عرفان قاسمخانی
امام صادق(سلام الله علیه) می فرماید: « شیطان توان وسوسه کردن بنده ای را ندارد، جز آن که او را از یاد خدا اعراض کند و فرمانش را سبک شمرد و به نافرمانی اش روی آورد و آگاهی خدا از اسرارش را فراموش کند.»
[ همه پیام ها ] پیام های عرفان قاسمخاني (1 مورد)
  سوره حمد آیه 4 - مالک بودن خداوند
ایه فوق اشاره دارد بر معاد پس قرینه ایست برای اعتقاد به روز رستاخیز روزی که به جساب همه رسیدگی خواهد شد.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عرفان قاسمخاني (5 مورد)
  سوره علق آیه 1 - عرفان قاسمخانی
بخوان (ای رسول من که خواندن نمیدانی) به نام پروردگارت که خلق کرد (همه چیز را)
  سوره تکویر آیه 4 - عرفان قاسمخانی
و آن زمانی که ارزشها تغییر میکند و مال و ثروت خواهانی‏ ‏ندارد
  سوره تکویر آیه 3 - عرفان قاسمخانی
و آن هنگام که کوهها‏ ‏را در حال حرکت میبینی. (برپایی قیامت آنقدر سخت است که کوهها به عنوان نماد مقاومت از هم پاشیده میشوند‏)‏