tفیروزه جهانیان
[ همه پیام ها ] پیام های tفيروزه جهانيان (3 مورد)
  سوره انفال آیه 37 - جدایی خبیث و طیب
خدا ناپاکان را با هم به جهنم میاندازد و خوبان جدا میشوند
  سوره انفال آیه 36 - انفاق اموال کافران
کافران به جهت سد راه خدا مالشان را میبخشند مالشان از بین میرود حسرت مالشان میماند و شکست خورده وراهی جهنم میشوند
  سوره انفال آیه 35 - دست و سوت کنتار کعبه
کعبه محل نماز نه دست و سوت
[ همه نکته ها ] نکته های tفيروزه جهانيان (5 مورد)
  سوره انفال آیه 35 - سوت وکف نزد کعبه زشت است
کنار کعبه جای نماز و عبادت است نه سوت و کف
  سوره انفال آیه 34 - عذاب متولیان غیر صالح مسجدالحرام
متولیان نا صالح مسجد حرام به سبب بازداری مردم از عبادت عذاب خواهند شد
  سوره انفال آیه 28 - مال و فرزند وسیله ی آزمایشند
بامال و فرزند آزمایش میشوید واگر پیروز شوید اجر زیادی دارید