از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
33) قوم لوط نیز بیم دهندگان ( و هشدارهای ما ) را تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
34) همانا ما بر آنها تندبادی ریگبار فرستادیم جز بر خاندان لوط که سحرگاهان نجاتشان دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
35) تا ( این نجات ) نعمتی از جانب ما ( بر آنها ) باشد ، این گونه نجات می دهیم هر که را که شکر گزارد. [ نظرات / امتیازها ]
36) حقّا که لوط انذار کرد آنها را از مؤاخذه شدید ما ، ولی آنها جدل و تردید در انذارها نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
37) و همانا از او درخواست تسلیم میهمانانش را کردند ، پس ما چشم های آنان را محو و کور نمودیم ( و گفتیم ) پس بچشید عذاب و ( کیفر ) انذارهای مرا. [ نظرات / امتیازها ]
38) و البته در سپیده دم عذابی پایدار بدانها رسید ( عذاب سنگباران ، پیوسته به عذاب مرگ و برزخ ، متصل به عذاب قیامت و جهنم ) . [ نظرات / امتیازها ]
39) پس بچشید عذاب و ( کیفر تکذیب ) انذارهای مرا. [ نظرات / امتیازها ]
40) و به راستی ما قرآن را برای تذکر و پندآموزی آسان و قابل فهم کردیم ، پس آیا پندگیرنده ای هست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
33) قوم لوط انذارها ( ی پی در پی پیامبرشان ) را تکذیب کردند [ نظرات / امتیازها ]
34) ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آورد فرستادیم ( و همه را هلاک کردیم ) ، جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم! [ نظرات / امتیازها ]
35) این نعمتی بود از ناحیه ما این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می دهیم! [ نظرات / امتیازها ]
36) او آنها را از مجازات ما بیم داد ، ولی بر آنها اصرار بر مجادله و القای شکّ داشتند! [ نظرات / امتیازها ]
37) آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم ( و گفتیم: ) بچشید عذاب و انذارهای مرا! [ نظرات / امتیازها ]
38) سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد! [ نظرات / امتیازها ]
39) ( و گفتیم: ) پس بچشید عذاب و انذارهای مرا! [ نظرات / امتیازها ]
40) ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکّر شود؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
33) قوم لوط انذارها ( ی پی در پی پیامبرشان ) را تکذیب کردند [ نظرات / امتیازها ]
34) ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آورد فرستادیم ( و همه را هلاک کردیم ) ، جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم! [ نظرات / امتیازها ]
35) این نعمتی بود از ناحیه ما این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می دهیم! [ نظرات / امتیازها ]
36) او آنها را از مجازات ما بیم داد ، ولی بر آنها اصرار بر مجادله و القای شکّ داشتند! [ نظرات / امتیازها ]
37) آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم ( و گفتیم: ) بچشید عذاب و انذارهای مرا! [ نظرات / امتیازها ]
38) سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد! [ نظرات / امتیازها ]
39) ( و گفتیم: ) پس بچشید عذاب و انذارهای مرا! [ نظرات / امتیازها ]
40) ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکّر شود؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
33) قوم لوط نیز آیات و رسول حق را تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
