از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
20) و از دورترین جای شهر مردی با شتاب آمد ، گفت: ای قوم من ، از این فرستادگان پیروی کنید. [ نظرات / امتیازها ]
21) از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی طلبند و خود هدایت یافته اند. [ نظرات / امتیازها ]
22) و مرا چیست کسی را که مرا آفریده نپرستم در حالی که همه به سوی او بازگردانده می شوید؟! [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا جز او معبودهایی را به پرستش گیرم که اگر خدای رحمان ضرر و زیانی را برای من بخواهد شفاعت آنها چیزی را از من بازنمی گرداند و نمی توانند مرا نجات بخشند. [ نظرات / امتیازها ]
24) در این صورت بی تردید من در گمراهی آشکاری خواهم بود. [ نظرات / امتیازها ]
25) ( آن گاه خطاب به رسولان گفت ) حقّا که من به پروردگار شما ایمان آوردم ، پس ( اقرار ) مرا بشنوید ( و تحمل شهادت کنید ) . [ نظرات / امتیازها ]
26) ( عاقبت او را کشتند ، و بدو ) گفته شد: وارد بهشت ( برزخ ) شو ، گفت: ای کاش قوم من می دانستند ، [ نظرات / امتیازها ]
27) که پروردگارم مرا آمرزید و مرا از گرامیان قرار داد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
20) و مردی ( با ایمان ) از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید ، گفت: «ای قوم من! از فرستادگان ( خدا ) پیروی کنید! [ نظرات / امتیازها ]
21) از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود هدایت یافته اند! [ نظرات / امتیازها ]
22) من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده ، و همگی به سوی او بازگشت داده می شوید؟! [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند ، شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا ( از مجازات او ) نجات نخواهند داد! [ نظرات / امتیازها ]
24) اگر چنین کنم ، من در گمراهی آشکاری خواهم بود! [ نظرات / امتیازها ]
25) ( به همین دلیل ) من به پروردگارتان ایمان آوردم پس به سخنان من گوش فرا دهید!» [ نظرات / امتیازها ]
26) ( سرانجام او را شهید کردند و ) به او گفته شد: «وارد بهشت شو!» گفت: «ای کاش قوم من می دانستند ... [ نظرات / امتیازها ]
27) که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
20) و مردی ( با ایمان ) از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید ، گفت: «ای قوم من! از فرستادگان ( خدا ) پیروی کنید! [ نظرات / امتیازها ]
21) از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود هدایت یافته اند! [ نظرات / امتیازها ]
22) من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده ، و همگی به سوی او بازگشت داده می شوید؟! [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند ، شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا ( از مجازات او ) نجات نخواهند داد! [ نظرات / امتیازها ]
24) اگر چنین کنم ، من در گمراهی آشکاری خواهم بود! [ نظرات / امتیازها ]
25) ( به همین دلیل ) من به پروردگارتان ایمان آوردم پس به سخنان من گوش فرا دهید!» [ نظرات / امتیازها ]
26) ( سرانجام او را شهید کردند و ) به او گفته شد: «وارد بهشت شو!» گفت: «ای کاش قوم من می دانستند ... [ نظرات / امتیازها ]
27) که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است!» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
20) و مردی شتابان از دورترین نقاط شهر ( انطاکیه ، حبیب نام ) فرا رسید گفت: ای قوم من ، این رسولان خدا را پیروی کنید. [ نظرات / امتیازها ]
21) از آنان که هیچ اجر و مزد رسالتی از شما نمی خواهند و خود ( به راه حق ) هدایت یافته اند پیروی کنید. [ نظرات / امتیازها ]
22) و چرا باید من خدای آفریننده خود را نپرستم در صورتی که بازگشت شما ( و همه خلایق ) به سوی اوست. [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا من به جای آن خدای آفریننده یکتا خدایانی را معبود خود گیرم که اگر آن خدای رحمن بخواهد به من رنج و زیانی رسد هیچ شفاعت آن خدایان از من دفع زیان نکرده و نجاتم نتوانند داد؟ [ نظرات / امتیازها ]
24) در این صورت پیداست که من بسیار زیانکار خواهم بود. [ نظرات / امتیازها ]
