از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - المیزان
5) (حنفاء)حال است از ضمیر جمع در(لیعبدوا) این کلمه جمع حنیف است، که از ماده حنف است [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 377
1) (منفکّین)، اسم فاعل من الخماسیّ انفکّ، جمع منفکّ، وزنه منفعل بضمّ المیم و کسر العین، و جاءت عینه و لامه من حرف واحد [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
1) لم یکن: فعل مضارع جحد و مجزوم، مفرد مذکر غایب، (ک و ن) معتل اجوف واوی، معلوم، لازم، معنای ماضی نقلی منفی، از افعال ناقصه، (در ضمن اعراب کسره یکن به خاطر التقای ساکنین در یکن و الذین می باشد.)
الذین: اسم موصول.
کفروا: فعل ماضی جمع مذکر غایب، (ک ف ر) صحیح سالم، معلوم، لازم،
من: حرف جر.
اهل: اسم مفرد مذکر ، مجرور، معرفه به اضافه،
الکتاب: اسم معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی ،
و: واو عطف.
المشرکین: اسم جمع مذکر سالم، (ش ر ک) معرفه به ال موصول، اسم فاعل،
منفکین: اسم فاعل جمع مذکر سالم ( ف ک ک).
حتی: حرف جر، در این جا چون سر اسم آمده حرف أن در تقدیر دارد.
تأتیَ: فعل مضارع مفرد مؤنث غایب، ( أ ت ی) مهموز الفاء و ناقص یایی، معلوم ، متعدی
هم: اسم، ضمیر جمع مذکر غایب،
اسم مفرد مؤنث، ( ب ی ن)، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی. [ نظرات / امتیازها ]
2) رسول: اسم مفرد مذکر، نکره
من: حرف جر
الله: اسم، لفظ جلاله، خاص،معرفه به علم
یتلوا: فعل مضارع مفرد مذکر غایب، (ت ل و) معتل ناقص یایی، معلوم ، متعدی، ثلاثی مجرد
صحفاً: اسم، جمع مکسر صحیفه ( ص ح ف)، نکره
مطهرةً: اسم مفعول از باب تفعیل مفرد مؤنث ، (ط ه ر) [ نظرات / امتیازها ]
3) فی: جرف جر
ها: ضمیر مفرد مؤنث غایب، اسم، مجرور
کتب: اسم، جمع مکسر کتاب
قیمة: اسم، مفرد مؤنث ،( اصل آن قیومة بوده ، واو قلب به یاء شده، دو تا یاء شبیه به هم ادغام می شوند و تشدید می گیرد. ) [ نظرات / امتیازها ]
4) و: واو استیناف
ما: حرف نفی
تفرق: فعل ماضی مفرد مذکر غایب، (ف ر ق) صحیح سالم، ثلاثی مزید باب تفعل، معلوم، لازم
الذین: اسم موصول خاص مفرد مذکر
اوتوا: فعل ماضی جمع مذکر غایب، ( أ ت ی) مهموز الفاء ناقص یایی، ثلاثی مزید باب افعال، مجهول
الکتاب: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ذوالام
ألا: برای حصر
من: حرف جر
بعد:اسم، مجرور
ما: حرف مصدری
جاءت: فعل ماضی مفرد مؤنث غایب، (ج ی ء) معتل اجوف یایی مهموز اللام، اعلال به قلب، معلوم
هم: اسم ضمیر جمع مذکر غایب
البینة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به حرف تعریف ، ال عهد ذهنی [ نظرات / امتیازها ]
5) و: واو استیناف
ما: نافیه
امروا: فعل ماضی جمع مذکر غایب، (ء م ر) صحیح مهموز الفاء، ثلاثی مجرد، مجهول
إلا: حرف حصر
ل: حرف جر، أن در تقدیر دارد.
یعبدوا: فعل مضارع منصوب، جمع مذکر غایب،(ع ب د) صحیح سالم، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی
الله: اسم، لفظ جلاله الله، علم، ال عهد ذهنی
مخلصین: اسم فاعل جمع مذکر سالم
ل: حرف تعلیل
ه: اسم، ضمیر متصل مفرد مذکر غایب، مجرور
الدین: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی
حنفاء: اسم، جمع مکسر حنیف
و:عطف
یقیموا: فعل مضارع منصوب، جمع مذکر غایب، ( ق و م) معتل اجوف یایی، ثلاثی مزید باب افعال، اعلال به قلب، معلوم، متعدی
الصلاة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی
و: واو عطف
یؤتوا: فعل مضارع جمع مذکر غایب، (ء ت ی) مهموز الفاء و معتل ناقص یایی، ثلاثی مزید باب افعال، ( اصل آن یؤتِیُوا بوده است.) معلوم، متعدی
الزکاة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی،
و: استیناف
ذالک: اسم اشاره دور،
دینُ: اسم مفرد مذکر،
القیمة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف. [ نظرات / امتیازها ]