34) ما هم جز خانواده لوط که به وقت سحر نجاتشان دادیم همه آنان را به سنگباران هلاک نابود کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
35) نجات اهل بیت لوط هم به نعمت و لطف ما بود ، بلی ما چنین شکرگزاران را پاداش می دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
36) لوط آن قوم را از قهر و مؤاخذه ما ترسانید باز آنها در آیات ما شک و انکار کردند. [ نظرات / امتیازها ]
37) و قوم از او مهمانانش را ( که فرشتگانی زیبا بودند ، بر سوء قصد ) طلبیدند ، ما هم چشم آنها را بی نور و نابینا کردیم ( و گفتیم که ) اینک عذاب قهر و انتقام مرا بچشید. [ نظرات / امتیازها ]
38) و شبی به صبحگاه رسید که ( مرگ آمد و ) عذاب دایم ( دوزخ ) گریبانشان گرفت. [ نظرات / امتیازها ]
39) ( و گفتیم ) اینک عذاب قهر و انتقام مرا بچشید. [ نظرات / امتیازها ]
40) و ما قرآن را برای وعظ و اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
33) قوم لوط هشداردهندگان را تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
34) ما بر [ سر ] آنان سنگبارانی [ انفجاری ] فروفرستادیم [ و ] فقط خانواده لوط بودند که سحرگاهشان رهانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
35) [ و این ] رحمتی از جانب ما بود هر که سپاس دارد ، بدین سان [ او را ] پاداش می دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
36) و [ لوط ] آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود ، و [ لی ] در تهدیدها [ ی ما ] به جدال برخاستند. [ نظرات / امتیازها ]
37) و از مهمان [ های ] او کام دل خواستند ، پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و [ گفتیم: ] « [ مزه ] عذاب و هشدارهای مرا بچشید.» [ نظرات / امتیازها ]
38) و به راستی که سپیده دم عذابی پیگیر به سر وقت آنان آمد. [ نظرات / امتیازها ]
39) پس عذاب و هشدارهای مرا بچشید. [ نظرات / امتیازها ]
40) و قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کردیم پس آیا پندگیرنده ای هست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
33) قوم لوط نیز هشدارها را دروغ انگاشتند . [ نظرات / امتیازها ]
34) ما هم بر آنان بادی که سنگبارانشان می کرد فرستادیم و تنها خاندان لوط بودند که آنان را در سحرگاهی ] با بیرون بردن از شهر [ نجات بخشیدیم . [ نظرات / امتیازها ]
35) تا بدین وسیله به آنان از جانب خود نعمتی بزرگ داده باشیم ، زیرا آنان از سپاسگزاران بودند و ما هر که را سپاسگزار باشد همین گونه پاداش می دهیم . [ نظرات / امتیازها ]
36) بی گمان لوط قومش را از عذابی که ایشان را بدان گرفتیم ، بیم داده بود ، ولی آنان در هشدار و اخطار او تشکیک کرده به بحث و جدال پرداختند . [ نظرات / امتیازها ]
37) و از او خواستند تا مهمانانش را ( فرشتگانی که به صورت انسان ها نزد او بودند ) در اختیارشان نهد; ما هم چشمانشان را محو کردیم و فروغ از دیدگانشان گرفتیم ، پس ] گفتیم : [ عذاب مرا و آنچه شما را بدان هشدار دادم بچشید ! [ نظرات / امتیازها ]
38) و همانا در سپیده دمی ، عذابی تخلّف ناپذیر به سراغشان آمد . [ نظرات / امتیازها ]
39) پس ] به آنان گفتیم : [ عذاب مرا و آنچه شما را بدان هشدار دادم بچشید ! [ نظرات / امتیازها ]
40) همانا ما قرآن را برای فراگیری همگان آسان کردیم; پس آیا کسی هست که متذکّر شود و خدا را بشناسد و به صفات و افعال او پی ببرد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
33) قوم لوط بیم دهندگان را تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
