از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  محمد رجب زاده - خودم
1) ان- از حروف مشبهة بالفعل
نا- اسم ان محلا منصوب
جمله انزلناه خبر ان محلا مرفوع
انزلنا - فعل ماضی و فاعل ضمیر بارز (نا) محلا مرفوع
ه- مفعول به محلا منصوب
فی - حرف جر
لیلة - مجرور به حر ف جر - مضاف
ال - حرف تعریف
قدر- مضاف الیه و مجرور [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
1) بسم الله الرحمن الرحیم بسم:جار ومجرور/ الله :مضاف الیه/فعل و فاعل محذوف(ابتدء) – الرحمن:نعت/ الرحیم:نعت

إِنَّا: إِنَّ ،حروف مشبه بالفعل ومنصوب-نا:ضمیرمتصل، /در محل نصب، اسم "إِنَّ " –جمله "أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ"خبر برای"إِنَّ "
أَنْزَلْنَاهُ: أَنْزَلْ، فعل ماضی ،نَا،ضمیر متصل،در محل رفع ،فاعل /هُ، مفعول به،در محل نصب
فِی:حرف جر/ لَیْلَةِ:جار و مجرور ومتعلق ،محذوف/ لَیْلَةِ:مضاف،مجرور / الْقَدْرِ:مضاف الیه ومجرور ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) وَعاطفه:مَا:اسم استفهام مبتدا/ أَدْرَاکَ: أَدْرَا:فعل ماضی مبنی بر فتح /ک:ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به/هو"ی مستتر،فاعل وخبر،محذوف
مَا :اسم استفهام ،مبتدا /لَیْلَةُ:خبر/ الْقَدْرِ:مضاف الیه ومجرور-جمله" مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ"مفعول به دوم ﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) لَیْلَةُ:مبتدا ومرفوع/ الْقَدْرِ،مضاف الیه ومجرور / خَیْرٌ:مرفوع ،خبر / مِنْ : حرف جر/أَلْفِ:مجرور به حرف جر/ شَهْرٍ:مضاف الیه ومجرور/خیر،متعلق،برای " مِنْ أَلْفِ" ﴿٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
4) تَنَزَّلُ:فعل مضارع مرفوع/ الْمَلَائِکَةُ:مرفوع،فاعل/ وَ:عاطفه /الرُّوحُ:مرفوع ومعطوف/ فِیهَا:جار و مجرورَ و"تنَزَّلُ"متعلق/ بِإِذْنِ:جار ومجرور،متعلق ،محذوف ,مضاف / رَبِّهِمْ : رَبِّ مجرور،مضاف الیه ومضاف/ هِمْ:ضمیر متصل در محل جرمضاف الیه/ مِنْ :حرف جر، کُلِّ:مجرور و" تَنَزَّلُ" متعلق / أَمْرٍ:مجرور و ومضاف الیه ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
5) سَلَامٌ:خبر مقدم ومرفوع/ هِیَ:ضمیر منفصل ومبتدای موخر/ حَتَّىٰ :حرف جر /مَطْلَعِ:مجرور و "تنزل"متعلق/ الْفَجْرِ:مضاف الیه ﴿٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
2) وَ «(و)اعتراض»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
أَدْراکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
لَیْلَةُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
الْقَدْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
3) لَیْلَةُ «مبتدای مرفوع یا در محل
رفع» الْقَدْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
خَیْرٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
أَلْفِ «اسم مجرور یا در محل جر»
شَهْرٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
4) تَنَزَّلُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
الْمَلائِکَةُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
وَ «واو عطف»
الرُّوحُ «معطوف، تابع»
فِیها «حرف جر و اسم مجرور»
بِإِذْنِ «حرف جر و اسم مجرور»
رَبِّهِمْ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
کُلِّ «اسم مجرور یا در محل جر»
أَمْرٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
5) سَلامٌ «خبر مقدم»
هِیَ «مبتدای مؤخر»
حَتَّى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
مَطْلَعِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْفَجْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
 » نرم افزار ترنم وحی
1) إِنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
«(نا)اسم إن»
أَنْزَلْناهُ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری»
«(نا)فاعل»
«هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «خبر إنَّ محذوف»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
لَیْلَةِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْقَدْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]