از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آن گاه که آسمان بشکافد. [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن گاه که ستارگان از هم بپاشند و فرو ریزند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که دریاها شکافته شوند ( و آب ها به هم متصل گردند ) یا بجوشند و پر شوند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن گاه که قبرها زیر و رو شوند ( و مردگان بیرون افتند ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) هر نفسی خواهد دانست آنچه را پیش فرستاده و آنچه را تأخیر انداخته ( هر خیر و شری را که در زندگی کرده و هر سنت نیک یا بدی را که پس از خویش به جای گذاشته ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) آن زمان که آسمان [ کرات آسمانی ] از هم شکافته شود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد ( و مردگان خارج شوند ) ، [ نظرات / امتیازها ]
5) ( در آن زمان ) هر کس می داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) وقتی که آسمان بشکافد . [ نظرات / امتیازها ]
2) و وقتی که ستارگان پراکنده شود . [ نظرات / امتیازها ]
3) و وقتی که دریاها به هم متصل گردد . [ نظرات / امتیازها ]
4) و زمانی که گورها زیر و رو شود و مردگان از آن بیرون شوند . [ نظرات / امتیازها ]
5) در آن روز هر کس داند که چه کرده و چه نکرده . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) هنگامی که آسمان شکافته شود. [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامی که ستارگان آسمان فرو ریزند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که آب دریاها روان گردد ( تا به هم پیوسته همه یک دریا شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامی که قبرها زیر و رو شود ( و خلایق از آنها بر انگیخته شوند ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) آن هنگام است که هر شخصی به هر چه مقدّم و مؤخّر انجام داده همه را بداند ( شاید مراد از مقدم عملی است که پیش از رفتن از دنیا برای آخرت به جای آورده ، و مؤخر آن اعمالی که پس از مرگ به او می رسد مانند باقیات صالحات و اعمال خیری که وصیت کرده و وقف و صدقات جاری و فرزند صالح یا کتاب علمی و سنّت حسنه ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آن گاه که آسمان ز هم بشکافد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن گاه که اختران پراکنده شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که دریاها از جا برکنده گردند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن گاه که گورها زیر و زبر شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) هر نَفْسی آنچه را پیش فرستاده و بازپس گذاشته ، بداند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) آن گاه که آسمان شکافته شود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن گاه که ستارگان پراکنده شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که حایلِ میان دریاها شکافته شود و آب های شور و شیرین به هم آمیخته شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن گاه که گورها را برای خارج شدن مردگان زیر و زَبَر کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) هر کسی از کارهایی که انجام داده و پیش فرستاده و سنّت هایی که بر جای نهاده است آگاه شود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) هنگامی که آسمان بشکافد [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که دریاها شکافته شوند [ و به هم بپیوندند ] [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) هرکسی آنچه را [ از خیر و شر ] پیش فرستاده و باز پس نهاده بداند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - خسروانی
1) 1‌-‌ زمانی‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ و پاره‌ پاره‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ و زمانی‌ ‌که‌ ستارگان‌ پراکنده‌ و فرو ریخته‌ شوند. [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ و زمانی‌ ‌که‌ دریاها ‌در‌ ‌هم‌ ریزند و شور و شیرین‌ ‌در‌ ‌هم‌ آمیزند و یک‌ دریا شوند. [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ و زمانی‌ ‌که‌ خاک‌ گورها منقلب‌ و مردگان‌ ‌بر‌ انگیخته‌ شوند. [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ ‌هر‌ نفسی‌ آگاه‌ میشود ‌که‌ چه‌ ‌از‌ خیر و شرّ پیش‌ فرستاده‌ ‌ یا ‌ ‌برای‌ ‌بعد‌ ‌خود‌ سنت‌ گذارده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) ‌به‌ نام‌ خدای‌ رحمان‌ رحیم‌

1‌-‌ وقتی‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ وقتی‌ ‌که‌ ستارگان‌ پراکنده‌ شوند. [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ وقتی‌ ‌که‌ دریا منفجر شوند [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ وقتی‌ ‌که‌ قبرها متحول‌ گردند؟ [ نظرات / امتیازها ]
5) -‌ می‌داند ‌هر‌ کس‌ آنچه‌ ‌از‌ پیش‌ فرستاده‌ و آنچه‌ ‌به‌ تأخیر انداخته‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شود.» [ نظرات / امتیازها ]
2) و ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ ستارگان‌ فرو ریزند.» [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ دریاها ‌به‌ ‌هم‌ پیوسته‌ شوند.» [ نظرات / امتیازها ]
4) و ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ گورها شوریده‌ و زیر و زبر شود.» [ نظرات / امتیازها ]
5) و ‌هر‌ کس‌ آگاه‌ می‌شود ‌که‌ چه‌ چیز ‌از‌ پیش‌ فرستاد ‌ یا ‌ ‌برای‌ ‌پس‌ ‌از‌ مرگ‌ ‌خود‌ ‌بر‌ جای‌ گذاشت‌.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
1) هنگامیکه‌ آسمان‌ شکافته‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامیکه‌ ستارگان‌ فرو ریخته‌ و پراکنده‌ شوند [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامیکه‌ دریاها بهم‌ راه‌ یافته‌ یکی‌ گردد [ نظرات / امتیازها ]
5) خواهد دانست‌ ‌هر‌ کس‌ ‌از‌ اعمال‌ ‌خود‌ و آثار ‌آنها‌ آنچه‌ پیش‌ فرستاده‌ و آنچه‌ مؤخر داشته‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) 1‌-‌ هنگامیکه‌ آسمان‌ شکافته‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ و گاهی‌ ‌که‌ ستارگان‌ فرو ریزند، ‌ یا ‌ شکافته‌ شوند [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ و هنگامیکه‌ آب‌ دریاها روان‌ (و همه‌ یکی‌) شوند [ نظرات / امتیازها ]
