سحر شادرام
[ همه نکته ها ] نکته های سحر شادرام (2 مورد)
  سوره حمد آیه 2 - حمد و ثنا
سپس خداوند ستایش خود کرده و این به این معناست که پس از آغاز کارها با نام خداوند به حمد و ستایش او بپردازیم.
  سوره حمد آیه 1 - شروع کارها
در سوره فاتحه الکتاب: به نظر بنده خداوند متعال قران عظیم خود را که یک کتاب و یک زندگی است با سوره حمد آغاز کرده است پس این سوره یک مقدمه قرانی است و مقدمه همیشه مهمترین بخش یک مطلب می باشد. در این سوره خداوند به ما یاد داده است تا همه کارها و همه چیزها را با نام او شروع و آغاز نماییم.
[ همه سوال ها ] سوال های سحر شادرام (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 19 - مثال خداوند
1- چرا خداوند این مثال را می زند؟
2- در آخر آیه شریفه گفته شده است که خداوند بر کافران محیط است پس چرا در ترجمه های قرانی عذاب خدا را محیط بر کافران میگوید؟
  سوره بقرة آیه 13 - گروه کافران
مقصود مستقیم خداوند از این گروه که از آیه 6 سوره بقره تا آیه های بعدی مثال می زند چه کسی یا کسانی می باشد و آیا اصلا شخص خاصی مورد نظر است یا کلا گروه مخالفی است که همیشه در سر راه حق قرار دارد؟
  سوره حمد آیه 3 - قران
چرا خداوند قران را به صورت سوره سوره نازل فرموده و به صورت متن پیوسته نفرستاده است؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های سحر شادرام (7 مورد)
  سوره بقرة آیه 14 -
و هنگامیکه بر میخورند به کسانیکه ایمان اوردند، می گویند ایمان آوردیم و چون به شیاطین خلوت کنند گویند براستی ما با شماییم و به تحقیق ما مسخره و استهزاء کنندگان هستیم.
  سوره بقرة آیه 13 -
و هنگامیکه به آنها گقته شود ایمان بیاورید همانطور که مردم ایمان آوردند، گویند آیا ایمان بیاوریم همانطور که نادانان ایمان آوردند. آگاه باشید براستی ایشان خود نادانند ولی نمی دانند.
  سوره بقرة آیه 12 -
آگاه باشید که ایشان سخت مفسدند و لی نمی دانند.