از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
17) قُتِلَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
الْإِنْسانُ «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
ما «مبتدا تعجب»
أَکْفَرَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
18) مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
أَیِّ «اسم مجرور یا در محل جر»
شَیْ‏ءٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
خَلَقَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
19) مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
نُطْفَةٍ «اسم مجرور یا در محل جر»
خَلَقَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَقَدَّرَهُ«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
20) ثُمَّ «حرف عطف» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف»
السَّبِیلَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
یَسَّرَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
21) ثُمَّ «حرف عطف»
أَماتَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَأَقْبَرَهُ«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
22) ثُمَّ «حرف عطف»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
شاءَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
أَنْشَرَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
23) کَلاَّ «ح.ردع»
لَمَّا «حرف جزم»
یَقْضِ «فعل مضارع مجزوم به حذف حرف (یاء)» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
ما «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
أَمَرَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
17) قُتِلَ: فعل ماضی
اْلإِنْسانُ: نایب فاعل
ما: تعجبیه (مبتدا)
أَکْفَرَهُ‏: فعلِ تعجب و شگفتی، فعل و فاعل و مفعول (خبر)
[ نظرات / امتیازها ]
18) مِنْ أَیّ:‏ِ جار و مجرور
شَیْ‏ءٍ: ‌مضاف‌الیه
خَلَقَ: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
هُ‏: مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
19) مِنْ نُطْفَةٍ: جار و مجرور
خَلَقَ: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
هُ: مفعول به
فَ: حرف عطف
قَدَّر: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
هُ‏:مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
20) ثُمَّ:حرف عطف
السَّبیلَ: مفعول به
یَسَّرَ: فعل ماضی و فاعل هو المستتر
هُ:‏ مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
21) ثُمَّ :حرف عطف
أَماتَ :فعل ماضی و فاعل هو مستتر
هُ: ککمفعول به
فَ :حرف عطف
أَقْبَرَ کفعل ماضی و فاعل هو مستتر
هُ‏ :مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
22) ثُمَّ: حرف عطف
إِذا: مفعول فیه (ظرف)
شاءَ: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
أَنْشَرَ: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
هُ:‏ مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
23) کَلاّ: حرف رَدع و زجر: نه، نه چنین است یا به معنای حقًا: به‌راستی، ألای استفتاحیه:‌ هان و حرف جوابِ نعم: آری (المنجد و القاموس
لَمّا: حرف جحد و انکار، جزم
یَقْضِ: فعل مضارع و فاعل هو مستتر
ما: مفعول به
أَمَرَ: فعل ماضی و فاعل هو مستتر
هُ:‏ مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]