از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 529 حزب : 106 جزء : بیست و هفتم سوره : قمر
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
23) قوم ثمود ( امت صالح ) نیز بیم دهندگان و هشدارهای ما را تکذیب نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
24) پس گفتند: آیا ما بشری تنها و بدون اقوام ، از طبقه پایین خودمان را ( که نه از فرشتگان است و نه از پریان ) پیروی کنیم؟ در این هنگام ما در گمراهی و جنون خواهیم بود. [ نظرات / امتیازها ]
25) آیا وحی و کتاب پندآموز از میان ما تنها بر او القا شده؟ ( نه ) بلکه او دروغ پردازی متکبر و هواپرست است. [ نظرات / امتیازها ]
26) به زودی فردا خواهند فهمید که دروغ پرداز متکبر و هواپرست کیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
27) ( به صالح گفتیم ) همانا ما آن شتر ماده را ( که می خواستند ، از کتم عدم به طریق اعجاز ) برای آزمایش آنها می فرستیم ، پس در انتظار ( عاقبت ) آنها باش و صبر پیشه کن. [ نظرات / امتیازها ]
28) و آنها را آگاهی ده که آب در میانشان تقسیم شده است ( روزی سهم آنها و روزی سهم آن شتر ) هر نوبت آب ، مورد حضور ( صاحب نوبت ) خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
29) پس آنها ( برای کشتن آن شتر اجتماع کردند و ) یارشان را فراخواندند ، پس او شمشیر برگرفت و شتر را پی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من؟! [ نظرات / امتیازها ]
31) ما بر سر آنها یک بانگ سهمگین ( به خلق صوت یا به واسطه فرشته ) فرستادیم ، پس همه آنها به حالت چوب های خشک و شکسته و علف های خشک که صاحب آغل تهیه می کند ، درآمدند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و به راستی ما قرآن را برای تذکر و پندآموزی آسان و قابل فهم کردیم ، پس آیا پندگیرنده ای هست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
23) طایفه ثمود ( نیز ) انذارهای الهی را تکذیب کردند ، [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفتند: «آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟! اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود! [ نظرات / امتیازها ]
25) آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟! نه ، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است! [ نظرات / امتیازها ]
26) ولی فردا می فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است! [ نظرات / امتیازها ]
27) ما «ناقه» را برای آزمایش آنها می فرستیم در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن! [ نظرات / امتیازها ]
28) و به آنها خبر ده که آب ( قریه ) باید در میانشان تقسیم شود ، ( یک روز سهم ناقه ، و یک روز برای آنها ) و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند! [ نظرات / امتیازها ]
29) آنها یکی از یاران خود را صدا زدند ، او به سراغ این کار آمد و ( ناقه را ) پی کرد! [ نظرات / امتیازها ]
30) پس ( بنگرید ) عذاب و انذارهای من چگونه بود! [ نظرات / امتیازها ]
31) ما فقط یک صیحه [ صاعقه عظیم ] بر آنها فرستادیم و بدنبال آن همگی بصورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان ( در آغل ) جمع آوری می کند! [ نظرات / امتیازها ]
32) ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکّر شود؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
23) طایفه ثمود ( نیز ) انذارهای الهی را تکذیب کردند ، [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفتند: «آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟! اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود! [ نظرات / امتیازها ]
25) آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟! نه ، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است! [ نظرات / امتیازها ]
