از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
2) ذلِکَ الَّذی : آن کسی است که [ نظرات / امتیازها ]
2) یَدُعُّ(دَعّ) : به خشونت می راند [ نظرات / امتیازها ]
3) طَعامِ الْمِسْکین : غذادادن بینوا [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي -
1) أَ رَأَیْتَ : آیا دیدی [ نظرات / امتیازها ]
3) لا یَحُضُّ : ترغیب نمی کتد ، نمی راند [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
1) أرایت : آیا دیدی [ نظرات / امتیازها ]
1) یکذب : تکذیب می کند ، دروغ می گوید [ نظرات / امتیازها ]
1) بالدّین : روز جزا را (روز قیامت را) [ نظرات / امتیازها ]
2) فذلک : پس آن [ نظرات / امتیازها ]
2) یدع الیتیم : به سختی و به خشونت می راند یتیم را [ نظرات / امتیازها ]
3) لا یحض : ترغیب و تشویق نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
3) طعام المسکین : خوراک دادن به مستمندان [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
1) رؤیت : دیدن با چشم
 توضيح : کلمه رؤیت هم می‏تواند به معنای دیدن با چشم باشد ، و هم به معنای معرفت [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - فرهنگ لغت منجد الطلاب
1) یکذب : انکار مینماید ، تکذیب میکند [ نظرات / امتیازها ]
  علي اصغر - ابوالفضل بهرام پور
1) رَاَیتَ : دیدی [ نظرات / امتیازها ]
1) اَلَّذی : کسی را،آن کس را [ نظرات / امتیازها ]
1) یُکَذِّبُ : تکذیب می کند [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني
1) یکذّب : دروغ می شمارد. [ نظرات / امتیازها ]