از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  کافران از رحمت خداوند بی بهره‌اند
17) انسانِ کافر و ناسپاس مورد لعن خداست. {قتل الانسان ما اَکفره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 386 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شیوه تبلیغ
17) در شیوه تبلیغ گاهى باید براى گروهى تند سخن گفت. {قتل الانسان} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 386 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تبلیغ گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  راه دور شدن از غرور، توجه به خلقت خود از نطفه است
19) به آفرینش خود از نطفه ناچیز بنگرید تا از کفر و غرور دست بردارید. {من نطفة خلقه} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 386 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : خلقت انسان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اعتقاد به توحید و نبوت و معاد
18) توحید و نبوت و معاد در کنار یکدیگر مطرحند. {خلقه - السّبیل یسّره - انشره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اصول دین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  انسان تحت تدبیر ربوبی است
18) انسان از ابتدا تا انتها تحت تدبیر و در دست اوست. {خلقه - اماته - انشره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آفرینش انسان هدفمند است
19) آفرینش انسان تصادفى نیست، بلکه از روى حساب و کتاب و تقدیر و اندازه‏گیرى است. {فقدّره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت انسان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آفریدن دلیل حکمت است
19) آفریدن، دلیل قدرت و اندازه‏گیرى، دلیل حکمت است. {خلقه فقدّره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شناخت راه حق آسان است
20) با آسان بودن راه شناخت حق و پیمودن آن، چرا گروهى بى‏راهه مى‏روند؟ {قتل الانسان ما اکفره... ثم السّبیل یَسّره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : حق گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اتمام حجت خداوند
20) خداوند با آسان کردن راه تکامل، اتمام حجت کرده است. {ثم السبیل یَسّره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  راه شکوفایی استعدادهای انسان
20) انسان داراى استعدادهاى زیادى است که با پیمودن راه حق به تکامل مى‏رسد. {ثم السّبیل یَسّره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  راه آسان است، رونده‌ در راه نیست
20) با اینکه راه باز و حرکت آسان است، امّا گروهى وامانده‏اند. {ثم السّبیل یسّره... لمّا یقض ما امره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ضلالت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  با وجود مرگ، چرا نافرمانی؟
21) انسان که مرگ و قبر را مى‏بیند، چرا سرسختى مى‏کند؟ {قتل الانسان ما اکفره... ثم اماته فَاقبره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : عصیان- نافرمانی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تمام کارها منسوب به خداوند است
21) تمام کارها در حقیقت منسوب به اوست. {اماته فاقبره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : فلسفی موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  دلیل اینکه معاد جسمانی است
22) معاد، جسمانى است. «اقبره... انشره» یعنى همان را که در قبر برد، بیرون آورد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : معاد گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  زمان قیامت را فقط خدا می‌داند
22) زمان وقوع قیامت تنها در اختیار خداست. {اذا شاء انشره} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 387 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  غضب بر کافران - نيره تقي زاده فايند
17) کافران، مورد غضب و نفرین خداوند و مشمول شدیدترین توبیخ هاى او هستند.

قتل الإنسـن ما أکفره [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : نیره تقی زاده فایند
  مکذبان ربوبیت خدا - نيره تقي زاده فايند
17) بخش عظیمى از انسان ها ـ با وجود دلایل فراوان بر ربوبیت خداوند ـ همچنان بر انکار آن اصرار مىورزند.

قتل الإنسـن ما أکفره [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : ربوبیت گوینده : نیره تقی زاده فایند
  معاد - نيره تقي زاده فايند
17) منکران معاد، فرو رفته در کفر و در اوج پافشارى بر پندار باطل خویش

ما أکفره [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : تکفیر گوینده : نیره تقی زاده فایند
  آثار ذکر خالقیت خدا - نيره تقي زاده فايند
18) توجّه انسان به مراحل آفرینش خویش به دست خداوند، بازدارنده او از کفران نعمت هاى الهى

ما أکفره . من أىّ شىء خلقه [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : خرد- عقل گوینده : نیره تقی زاده فایند
  زمینه تکامل - نيره تقي زاده فايند
20) انسان، موجودى تکامل پذیر و آماده رشد

ثمّ السبیل یسّره [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  اهمیت هدایت انسان ها - نيره تقي زاده فايند
20) کفر کافران با وجود آسانى راه هدایت، توجیه ناپذیر است.

ما أکفره ... ثمّ السبیل یسّره [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : نیره تقی زاده فایند