از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
17) کشته باد انسان که چقدر کافر و ناسپاس است! [ نظرات / امتیازها ]
18) ( خدایش ) از چه چیزی او را آفریده؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) او را از نطفه ای ( مختلط و پست و بی ارزش ) آفرید ، آن گاه ( از بدو خلقت تا انتهای کمالش در حرکت های کمّی و کیفی ) اندازه گیری کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس راه را ( راه انتخاب خیر و شر را به دادن عقل و اراده و اختیار ) برایش آسان ساخت ، [ نظرات / امتیازها ]
21) سپس او را میراند و در قبر کرد. [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس آن گاه که بخواهد او را زنده برمی انگیزاند. [ نظرات / امتیازها ]
23) چنین نیست ( که انسان در برابر اوامر او و این نعمت ها اطاعت و شکر نموده ، بلکه ) او هنوز آنچه را به او دستور داده ( به کمال ) انجام نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
17) مرگ بر این انسان ، چقدر کافر و ناسپاس است! [ نظرات / امتیازها ]
18) ( خداوند ) او را از چه چیز آفریده است؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) او را از نطفه ناچیزی آفرید ، سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت ، [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس راه را برای او آسان کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
21) بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود ، [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس هر گاه بخواهد او را زنده می کند! [ نظرات / امتیازها ]
23) چنین نیست که او می پندارد او هنوز آنچه را ( خدا ) فرمان داده ، اطاعت نکرده است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
17) خدا بکشد انسان را که چقدر کفرانگر است . [ نظرات / امتیازها ]
18) مگر خدا او را از چه خلق کرده که به خود اجازه کفران می دهد . [ نظرات / امتیازها ]
19) مبدأ خلقتش نطفه ای بوده که بعدا او را در ذات و صفات و افعال تقدیر نمود . [ نظرات / امتیازها ]
20) و سپس راه سعادتش را آسان و فراهم کرد . [ نظرات / امتیازها ]
21) آن گاه دچار مرگ و سپس داخل قبرش ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
22) و سپس هر وقت بخواهد دوباره زنده اش می کند . [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا انسانی که خلقت و تدبیر و هدایت و مردن و زنده شدنش به دست خدا است شکر او را به جای آورد؟ نه هرگز بلکه کفر و عصیان ورزید . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
17) ای کشته باد انسان ( بی ایمان ) که تا این حد کفر و عناد می ورزد! [ نظرات / امتیازها ]
18) ( نمی نگرد که ) خدا و را از چه چیز خلق کرده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) از آب نطفه ( بی قدری بدین صورت زیبا ) خلقتش فرمود [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس راه ( خروج از نقص به کمال ) را بر او سهل و آسان گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
21) آن گاه ( به وقت معین ) او را بمیراند و به خاک قبر سپرد. [ نظرات / امتیازها ]
22) و سپس هر وقت خواهد باز او را از قبر بر انگیزد. [ نظرات / امتیازها ]
23) چنین نیست ( که منکران معاد می پندارند ) بشر کافر هنوز آنچه خدا امر کرده به جا نیاورده ( تا سعادت ابد یابد ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
17) کشته باد انسان ، چه ناسپاس است! [ نظرات / امتیازها ]
18) او را از چه چیز آفریده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) از نطفه ای خلقش کرد و اندازه مقرّرش بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس راه را بر او آسان گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
21) آن گاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد. [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس چون بخواهد او را برانگیزد. [ نظرات / امتیازها ]
23) ولی نه! هنوز آنچه را به او دستور داده ، به جای نیاورده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
17) مرگ بر این انسان کفرپیشه که چقدر حق پوش است و با این که آثار تدبیر خدا را در خود و جهان هستی می نگرد باز هم ربوبیّت او را انکار می کند . [ نظرات / امتیازها ]
18) او را از چه چیزی آفریده است که سزاوار طغیان باشد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) از نطفه ای ناچیز او را آفرید ، سپس او و کارهایش را تقدیر کرد . [ نظرات / امتیازها ]
20) آن گاه راه درست را برای او آسان ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
21) سپس او را بمیرانْد و در گورش نهاد . [ نظرات / امتیازها ]
22) آن گاه چون بخواهد ، او را حیات می بخشد و برمی انگیزد . [ نظرات / امتیازها ]
23) آیا او با دیدن این همه آثار قدرت الهی ، ربوبیت خدا را باور کرده است ؟ هرگز ، او هنوز آنچه را خدا به وی فرمان داده به جای نیاورده است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
17) مرگ بر انسان ، چه کافر و ناسپاس است! [ نظرات / امتیازها ]
18) [ خدا ] او را از چه چیز آفریده؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) از نطفه ای [ ناچیز و بی مقدار ] آفریده است ، پس او را [ در ذات ، صفات و اندام ] اندازه لازم عطا کرد. [ نظرات / امتیازها ]
20) آن گاه راه [ هدایت ، سعادت ، خیر و طاعت ] را برایش آسان ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
21) سپس او را میراند و در گور نهاد ، [ نظرات / امتیازها ]
22) و سپس چون بخواهد او را زنده می کند. [ نظرات / امتیازها ]
23) این چنین نیست [ که وظیفه اش را انجام داده باشد ] هنوز آنچه را به او دستور داده به جا نیاورده است. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
17) مرگ بر این انسان [سرکش] که چقدر کفران پیشه است! [ نظرات / امتیازها ]
18) او را خداوند از چه چیز آفرید؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس راه را براى او آسان کرد.
