از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي اصغر
27) .
 توضيح : حَبًّا:اسم جنس جامدمصدری .ثلاثی مجردریشه حَبَّ .مفردمذکر.نکره.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
ها:اسم ضمیرمتصل جری.مفردمونث غائب.مبنی.معرفه.غیرمتصرف.غیرمنصرف
فی:حرف جر.مبنی برسکون.عامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف
فَ:حرف عطف.مبنی برفتح.غیرعامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف [ نظرات / امتیازها ]
28) .
 توضيح : عِنَباً :اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
قَضْباً:اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
وَ:حرف عطف.مبنی برفتح.غیرعامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف

[ نظرات / امتیازها ]
29) .
 توضيح : نَخْلاً:اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
زَیْتُوناً :اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
وَ:حرف عطف.مبنی برفتح.غیرعامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف [ نظرات / امتیازها ]
30) .
 توضيح : غُلْباً:اسم.مشتق.صفت مشبهه.جمع مکسراَغلَب-غَلبا.متصرف.منصرف.صحیح الاخر [ نظرات / امتیازها ]
31) .
 توضيح : فاکِهَةً :اسم جنس جامدمصدری.نکره.جمع مکسرفَواکِه.مونث.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
أَبًّا:اسم جنس جامد.نکره.جمع مکسراَوَبَ.مذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
[ نظرات / امتیازها ]
32) .
 توضيح : مَتاعاً :اسم جنس جامد.غیرمصدر.مفردمذکر.نکره.متصرف.منصرف.صحیح الاخر
لِ:حرف جر.مبنی.عامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف
اَنعام:اسم جنس جامد.غیرمصدر.جمع مکسرنَعَم.مذکر.نکره.متصرف.منصرف.صحیح الاخر
کُم:اسم ضمیرمتصل نصبی.جمع مذکرحاضر.مبنی ومعرفه.غیرمتصرف.غیرمنصرف
[ نظرات / امتیازها ]