علی کمالی
[ همه پیام ها ] پیام های علي کمالي (2 مورد)
  سوره مدثر آیه 12 - خداوندبه کفارباثروت فرصت می دهد
کافری که به دشمنی پیامبر برخواسته، دچار سنت «املاء» و «استدراج» شده است. لذا نعمت مال و ... افزایش می‌یابدتادرهمین راه به دست خودتباهی وهلاکت خویش رارقم زند..
  سوره ماعون آیه 1 - منکران معادرادیده ای؟
چون منکرقیامت ویوم الحساب هیچ اعتقادی به پاداش اخروی ندارد،طبعاً به کارهای نیک هم به دیده ی انکارمی نگرد.کارهایی ازقبیل اطعام یتیم ،دستگیری فقرا و...رابجای تشویق ردمی کندوبه تمسخرمی گیرد.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های علي کمالي (14 مورد)
  سوره مومنون آیه 1 - بهرام پور
به راستی که مومنان رستگارشدند.
  سوره احزاب آیه 1 - ابوالفضل بهرام پور
ای پیامبر!ازخدابترس وکافران ومافقان رااطاعت مکن.بی تردیدخداونددانای حکیم است.
  سوره واقعة آیه 1 -
چون حادثه ی قیامت،واقع شود
[ همه لغت ها ] لغت های علي کمالي (10 مورد)
  سوره آل عمران آیه 14 - بهرام پور(قرآن مبین)
شَهوَت: : علاقه ی شدیدبه چیزی،دلدادگی،میل غریزی
  سوره آل عمران آیه 14 - پوربهرام(قرآن مبین)
زُیِّنَ: : زینت داده شد
  سوره حجرات آیه 1 - پوربهرام(قرآن مبین)
اِتَّقوا : تقواپیشه کنید
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های علي کمالي (3 مورد)
  سوره لیل آیه 2 -
والنَّهارِ:(معطوف)،مجرور،متعلق محذوف
إِذَا:مفعول فیه/ تجَلّی:فعل مضارع مرفوع ﴿١﴾
  سوره مریم آیه 2 -
ذکر:خبرومرفوع،رحمت:مضافٌ الیه ومجرور
  سوره حمد آیه 1 -
الله الرحمن الرحیم
 توضيح : الله دراینجانقش صفت راداشته ورحمن ورحیم هردوصفت برای لفظ جلاله ی الله هستند.خدای بخشنده ..وخدای مهربان...
[ همه صرف ها ] صرف های علي کمالي (1 مورد)
  سوره مریم آیه 2 -
ذکر:اسم-مفرد-مذکر(غیرانسان.مجازی)سالم-منصرف-معرفه اضافه-معرب
رحمت:اسم-مفردمذکر-اسم منصرف-معرفه اضافه-معرب