4) 4-‌ و گاهیکه‌ خلائق‌ ‌از‌ قبرها برانگیخته‌ شوند [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامیکه‌ قبرها زیر و زبر گردد [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ ‌هر‌ کسی‌ خواهد دانست‌ ‌که‌ چه‌ (زاد و توشه‌ای‌) پیشاپیش‌ (‌برای‌ ‌خود‌) فرستاده‌ و چه‌ (اموال‌ و اولادی‌) بجای‌ نهاده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بنام‌ خدای‌ بخشاینده مهربان‌

‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ آسمان‌ بشکافد (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ستاره‌ها فرو ریزانیده‌ شود (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ دریاها ‌را‌ بهم‌ داده‌ شود (3) [ نظرات / امتیازها ]
4) و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ قبرها زیر و زبر کرده‌ شود (4) [ نظرات / امتیازها ]
5) و ‌آن‌ دهر نفسی‌ آنچه‌ ‌را‌ پیش‌ فرستاده‌ و باز ‌پس‌ داشت‌ (5) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) و هنگامی که آسمان شکافته شود . [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامی که ستارگان آسمان متلاشی و از هم پاشیده شوند . [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که دریا ها (طغیان کرده ) شکافته شوند (تا به هم بپیوندند) [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامی که قبر ها زیرو رو شوند (ومردگان از قبر ها بیرون افتاده و زنده گردند) [ نظرات / امتیازها ]
5) در آن روز است که هر کس در میابد که چه از پیش برای آخرتش فرستاده است و چه چیز را به بعد موکول نموده . [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - پرتوی از قرآن جلد (3)
3) و آن گاه که دریاها شکافته گردند [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر جوامع جلد ۶
1) آن زمان که آسمان (کرات آسمانى ) از هم شکافته شـود [ نظرات / امتیازها ]
2) آن زمـان کـه سـتـارگـان پـراکـنده شود و فرو ریزد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن زمان که قبرها زیرورو شود (و مردگان خارج شوند). [ نظرات / امتیازها ]
5) در آن زمان هر کس مـى دانـد آنچه را از قبل فرستاده و آنچه را براى بعد گذاشته است . [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
1) هنگامی که آسمان شکافته شود [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که دریاها شکافته شوند [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامی که قبرها شکافته شوند [ نظرات / امتیازها ]
5) هرکسی از آنچه قبلاً فرستاده و آنچه برای بعد گذاشته آگاهی دارد [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) هنگامى که (کرات) آسمان شکافته شود، [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامى که سیارات پراکنده شوند (و در هم فرو ریزند)، [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامى که دریاها (به روى یکدیگر) شکافته شود (و به هم بپیوندد)، [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامى که قبرها زیر و رو گردد (و مردگان زنده شوند)، [ نظرات / امتیازها ]
5) (در آن روز هر) شخص، می ‏داند آنچه را پیش فرستاده و واپس نهاده است. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - شاه ولی اله دهلوی
1) وقتی‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
2) و وقتی‌ ‌که‌ ستارگان‌ ‌از‌ ‌هم‌ بریزد [ نظرات / امتیازها ]
3) و وقتی‌ ‌که‌ دریاها روان‌ کرده‌ شود بنهایت‌ شدّت‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) و وقتی‌ ‌که‌ گورها کافته‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
5) بداند ‌هر‌ نفسی‌ آنچه‌ پیش‌ فرستاده‌ ‌بود‌ و آنچه‌ ‌از‌ ‌پس‌ فرو گذاشته‌ ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اصغر حلبی
1) ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شود، [ نظرات / امتیازها ]
2) و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ستارگان‌ فرو ریزند، [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ دریاها بجوش‌ آیند [و ‌به‌ ‌هم‌ آمیزند]، [ نظرات / امتیازها ]
4) و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ گورها زیر و زبر شوند: [ نظرات / امتیازها ]
5) بداند ‌هر‌ کسی‌ آنچه‌ ‌از‌ پیش‌ فرستاد و آنچه‌ باز ‌پس‌ گذاشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - محمدامین احمدی فقیه
1) با نام خداوند مهرگسترِ بخشاینده‌ی مهرورز؛ آن هنگام که آسمان از هم گسیخته نوپدید شود [1]. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
1) آنگاه که آسمان بشکافد،«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند،«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنگاه که دریاها به هم بپیوندند،«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنگاه که قبرها زیر و زبر گردند،«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) هر کس مى‌داند چه چیز پیشاپیش فرستاده و چه چیز بر جاى گذاشته است.«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
1) آن‌گاه که آسمان بشکافد«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن‌گاه که اختران پراکنده شوند«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن‌گاه که دریاها درهم روان شوند«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن‌گاه که قبرها زیر و رو شوند«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) هر کسى بداند آنچه را پیش فرستاده و آنچه را پس نهاده است«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
1) هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد. [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامی که ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که دریاها شکاف برمی‌دارند. و به هم می‌پیوندند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و مردگان زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند و برای حساب آماده می‌شوند). [ نظرات / امتیازها ]
5) آن گاه هرکسی می‌داند چه چیزهائی را پیشاپیش فرستاده است، و چه چیزهائی را واپس نهاده است و بر جای گذاشته است. [ نظرات / امتیازها ]