25) پس ، از من ( ای رسولان ) بشنوید ( و گواه باشید ) که به خدای ( فرستنده ) شما ایمان آوردم. [ نظرات / امتیازها ]
26) ( و به این مرد با ایمان پس از کشته شدن ، در عالم برزخ ) گفته شد: بیان داخل بهشت شو ، گفت: ای کاش ملّت من هم ( از این نعمت بزرگ ) آگاه بودند. [ نظرات / امتیازها ]
27) که خدا چگونه در حق من مغفرت و رحمت فرمود و مرا مورد لطف و کرم قرار داد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
20) و [ در این میان ] مردی از دورترین جایِ شهر دوان دوان آمد ، [ و ] گفت: «ای مردم ، از این فرستادگان پیروی کنید. [ نظرات / امتیازها ]
21) از کسانی که پاداشی از شما نمی خواهند و خود [ نیز ] بر راه راست قرار دارند ، پیروی کنید. [ نظرات / امتیازها ]
22) آخر چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده است و [ همه ] شما به سوی او بازگشت می یابید؟ [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا به جای او خدایانی را بپرستم که اگر [ خدای ] رحمان بخواهد به من گزندی برساند ، نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه می توانند مرا برهانند؟ [ نظرات / امتیازها ]
24) در آن صورت ، من قطعاً در گمراهی آشکاری خواهم بود. [ نظرات / امتیازها ]
25) من به پروردگارتان ایمان آوردم. [ اقرار ] مرا بشنوید.» [ نظرات / امتیازها ]
26) [ سرانجام به جرم ایمان کشته شد ، و بدو ] گفته شد: «به بهشت درآی.» گفت: «ای کاش ، قوم من می دانستند ، [ نظرات / امتیازها ]
27) که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
20) در این میان مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و گفت : ای قومِ من ، از این رسولان پیروی کنید . [ نظرات / امتیازها ]
21) از کسانی که برای رسالت خود ، مزدی از شما نمی طلبند و خود هدایت یافته اند پیروی کنید و دعوتشان را بپذیرید . [ نظرات / امتیازها ]
22) و بدانید که آفریننده آدمیان ، تنها معبودی است که شایسته پرستش است; پس چیست مرا که نپرستم آن کسی را که مرا پدید آورده و شما همه به سوی او بازگردانده می شوید و به سزای کارهایتان می رسید ؟ ! [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا جز خدا معبودانی برگزینم که اگر خدای رحمان زیانی برای من بخواهد ، شفاعت آنها چیزی از آن زیان را از من دور نمی سازد و ] خود نیز [ نمی توانند مرا نجات بخشند ؟ ! [ نظرات / امتیازها ]
24) اگر جز خدا معبودانی را پرستش کنم ، در آن صورت قطعاً در گمراهی آشکاری خواهم بود . [ نظرات / امتیازها ]
25) ای فرستادگان خدا ، همانا من به پروردگارتان ایمان آورده ام; پس گواهی مرا بر یگانگی خدا بشنوید و گواه باشید . [ نظرات / امتیازها ]
26) ولی مردم انطاکیه آن مرد مؤمن با اخلاص را به قتل رساندند ، و بی درنگ از جانب خدا به او ندا رسید که : به بهشت در آی . آن مرد در آن سرای گفت : ای کاش ، قوم من می دانستند ، [ نظرات / امتیازها ]
27) که پروردگارم گناهانم را بخشید و مرا از بزرگواران درگاهش قرار داد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
20) و از دورترین نقطه شهر مردی شتابان آمد ، گفت: ای قوم من! از این فرستادگان [ خدا ] پیروی کنید ، [ نظرات / امتیازها ]
21) از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و آنان راه یافته اند ، [ نظرات / امتیازها ]
22) و مرا چیست که [ از روی یقین ] کسی را نپرستم که مرا آفریده و به سوی او بازگردانده می شوید؟ [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا به جای او معبودانی را برگزینم که اگر [ خدای ] رحمان برای من آسیب وگزندی بخواهد نه شفاعتشان چیزی را از من دفع می کند و نه می توانند نجاتم دهند؟! [ نظرات / امتیازها ]
24) اگر چنین کنم ، بی تردید در گمراهی آشکار خواهم بود. [ نظرات / امتیازها ]
25) [ ای رسولان! ] بی تردید به پروردگار شما ایمان آورده ام بنابراین از من بشنوید. [ نظرات / امتیازها ]
26) [ سرانجام به دست آن مشرکان شهید شد ، و به او ] گفته شد: به بهشت درآی. گفت: ای کاش قوم من معرفت و آگاهی داشتند ، [ نظرات / امتیازها ]
27) به اینکه پروردگارم مرا آمرزید و از کرامت یافتگان قرارم داد. [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرام پور
