر توبمیری آنان جاویدانند؟
  سوره انبیاء آیه 32 - بهاالدین خرمشاهی
وآسما نها راهم چون سقفی محفوظ آفریده ایم,حال آنکه ایشان از پدیده های شگرف آن رویگردانند
[ همه لغت ها ] لغت های مهسا حصارباني (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 7 - ترجمه ومفاهیم قرآن کریم مهدی محمودیان
ختم : مهرزد,لاک ومهرکرد
 توضيح : به خاطر عناد ولجاجت آنها در مقابل حق خداوند بردلهای آنها مهر محرومیت از درک وفهم حقیقت را کوبیده است
  سوره بقرة آیه 3 - ترجمه ومفاهیم قرآن کریم مهدی محمودیان
الغیب : عالم غیب
 توضيح : پنهان چیزی که با حواس ظاهری قابل درک نیست مانند وحی وفرشتگان ومعاد