از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
1) قُلْ :فعل امر – انت فاعل
یَا :حرف ندا
أَیُّهَا : منادی – اسم مرفوع
الْکَافِرُونَ: بدل أَیُّهَا – اسم مرفوع ﴿1﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) لَا: حرف نفی ،
أَعْبُدُ : فعل مضارع – و "انا" فاعل
"ما": موصول-مفعول"اعبد"
تَعْبُدُونَ:فعل مضارع واومتصل در محل رفع فاعل – صله "ما"
[ نظرات / امتیازها ]
3) وَ :حرف عاطفه
لَا : حرف نفی
أَنْتُمْ :ضمیر منفصل ومبتدا
عَابِدُونَ:فعل وفاعل ،خبر برای"انتم"
مَا:مفعول به -موصول
أَعْبُدُ:فعل مضارع مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ:حرف عطف
لَا :نفی
"أَنَا" : مبتدا
عابِدٌ:اسم مرفوع- خبر
"مَا":مفعول به"اعبد"-موصول
عَبَدْتُمْ : فعل ماضی و"تم" ضمیر متصل در محل رفع وفاعل و "عَبَدْ"- صله برای"ما'' [ نظرات / امتیازها ]
5) وَ:حرف عطف
لَا :حرف نفی
أَنْتُمْ:ضمیر متصل ومبتدا
عَابِدُونَ:اسم مرفوع-خبر برای " أَنْتُمْ"
مَا:موصول- ومفعول به" عَابِدُونَ
أَعْبُدُ: فعل مضارع ،انا مستتر،فاعل –صله برای "ما" [ نظرات / امتیازها ]
6) لَکُمْ : جار ومجرور
دِینُ :خبر برای مبتدای محذوف –مضاف –کُمْ:ضمیر متصل در محل جر – مضاف الیه – لکم دینکم: معطوف
وَ:حرف عاطفه –لِیَ :جار ومجرور
دِینِ : اسم مرفوع و"یا"محذوف ضمیر متصل درمحل جر به اضافه
ولی دین :معطوف [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
یا «(یا)ندا»
أَیُّهَا «منادی منصوب یا در محل نصب» «هاء تنبیه»
الْکافِرُونَ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
2) لا «حرف نفی غیر عامل»
أَعْبُدُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[أنا]»
ما «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
تَعْبُدُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
أَنْتُمْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عابِدُونَ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
ما «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
أَعْبُدُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»«فاعل[أنا]» [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
لا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
أَنا «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عابِدٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
ما «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
عَبَدْتُّمْ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
5) وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
أَنْتُمْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عابِدُونَ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
ما «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
أَعْبُدُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»«فاعل[أنا]» [ نظرات / امتیازها ]
6) لَکُمْ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
دِینُکُمْ «مبتدای مؤخر» «(کمضاف إ»
وَ «واو عطف»
لِیَ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
دِینِ «مبتدای مؤخر»«(ی)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) قُلْ : فعل امر – فاعل انت
یَا :حرف ندا
أَیُّهَا : منادی – اسم مرفوع
الْکَافِرُونَ: بدل أَیُّهَا – اسم مرفوع - نعت - تابع [ نظرات / امتیازها ]
2) لَا: حرف نفی
أَعْبُدُ : فعل مضارع - فاعل انا
ما : مفعول و محلاً منصوب
تَعْبُدُونَ: فعل مضارع واومتصل در محل رفع [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ :حرف عاطف
لَا : حرف نفی
أَنْتُمْ : ضمیر منفصل ومبتدا
عَابِدُونَ:فعل وفاعل ،خبر برای انتم
مَا:مفعول به و محلاً منصوب
أَعْبُدُ: فعل مضارع مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ:حرف عطف
لَا : نفی
أَنَا: مبتدا
عابِدٌ:اسم مرفوع- خبر
ما : مفعول و محلاً منصوب
عَبَدْتُّمْ: فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری - تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل
[ نظرات / امتیازها ]
5) وَ:حرف عطف
لَا :حرف نفی
أَنْتُمْ:ضمیر متصل - مبتدا
عَابِدُونَ:اسم مرفوع-خبر برای انتم
مَا:موصول- مفعول به و محلاً منصوب
أَعْبُدُ: فعل مضارع ،انا مستتر،فاعل [ نظرات / امتیازها ]
6) لَکُمْ : حرف جر و اسم مجرور - خبر مقدم محذوف
دِینُکُمْ : مبتدای مؤخر
وَ : حرف عطف
لِیَ : حرف جر و اسم مجرور- خبر مقدم محذوف
دِینِ : مبتدای مؤخر - معطوف

[ نظرات / امتیازها ]
  مسعود حسين پور
1) ..
 توضيح : حرف جر و اسم مجرور» اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف» الرَّحْمنِ «نعت، تابع» الرَّحِیمِ «نعت، تابع» قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»یا «(یا)ندا»أَیُّهَا «منادی منصوب یا در محل نصب» «هاء تنبیه» الْکافِرُونَ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]