20) و [در این میان‏] مردى از دورترین جاى شهر دوان دوان آمد [و] گفت: اى قوم من! از فرستادگان پیروى کنید [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
20) ‏مردی از دورترین نقطه شهر با شتاب بیامد ، گفت : ای قوم من ! از فرستادگان ( خدا ) پیروی کنید [ نظرات / امتیازها ]
22) و مرا چیست که [ از روی یقین ] کسی را نپرستم که مرا آفریده و به سوی او بازگردانده می شوید؟ [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا به جای او معبودانی را برگزینم که اگر [ خدای ] رحمان برای من آسیب وگزندی بخواهد نه شفاعتشان چیزی را از من دفع می کند و نه می توانند نجاتم دهند؟ [ نظرات / امتیازها ]
24) اگر چنین کنم ، بی تردید در گمراهی آشکار خواهم بود [ نظرات / امتیازها ]
25) ای فرستادگان خدا ، همانا من به پروردگارتان ایمان آورده ام; پس گواهی مرا بر یگانگی خدا بشنوید و گواه باشید [ نظرات / امتیازها ]
26) و به او ] گفته شد: به بهشت درآی. گفت: ای کاش قوم من معرفت و آگاهی داشتند [ نظرات / امتیازها ]
27) به اینکه پروردگارم مرا آمرزید و از کرامت یافتگان قرارم داد. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
20) ‏مردی از دورترین نقطه شهر با شتاب بیامد ، گفت : ای قوم من ! از فرستادگان ( خدا ) پیروی کنید ( که سعادت هر دو جهان شما در آن است ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
21) ‏پیروی کنید از کسانی که پاداشی ( در برابر تبلیغ خود ) از شما نمی‌خواهند و آنان ( از کردار و گفتارشان پیدا است که ) افرادی راهیاب و هدایت یافته‌اند [ نظرات / امتیازها ]
22) ‏من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به سوی او برگردانده می‌شوید [ نظرات / امتیازها ]
23) ‏آیا غیر از خدا ، معبودهائی را برگزینم ( و پرستش نمایم ) که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من برساند ، میانجیگری ایشان کمترین سودی برای من ندارد و مرا ( از زیان وارده ) نجات نمی‌دهند ؟‏ [ نظرات / امتیازها ]
24) ‏( هر گاه چنین کاری را بکنم و انبازهائی را پرستش نمایم ) در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود .‏ [ نظرات / امتیازها ]
25) ‏من به پروردگار شما ایمان آورده‌ام ، پس بشنوید ، ( و بدانید که من دعوت این فرستادگان خدا را پذیرفته‌ام . شما نیز دعوت ایشان را پذیرا شوید که سعادتتان در پذیرش فرموده‌ها و رهنمودهای آنان است ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
26) ‏( مردمان بر او شوریدند و شهیدش کردند . از سوی خدا ) بدو گفته شد : وارد بهشت شو . ( وقتی که آن همه نعمت و کرامت دید ) گفت : ای کاش ! قوم من می‌دانستند [ نظرات / امتیازها ]
27) ‏( ای کاش ! می‌دانستند ) که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمره گرامیانم قلمداد فرموده است .‏ [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي عزتيان - مشترک بین 5 مترجم
24) اگر چنین کنم ، بی تردید در گمراهی آشکار خواهم بود [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
20) و (در این میان) مردی از دورترین جای قریه دوان دوان آمد (و) گفت: «ای قوم من! از (این) فرستادگان پیروی کنید.» [ نظرات / امتیازها ]
21) «از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی‌خواهند، حال آنکه خود (نیز) راه به‌خوبی یافته‌اند.» [ نظرات / امتیازها ]
22) «مرا چیست؛ کسی را نپرستم که به فطرت توحیدی‌ام آفرید و شما تنها سوی او بازگشت می‌یابید؟» [ نظرات / امتیازها ]
23) «آیا به جای او خدایانی را برگیرم، که اگر (خدای) رحمان بخواهد به من گزندی برساند، نه شفاعتشان هرگز به حالم سودی می‌بخشد و نه آنان مرا می‌رهانند؟» [ نظرات / امتیازها ]
24) «همواره در آن هنگام (و هنگامه) بی‌چون (غرق) در گمراهی آشکارگری هستم.» [ نظرات / امتیازها ]
25) «به‌راستی من به پروردگارتان ایمان آوردم. پس (اقرار) مرا بشنوید.» [ نظرات / امتیازها ]
26) (بدو) گفته شد: «به بهشت درآی.» گفت: «ای کاش گروهم (حقیقت را) می‌‌دانستند،» [ نظرات / امتیازها ]
27) «آنچه را پروردگارم برایم پوشش نهاد و در زمره‌ی گرامیانم قرارم داد.» [ نظرات / امتیازها ]