از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
9) أَفَلَا : أَ-همزه استفهام –فا ،زائد –لا-حرف نفی
یَعْلَمُ: فعل مضارع-هو"ی مستتر فاعل وجمله"اذا بُعْثِرَ فِی مَا الْقُبُورِ"مفعول به
إِذَا: ظرف زمان
بُعْثِرَ:فعل ماضی مجهول
مَا : موصول -فِی الْقُبُورِ:جار ومجرور-جمله" بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ"شرط ﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) وَحُصِّلَ: واو عاطفه-حُصِّلَ: فعل ماضی مجهول و معطوف
مَا:موصول-نائب فاعل
فِی الصُّدُورِ: جار و مجرور و"ما" متعلق- "فِی الصُّدُورِ" است ﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) إِنَّ : حروف مشبهه بالفعل
رَبَّهُمْ : رَبَّ :اسم منصوب -هُمْ: مضاف الیه
بِهِمْ : جار و مجرور ومتعلق آن"َخبِیرٌ"
یَوْمَئِذٍ: ظرف زمان ومتعلق آن"َخبِیرٌ"
لَخَبِیرٌ:لام تاکید –خبیر اسم مرفوع و خبر إِنَّ / إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ"جواب شرط از "اذا"﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
9) أَ «همزة استفهام»
فَلا «(ف)عطف» «حرف نفی غیر عامل»
یعْلَمُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
بُعْثِرَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
ما «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْقُبُورِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ «واو عطف»
حُصِّلَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
ما «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الصُّدُورِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
11) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
رَبَّهُمْ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
بِهِمْ «حرف جر و اسم مجرور»
یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
لَخَبِیرٌ «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]