26) ولی فردا می فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است! [ نظرات / امتیازها ]
27) ما «ناقه» را برای آزمایش آنها می فرستیم در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن! [ نظرات / امتیازها ]
28) و به آنها خبر ده که آب ( قریه ) باید در میانشان تقسیم شود ، ( یک روز سهم ناقه ، و یک روز برای آنها ) و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند! [ نظرات / امتیازها ]
29) آنها یکی از یاران خود را صدا زدند ، او به سراغ این کار آمد و ( ناقه را ) پی کرد! [ نظرات / امتیازها ]
30) پس ( بنگرید ) عذاب و انذارهای من چگونه بود! [ نظرات / امتیازها ]
31) ما فقط یک صیحه [ صاعقه عظیم ] بر آنها فرستادیم و بدنبال آن همگی بصورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان ( در آغل ) جمع آوری می کند! [ نظرات / امتیازها ]
32) ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکّر شود؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
23) قوم ثمود هم آیات حق را تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفتند: آیا سزد که ما یک بشری از جنس خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت به گمراهی و جنون سخت در افتاده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
25) آیا بین ما افراد بشر تنها بر او وحی رسید؟! ( چنین نیست ) بلکه او مرد دروغگوی بی باک و خودپسندی است. [ نظرات / امتیازها ]
26) این منکران به زودی فردای قیامت کاملا معلومشان شود که دروغگوی بی باک و خودپسند کیست. [ نظرات / امتیازها ]
27) ما ( به صالح گفتیم که ) برای امتحان آنها ناقه را ( به درخواست آنها از سنگ ) بیرون می فرستیم و تو مراقب حالشان باش و ( بر آزارشان ) صبر پیشه گیر. [ نظرات / امتیازها ]
28) و به آنها خبر ده که نوشیدن آب چشمه بین آنها و ناقه تقسیم شده ( که یک روز سهم ناقه و روزی برای آنهاست ) و هر یک بر سهم خود حاضر آیند. [ نظرات / امتیازها ]
29) آن قوم شقی صاحب و رئیس خود را خواندند تا مجهز شد و ناقه را پی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس ( باز بنگرید که ) عذاب و تنبیه من چگونه سخت بود! [ نظرات / امتیازها ]
31) ما بر هلاک آنها یک صیحه ( عذاب آسمانی ) فرستادیم و همه مانند گیاه خشک و خرد شدند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و ما قرآن را برای وعظ و اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
23) قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفتند: «آیا تنها بشری از خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت ، ما واقعاً در گمراهی و جنون خواهیم بود.» [ نظرات / امتیازها ]
25) «آیا از میان ما [ وحی ] بر او القا شده است؟ [ نه ، ] بلکه او دروغگویی گستاخ است.» [ نظرات / امتیازها ]
26) به زودی فردا بدانند دروغگوی گستاخ کیست. [ نظرات / امتیازها ]
27) ما برای آزمایش آنان [ آن ] ماده شتر را فرستادیم و [ به صالح گفتیم: ] «مراقب آنان باش و شکیبایی کن. [ نظرات / امتیازها ]
28) و به آنان خبر ده که آب میانشان بخش شده است: هر کدام را آب به نوبت خواهد بود.» [ نظرات / امتیازها ]
29) پس رفیقشان را صدا کردند و [ او ] شمشیر کشید و [ شتر را ] پی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس چگونه بود عذاب من و هشدارها [ ی من ] ؟ [ نظرات / امتیازها ]
31) ما بر [ سر ] شان یک فریاد [ مرگبار ] فرستادیم و چون گیاهِ خشکیده [ کومه ها ] ریزریز شدند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کردیم پس آیا پندگیرنده ای هست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
