مجید مهری
حضرت فاطمه(س) تجلی نور خداوند سبحان در زمین و زمان است .
[ همه پیام ها ] پیام های مجيد مهري (2 مورد)
  سوره توبة آیه 18 - ویژگی هدایت یافتگان
"توحید با معاد "و "نماز با زکات "و "نماز با معاد "و "زکات با معاد" همگی از شروط ایمان وهدایت بسوی خداوند است .
  سوره انفال آیه 47 - وسوسه فخر فروشی ونزدیکی به طاغوت
تکبر، غرور و فخر فروشی ، مرز طاغوت است حتی در آستانه جهاد در راه خداوند.
[ همه نکته ها ] نکته های مجيد مهري (3 مورد)
  سوره توبة آیه 15 - توبه دروازه حکمت است
کسی که توبه میکند مطمئن باشد که خداوند او را میپذیرد،امّا او باید در این راه نو آنچه را خداوند فرمان داده است مرحله به مرحله بجای آورد ، و توبه اش گفتاری صرف نباشد ، بلکه توبه در کردار وپندارش هم باید بروز نماید ، در این صورت است که خداوند دانا به او توجه میکند و از چشمه حکمتش به او طعم گوارای معرفت وآرامش واقعی را می چشاند ، و توبه کننده را در مسیر هدایتی قرار خواهد داد که احوالش به الطاف خداوند متوجه خواهد شد وبا احساس کاملتری نسبت به گذشته به درک توجهات خداوند پی خواهد برد وبسوی کاملتر شدن گام بر خواهد داشت .انشاءالله
  سوره انفال آیه 40 - توکل پایه خرد است
توکل پایه خرد است وبر این مبنا بهترین یاور خداوند است
  سوره اعراف آیه 196 - خواستگاه رحمت الهی
با توجه به آ یات 196 تا 206 سوره اعراف رعایت امور وصفات زیر باعث رحمت الهی خواهد شد:
توکل به خدا ویاری طلبیدن از او، نماز ، صبر ، خرد ومیانه روی ، اخلاق نیک ومدارا با نادانان ، پرهیز از کبر وانتقام وجهالت ، کار نیک ، پرهیزگاری و پیروی از دستورات خداوند .
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مجيد مهري (15 مورد)
  سوره انفال آیه 8 - موسوی گرمارودی
تا حقّ را تحقّق بخشد وباطل را تباه گردانَد هرچند بزهکاران نپسندند.
  سوره انفال آیه 7 - موسوی گرمارودی
و (یادکن) آنگاه را که خداوند به شما وعده می فرمود که (پیروزی بر) یکی از دو دسته از آن شما باشد وشما دوست می داشتید که آن دستهء بی جنگ افزار از آن شما گردد اما خداوند می خواست که حقّ را با کلمات خویش تحقّق بخشد وریشهء کافران را برکَند.
  سوره انفال آیه 6 - موسوی گرمارودی
با تو دربارهء حقّ پس از آشکارشدن آن چالش می ورزیدند گویی آ نان را بسوی مرگ می رانند و آنان می نگرند.