34) ما بر آنان توفانی سخت که با خود ریگ و سنگ می آورد فرستادیم [ در نتیجه همه را هلاک کرد ] ، مگر خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
35) [ این ] نعمت و رحمتی از سوی ما بود ، این گونه کسی را که سپاس گزار است ، پاداش می دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
36) به راستی لوط آنان را به مؤاخذه سخت ما بیم داده بود ، ولی [ آنان با وی ] در بیمها و هشدارها [ یش ] سرسختانه مجادله و ستیزه کردند. [ نظرات / امتیازها ]
37) و از میهمانانش [ که در حقیقت فرشتگان ما بودند ] کام جویی خواستند ، در نتیجه دیدگانشان را محو و نابینا کردیم پس [ گفتیم: طعمِ ] عذاب و هشدارهایم را بچشید. [ نظرات / امتیازها ]
38) به یقین در سپیده دم عذابی پیگیر و پایدار به آنان رسید. [ نظرات / امتیازها ]
39) پس [ گفتیم: طعمِ ] عذاب و هشدارهایم را بچشید. [ نظرات / امتیازها ]
40) و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم ، پس آیا پند گیرنده ای هست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
33) قوم لوط هشداردهندگان را دروغ‏زن شمردند (۳۳)
[ نظرات / امتیازها ]
34) ما بر آنان شن‏بادى فرو فرستادیم، مگر بر خاندان لوط که سحرگاهى نجاتشان دادیم‏ (۳۴)
[ نظرات / امتیازها ]
35) که نعمتى از جانب ما بود، بدین‏سان کسى را که سپاس گزارده است، جزا دهیم‏ (۳۵)
[ نظرات / امتیازها ]
36) و به راستى [لوط] آنان را از سختگیرى ما هشدار داده بود، ولى در برابر هشدار گردنکشى مى‏کردند (۳۶)
[ نظرات / امتیازها ]
37) و به راستى از مهمانان او کام مى‏خواستند، پس ایشان را نابینا ساختیم [و گفتیم‏] پس عذاب و هشدار مرا بچشید (۳۷)
[ نظرات / امتیازها ]
38) و به راستى بامدادى پگاه عذابى پایدار آنان را فرو گرفت‏ (۳۸)
[ نظرات / امتیازها ]
39) [و گفتیم‏] پس عذاب و هشدار مرا بچشید (۳۹)
[ نظرات / امتیازها ]
40) و به راستى قرآن را قابل پندگیرى گرداندیم، پس آیا پندپذیرى هست؟ (۴۰)
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
33) ‏قوم لوط نیز بیم دادنها و بر حذر داشتنهای ( پیغمبر خود لوط ) را تکذیب کردند .‏
[ نظرات / امتیازها ]
34) ‏ما بر آنان تندبادی که ریگها را به حرکت در می‌آورد گماشتیم ( و همگان را هلاک ساختیم ) جز خاندان و پیروان لوط را که ما سحرگاهان ایشان را نجات دادیم ( و از آن سرزمین بلازده رهائیشان بخشیدیم ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
35) ‏این نعمتی بود از جانب ما ( به آل لوط ) . ما اینگونه کسی را پاداش می‌دهیم که شکرگزار باشد .‏

[ نظرات / امتیازها ]
36) ‏لوط ایشان را از گرفتار کردن و کیفر دادن ما بیم داد ، ولی آنان بر شک و گمان خود نسبت به بیم دادنها و بر حذر داشتنها افزودند ( و بدانها باور نکردند و بیراهه رفتند ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
37) ‏و با لوط درباره مهمانانش سخن گفتند ( و از او خواستند آنان را در اختیار ایشان برای انجام کار منافی عفت بگذارد ) . ما چشمانشان را کور کردیم ، ( و بدیشان گفتیم : ) بچشید عذاب و عقاب مرا ، و بیم دادنها و بر حذر داشتنهای مرا .‏

[ نظرات / امتیازها ]
38) ‏بامدادان عذاب پیاپی و کوبنده و پایدار به سراغ ایشان آمد .‏
[ نظرات / امتیازها ]
39) ‏پس بچشید عذاب و عقاب مرا ، و بیم دادنها و بر حذر داشتنهای مرا .‏

[ نظرات / امتیازها ]
40) ‏ما قرآن را ( برای یاد گرفتن ) ساده و آسان نموده‌ایم ، آیا پندپذیری و عبرت‌گیری هست‌ ؟‏

[ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
33) قوم لوط نیز انذارها (ی کناب و رسول خــــدا) را تکذیب کردند, [ نظرات / امتیازها ]
34) ما هم جز خانوادۀ لوط همۀ آنان را در سحر با سنگباران هلاک و نابود کردیم, [ نظرات / امتیازها ]
35) (نجات اهل بیت لوط هم به) نعمت و لطف ما بود, (بلی ما) چنین سپاس گذاران را پاداش میدهیم, [ نظرات / امتیازها ]
36) (لوط آن قوم را) از قهر و مؤاخذۀ ما ترسانید اما باز آنها در آیات ما شک کردند و انکار نمودند, [ نظرات / امتیازها ]
37) و قوم او مهمانانش را (که فرشتگانی زیبا بودند بر سوء قصد) طلبیدند, ما هم چشم آنها را (بی نور و) نابینا کردیم و (گفتیم که) اینک عذاب قهر و انتقام ما را بچشید, [ نظرات / امتیازها ]
38) و (شبی) به صبحگاه رسید که به عذاب دائم دوزخ گرفتار شدند, [ نظرات / امتیازها ]
39) (و گفتیم) اینک عذاب قهر و انتقام ما را بجرم بدکاری بچشید, [ نظرات / امتیازها ]
40) و ما قرآن را برای وعظ به فهم آسان کردیم, آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟, [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
33) قوم لوط نیز انذار ورسالت (پیامبرش) را دروغ خواندند. [ نظرات / امتیازها ]
34) و ما آنها را با تندبادی از سنگریزه و شن نابود کردیم به غیر از آل لوط که سحرگاهان نجاتشان دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
35) و (نجات آل لوط) از جانب ما نعمتی بود ،و ما شکرگذاران را این چنین اجر و پاداش می دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
36) براستی (لوط) از مجازات اقتدارآمیز و سخت ما آنهارا آگاه کرده بود ولی آنها در بیم و انذار (رسول) ما ابراز شک و تردید می نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
37) و با میهمانان او قصد مراوده داشتند وآنها را کور کردیم پس گفتیم عذاب انکار انذارهای ما را بچشید . [ نظرات / امتیازها ]
38) و براستی اول صبح عذاب موعود بر آنها استقرار یافت. [ نظرات / امتیازها ]
39) پس (گفتیم )عذاب انکار انذارهای ما را بچشید. [ نظرات / امتیازها ]
40) براستی ما قران را برای یادگیری آسان نمودیم آیا عبرت گیرنده پذیرنده ای هست که عبرت بگیرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - امید رسا
33) " قومِ «لوط» ، تکذیب کردند [و دروغ خواندند] هُشدارها را! . " . [ نظرات / امتیازها ]
34) " [و] حقیقتاً ما طوفانی [از شِن و سَنگ] را فرستادیم بر آنها ، جُز [اَهل و] خاندانِ لوط [که] نجات دادیم آنها را به [وقتِ صبح و] سَحر! . " . [ نظرات / امتیازها ]
35) " [لطف و] نعمتی از نزدِ ما ؛ اینچنین جَزا [و پاداش] می دهیم هرکه را شُکرگزاری نمود! . " . [ نظرات / امتیازها ]
36) " و حقیقتاً [او] هُشدار می داد آنها را از حَمله [و مجازاتِ سختِ] ما ؛ [امّا] پس [آنها تَردید داشتند و بحث و] جَدل می کردند به هُشدارها! . " . [ نظرات / امتیازها ]
37) " و همانا او را به اِنصراف از [نگَهداریِ] از میهمانانش [و اختیار و کامجویی از آنها] درخواستند ؛ پس چشمانِ آنها را مَحو [و نابینا] نمودیم ؛ پس بچشید عذاب من ، و هُشدارهای من را! . " . [ نظرات / امتیازها ]
38) " و همانا [در ابتدای روز و] سَحرگاه ، عذابی ماندگار [و بی وقفه ، شبِ] آنها را صبح نمود! . " . [ نظرات / امتیازها ]
39) " پس بچشید عذاب من ، و هُشدارهای من را! . " . [ نظرات / امتیازها ]
40) " و حقیقتاً «قرآن» را آسان نموده ایم برای یادآوری ؛ پس آیا هیچ [فَردِ پَند آموز و] یادآوری هست؟! . " . [ نظرات / امتیازها ]