23) قوم ثمود نیز هشدارها را دروغ انگاشتند . [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفتند : آیا از بشری که از جنس خود ما و یکّه و تنهاست و هیچ عِدّه و عُدّه ای ندارد پیروی کنیم ؟ در این صورت ما قطعاً در گمراهی و جنونی شگفت خواهیم بود . [ نظرات / امتیازها ]
25) آیا از میان ما وحی فقط بر او القا شده است ؟ او بر ما هیچ امتیازی ندارد ، بلکه بسیار دروغ پرداز و متکبّر است و می خواهد بدین وسیله بر ما بزرگی کند . [ نظرات / امتیازها ]
26) فردا به زودی خواهند دانست که دروغ پرداز و متکبّر کیست . [ نظرات / امتیازها ]
27) به پیامبرشان صالح گفتیم : همانا ما به شیوه اعجاز ، آن شتری را که می خواهند برایشان می فرستیم تا آنان را بیازماییم; پس در انتظار ] عملکرد [ آنان باش و بر آزارشان شکیبایی کن . [ نظرات / امتیازها ]
28) و به او گفتیم : به آنان اعلام کن که آب چشمه میان آنان و شتر سهمیه بندی شده است و برای هر سهمی از شُرب صاحب آن حاضر می شود . [ نظرات / امتیازها ]
29) پس ] از چندی [ رفیقشان را صدا کردند که شتر را از پای درآورد; او هم پی کردن و کشتن شتر را برعهده گرفت و آن را پی کرد و کشت . [ نظرات / امتیازها ]
30) اینک بنگرید که عذاب من و هشدارهایم چگونه بود ؟ [ نظرات / امتیازها ]
31) ما بانگی مهیب بر آنان فرستادیم و آنان همچون خار و خاشاکی که آغل داران برای دام هایشان جمع آوری می کنند ، خشک و بی رمق شدند . [ نظرات / امتیازها ]
32) همانا ما قرآن را برای فراگیری همگان آسان کردیم; پس آیا کسی هست که متذکّر شود و خدا را بشناسد و به صفات و افعال او پی ببرد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
23) قوم ثمود بیم دهندگان را تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
24) پس گفتند: آیا ما بشری از جنس خود را که [ تک و ] تنهاست [ و جمعیت و نیرویی با خود ندارد ] پیروی کنیم؟! در این صورت در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود. [ نظرات / امتیازها ]
25) آیا از میان ما فقط بر او وحی نازل شده است؟! [ نه ، چنین نیست ] بلکه او بسیار دروغگو و پر افاده و متکبر است [ که می خواهد بر ما بزرگی کند. ] [ نظرات / امتیازها ]
26) در فردای نزدیک خواهند دانست که بسیار دروغگو و پرافاده و متکبر کیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) [ به صالح گفتیم: ] ما برای آزمایش آنان یقیناً آن ماده شتر [ درخواست شده ] را خواهیم فرستاد پس در انتظار سرانجام آنان باش و شکیبایی پیشه کن. [ نظرات / امتیازها ]
28) و آنان را خبر ده که آب آشامیدنی میان آنان و ماده شتر تقسیم شده است هریک در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند. [ نظرات / امتیازها ]
29) پس آنان یارشان را [ که برای پی کردن ناقه آماده اش کرده بودند ] فرا خواندند و [ او ] دست به کار شد و [ ماده شتر را ] پی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس عذاب و هشدارهایم چگونه بود؟ [ نظرات / امتیازها ]
31) ما بر آنان یک فریاد مرگبار فرستادیم ، پس همه آنان به صورت گیاه خشکی که در آغل چهارپایان جمع می کنند ، درآمدند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم ، پس آیا پند گیرنده ای هست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
23) [قوم‏] ثمود هشداردهندگان را دروغ‏زن شمرد (۲۳)
[ نظرات / امتیازها ]
24) و گفتند آیا از میان خود، از انسانى تک و تنها پیروى کنیم، در آن صورت دچار گمراهى و سردرگمى خواهیم بود (۲۴)
[ نظرات / امتیازها ]
25) یا از میان همه ما کتاب آسمانى بر او فرود آمده است، نه بلکه او دروغ‏زن خودپسند است‏ (۲۵)
[ نظرات / امتیازها ]
26) زودا که فردا بدانند که دروغ‏زن خودپسند کیست‏ (۲۶)
[ نظرات / امتیازها ]
27) ما فرستنده ماده شتر [معجزه‏آسا] براى آزمایش ایشانیم، پس منتظر ایشان باش و شکیبایى کن‏ (۲۷)
[ نظرات / امتیازها ]
