از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
5) فَ:استیناف /أَمَّا:حرف شرح وتفضیل
مَنْ:مبتدا/ أَعْطَىٰ:فعل ماضی مبنی
وَ:عطف /اتَّقَىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح ﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) وَ:عطف/صَدَّقَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/ بِالْحُسْنَىٰ:جار ومجرور ومتعلق،" صَدَّقَ" ﴿٦﴾ [ نظرات / امتیازها ]
7) فَ:رابطه
سَ:حرف استقبال/نُیَسِّرُ:فعل مضارع /هُ:ضمیر متصل در محل نصب مفعول به وفاعل آن،"نحن" وخبر/ لِلْیُسْرَىٰ:جار ومجرور و" نُیَسِّرُ"متعلق ﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
5) فَأَمَّا «فاء استیناف» «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
مَنْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
أَعْطى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
اتَّقى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
6) وَ «واو عطف»
صَدَّقَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
بِالْحُسْنى «حرف جر و اسم مجرور»‏ [ نظرات / امتیازها ]
7) فَسَنُیَسِّرُهُ «فاء رابط برای جواب شرط» «(س)استقبال» «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»«فاعل[نحن]» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
لِلْیُسْرى «حرف جر و اسم مجرور»‏ [ نظرات / امتیازها ]