[ نظرات / امتیازها ]
21) آن گاه او را بمیراند و به قبرش برد. [ نظرات / امتیازها ]
22) بعداً هر وقت بخواهد وى را برمى انگیزد. [ نظرات / امتیازها ]
23) حقّا که هنوز آنچه را خدا به او فرمان داده به انجام نرسانده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
17) کشته باد،لعنت کرده باد،دور باد از رحمت،آدمى،یعنى‏ کافرچه کافر ساخت او را. [ نظرات / امتیازها ]
18) از چه چیز آفریده است خداى او را [ نظرات / امتیازها ]
19) از مقدار اندک آب منى بیافرید او راپس تقدیر و آماده ساخت آنچه موجب صلاح اوست،از اعضاء و جوارح و اشکال و هیئات [ نظرات / امتیازها ]
20) پس راه بیرون آمدن از شکم مادر آسان گردانید [ نظرات / امتیازها ]
21) پس بمیرانید او را به وقت انتهاى عمر،.پس او را صاحب قبر گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
22) پس زمانى که خواهد خداى زنده گرداند،او را چه‏وقت قیامت و نشور منوط است به مشیّت الهى. [ نظرات / امتیازها ]
23) به عهد و میثاق وفا ننمود و مطیع نگردید [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
17) کشته‌ باد آدمی‌، زیرا ناسپاس‌ ‌است‌ و ناگرویده‌. [ نظرات / امتیازها ]
18) از‌ چه‌ چیز ‌او‌ ‌را‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
19) او‌ ‌را‌ ‌از‌ نطفه‌ آفرید و اندازه‌ نهاد.» [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس‌ راه‌ (زندگی‌) ‌را‌ ‌برای‌ ‌او‌ آسان‌ کرد.» [ نظرات / امتیازها ]
21) سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ میراند و ‌به‌ گورش‌ سپرد. [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس‌ ‌هر‌ وقت‌ ‌که‌ بخواهد ‌او‌ ‌را‌ برمی‌انگیزد ‌تا‌ زنده‌ ‌بر‌ سر پا بایستد. [ نظرات / امتیازها ]
23) آگاه‌ باشید ‌که‌ (انسان‌) آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ انجام‌ دادن‌ ‌آن‌ مأمور بوده‌، ‌به‌ انجام‌ نرسانیده‌ ‌است‌.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
17) لعنت‌ ‌بر‌ انسان‌ کافر چه‌ چیز ایجاب‌ نموده‌ کفر ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) ‌از‌ چه‌ چیز آفریده‌ ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) ‌از‌ نطفه‌ای‌ آفریده‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ تعیین‌ فرموده‌ اندازه‌ اعضاء ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
20) ‌پس‌ راه‌ ‌را‌ آسان‌ نموده‌ ‌برای‌ ‌او‌ [ نظرات / امتیازها ]
21) ‌پس‌ میرانده‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ امر فرموده‌ ‌که‌ ‌در‌ گورش‌ نهند [ نظرات / امتیازها ]
22) ‌پس‌ وقتی‌ ‌که‌ بخواهد برمی‌انگیزاند ‌او‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
23) نباید چنین‌ ‌باشد‌ هنوز بجا نیاورده‌ آنچه‌ ‌را‌ امر نموده‌ ‌است‌ ‌او‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
17) کشته باد انسان چه کافریست او(17) [ نظرات / امتیازها ]
18) از چه چیز آفرید او را(18) [ نظرات / امتیازها ]
19) از نطفه آفریدش پس اندازه مقرر داشت او را(19) [ نظرات / امتیازها ]
20) پس راه آسان گردانید آن را(20 [ نظرات / امتیازها ]
21) پس میرانید او را پس فرمود که در گور جاى دهید او را(21) [ نظرات / امتیازها ]
22) پس چون خواهد زنده گرداندش(22) [ نظرات / امتیازها ]
23) نه چنین است بجاى نیاورده هنوز آنچه فرمود(23) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
17) کشته باد انسان چقدر او کافر است! [ نظرات / امتیازها ]
18) او را از چه چیزى آفریده است؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) او را از آب اندک سیال آفرید و (اندازه) او را معین کرد. [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس راه (خروج) او را آسان کرد، [ نظرات / امتیازها ]
21) سپس او را میراند و وى را در قبر نهاد، [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس هر گاه بخواهد او را زنده می ‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
23) هرگز چنین نیست؛ هنوز آنچه را (خدا) به او فرمان داد به پایان نرسانده است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
17) رگ بر آدمى باد که چه ناسپاس است.«17 [ نظرات / امتیازها ]
18) او را از چه آفریده است؟«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) از نطفه‌اى آفرید و به اندازه پدید آورد.«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس راهش را آسان ساخت.«20» [ نظرات / امتیازها ]
21) آنگاه بمیراندش و در گور کرد.«21 [ نظرات / امتیازها ]
22) و آنگاه که خواهد زنده‌اش سازد.«22» [ نظرات / امتیازها ]
23) نه، که هنوز آنچه را به او فرمان داده بود به جاى نیاورده است.«23» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
17) مرگ بر این انسان، چقدر حق پوش و ناسپاس است«17 [ نظرات / امتیازها ]
18) خدا او را از چه چیز می‌آفریند؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) او را از نطفه‌اى آفرید و موزونش ساخت«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) آن‌گاه راه [ایمان و اطاعت‌] را بر او آسان کرد«20» [ نظرات / امتیازها ]
21) سپس وى را بمیراند و به گورش برد«21» [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس هر وقت بخواهد زنده‌اش مى‌کند« [ نظرات / امتیازها ]
23) ولى نه! هنوز [انسان‌] آنچه را که خدایش فرمان داده به جا نیاورده است«23 [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
17) کشته باد انسان! چه خدا نشناس و ناسپاس است [ نظرات / امتیازها ]
18) خدا او را از چه چیز می‌آفریند؟! [ نظرات / امتیازها ]