28) و به آنان خبر بده که آب در میان آنان تقسیم شده است، هر یک به حصه‏اى از آب حاضر باشند (۲۸)
[ نظرات / امتیازها ]
29) آنگاه رفیقشان را ندا دادند، سپس او دست درازى کرد و [شتر را] پى کرد (۲۹)
[ نظرات / امتیازها ]
30) بنگر عذاب و هشدار من چگونه بود (۳۰)
[ نظرات / امتیازها ]
31) ما بر آنان بانگ مرگبارى یگانه فرو فرستادیم، آنگاه مانند خار و خاشاکى شدند که از سایه‏بان‏ساز بازماند (۳۱)
[ نظرات / امتیازها ]
32) و به راستى قرآن را قابل پندگیرى گرداندیم، پس آیا پندپذیرى هست؟ (۳۲)
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
23) ‏قوم ثمود نیز بیم‌دادنها و برحذر داشتنهای ( پیغمبر خود صالح ) را تکذیب کردند و دروغش نامیدند [ نظرات / امتیازها ]
24) ‏آنان گفتند : آیا از انسانی از خودمان پیروی کنیم که تنها ( و بدون قوم و عشیره ) هم هست‌ ؟ در صورت پیروی از او ، ما گمراه و دیوانه خواهیم بود .‏

[ نظرات / امتیازها ]
25) ‏آیا از میان همه ما ( افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا ) وحی بدو شده است‌ ؟ ! ( نه ! چنین نیست ) . بلکه او بسیار دروغگو و خودخواه است ( و با تکبر و جاه‌طلبی می‌خواهد بر ما ریاست کند ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
26) ‏فردا خواهند دانست که بسیار دروغگوی متکبر و خودخواه کیست .‏
[ نظرات / امتیازها ]
27) ‏ما ماده شتر را برای امتحان ایشان خواهیم فرستاد ، بنگر و ببین که چه می‌کند و بر سر آنان چه می‌آید و بسیار شکیبائی داشته باش ( که خدا با تو است ، و دستشان را از اذیت و آزارت کوتاه خواهد کرد ) .‏
[ نظرات / امتیازها ]
28) ‏به آنان بگو که آب ( چاهی که دارند ، به فرمان خدا ) میان ایشان و شتر تقسیم شده است ( یک روز مال شما و یک روز متعلق به شتر است ) . نوبت هر کدام که باشد ، بر سر آب می‌رود .‏

[ نظرات / امتیازها ]
29) ‏قوم ثمود ، یار خود ( قدار بن سالف ) را صدا زدند ( که بیا این شتر را بکش ) . او هم بی‌باکانه دست بکار شد و شتر را پی کرد .‏

[ نظرات / امتیازها ]
30) ‏آیا عذاب و عقاب من ، و بیم دادنها و بر حذر داشتنهای من به چه منوالی بوده است ( و به چه شکلی کافران را در بر گرفته است‌ ؟ ! ) [ نظرات / امتیازها ]
31) ‏ما بر آنان یک صدای سهمناک سر دادیم و ایشان همگی به صورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان در آغل جمع‌آوری می‌کند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
32) ‏ما قرآن را ( برای یادگیری ) ساده و آسان نموده‌ایم ، آیا پندپذیری و عبرت‌گیری هست‌ ؟‏

[ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
23) قوم ثمود انذار دهنده ( و رسالت پیامبرش ) را دروغ خواندند. [ نظرات / امتیازها ]
24) پس گفتند که او(پیامبرمان) همانند ما یک بشر است اگر ما از او پیروی کنیم در این صورت دچار گمراهی وجنون هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
25) آیا ازبین ما به او چنین القا شده یا نه او عصیانگری دروغگو است؟ [ نظرات / امتیازها ]
26) و فردا بزودی آگاه شوند چه کسی دروغگوی عصیانگر است. [ نظرات / امتیازها ]
27) ما برای امتحان آنها ماده شتری را(به اعجاز) فرستادیم (وبه صالح گفتیم)با شکیبایی مراقب آنها باش. [ نظرات / امتیازها ]
28) به آنها بگو که آب بین آنها وشتر تقسیم شده ودر زمان خویش در محل حاضر شوید. [ نظرات / امتیازها ]
29) پس (قوم ثمود) یاران شان را صدا زدند ودست بکار شده وشتر را کشتند. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس عذاب و بیدارگری وعبرت آموزی من چگونه باید باشد؟ [ نظرات / امتیازها ]
31) وما برای آنها یک صیحه آسمانی فرستادیم پس همانند علوفه خشک انبارشده خشک وریز ریز شدند. [ نظرات / امتیازها ]
32) براستی ما قران را برای یادگیری آسان نمودیم آیا عبرت گیرنده پذیرنده ای هست که عبرت بگیرد؟ [ نظرات / امتیازها ]