از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
6) در آن روز مردم در صورت گروه های گوناگون ( از قبرها به طرف صحنه حساب ) برمی آیند تا حساب اعمالشان به آنها نشان داده شود ، و ( از مرکز حساب به سوی محل ابدی خود ) بیرون می شوند تا ( جزا یا تجسم عینی ) عمل هاشان به آنان ارائه شود. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر که هموزن ذره ای کار خیر کند ( جزا یا تجسم خارجی ) آن را می بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر که هموزن ذره ای کار شرکند آن را می بیند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
6) در آن روز مردم بصورت گروه های پراکنده ( از قبرها ) خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود! [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس هموزن ذرّه ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند! [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر کس هموزن ذرّه ای کار بد کرده آن را می بیند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
6) در آن روز مردم یک جور محشور نمی شوند بلکه طایفه هایی مختلفند تا اعمال هر طایفه ای را به آنان نشان دهند . [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس به سنگینی یک ذره عمل خیری کرده باشد آن را می بیند . [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر کس به سنگینی یک ذره عمل شری کرده باشد آن را خواهد دید . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
6) در آن روز قیامت مردم از قبرها پراکنده بیرون آیند تا ( پاداش نیک و بد ) اعمال آنها را ( در حساب و میزان حق ) به آنان بنمایند. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس به قدر ذره ای کار نیک کرده باشد ( پاداش ) آن را خواهد دید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر کس به قدر ذره ای کار زشتی مرتکب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
6) آن روز ، مردم [ به حال ] پراکنده برآیند تا [ نتیجه ] کارهایشان به آنان نشان داده شود. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر که هموزن ذرّه ای نیکی کند [ نتیجه ] آن را خواهد دید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر که هموزن ذرّه ای بدی کند [ نتیجه ] آن را خواهد دید. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
6) آن روز مردم از جایگاه خود در صحنه قیامت پراکنده و به سوی بهشت یا دوزخ روانه می شوند تا سزای کارهایشان به آنان نشان داده شود . [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر که هموزن ذرّه ای نیکی کند ، آن را خواهد دید . [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر که هموزن ذرّه ای بدی کند ، آن را خواهد دید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
6) آن روز مردم [ پس از پایان حساب ] به صورت گروه های پراکنده [ به سوی منزل های ابدی خود بهشت یا دوزخ ] باز می گردند ، تا اعمالشان را [ به صورت تجسم یافته ] به آنان نشان دهند. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هرکس هم وزن ذره ای نیکی کند ، آن نیکی را ببیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هرکس هم وزن ذره ای بدی کند ، آن بدی را ببیند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
6) در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون مى‌آیند تا اعمالشان را به آنها بنمایانند. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس به وزن ذره‌اى نیکى کرده باشد آن را مى‌بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر کس به وزن ذره‌اى بدى کرده باشد آن را مى‌بیند. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
6) پراکنده خیزند مردم ز گور
ببینند اعمال نیک و فجور
[ نظرات / امتیازها ]
7) اگر قدر یک ذره کار نکو
بکردست پاداش آن ، بیند او [ نظرات / امتیازها ]
8) و گر قدر یک ذره کردست شر
جزایش در آنروز بیند بشر [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
6) An jenem Tag werden die Menschen (in Gruppen) getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. [ نظرات / امتیازها ]
7) Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. [ نظرات / امتیازها ]
8) Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
6) O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün (qəbirlərindən məhşərə) dəstə-dəstə çıxacaqlar! (Cənnətliklər sağ tərəfə, cəhənnəmliklər isə sol tərəfdə olacaqlar). [ نظرات / امتیازها ]
7) Kim (dünyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu (onun xeyrini) görəcəkdir (mükafatını alacaqdır). [ نظرات / امتیازها ]
8) Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu (onun zərərini) görəcəkdir (cəzasını çəkəcəkdir). [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
6) آن روز مردم گروه گروه باز مى آیند تا اعمالشان به آنان نمایانده شود.
[ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس هموزن ذرّه اى کار خیر کند آن را مى بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر کس هموزن ذرّه اى کار بد کند آن را مى بیند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
6) Maalintaas Dadku way soo bixi iyagoo kala tagsan (xagga Diinta iyo Camalkaba) si ay u arkaaan camalkooda.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Ruuxiise wax yaroo khayra fala wuu arki.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) Kiise wax yar oo shar fala wuu arki.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
6) उस दिन लोग अलग-अलग निकलेंगे, ताकि उन्हें कर्म दिखाए जाएँ [ نظرات / امتیازها ]
7) अतः जो कोई कणभर भी नेकी करेगा, वह उसे देख लेगा, [ نظرات / امتیازها ]
8) और जो कोई कणभर भी बुराई करेगा, वह भी उसे देख लेगा [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
7) Chi avrà fatto [anche solo] il peso di un atomo di bene lo vedrà,
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) e chi avrà fatto [anche solo] il peso di un atomo di male lo vedrà.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italian
6) In quel Giorno gli uomini usciranno in gruppi, affinché siano mostrate loro le loro opere.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
6) Дар он рӯз мардум пароканда аз қабрҳо берун меоянд, то амалҳояшонро ба онҳо нишон диҳанд.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Пас ҳар кас ба вазни заррае некӣ карда бошад, онро мебинад
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) ва ҳар кас ба вазни заррае бадӣ карда бошад, онро мебинад,
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
6) Atë Ditë, njerëzit do të paraqiten në grupe-grupe (të ndara), për t’ju treguar veprat e tyre:
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) ai që ka punuar ndonjë të mirë, qoftë ajo e vogël madje sa thërmia, do ta shohin atë,
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) kurse ai që ka punuar të keqe, qoftë madje sa thërmia – do ta shohin atë.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
6) 6. That Day mankind will proceed in scattered groups that they may be shown their deeds.) [ نظرات / امتیازها ]
7) 7. So, whosoever does good equal to the weight of a speck of dust shall see it.) [ نظرات / امتیازها ]
8) 8. And whosoever does evil equal to the weight of a speck of dust shall see it.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
6) آن روز مردم دسته دسته بازگردند تا کارهایشان به آنها نشان داده شود [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر که به اندازه‌ى ذره‌اى نیکى کند آن را ببیند [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر که به اندازه‌ى ذره‌اى بدى کند آن را ببیند [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
6) Ketika itu manusia bangkit dari kuburnya dan berpencar dengan cepat untuk mengetahui perhitungan dan pembalasan mereka yang telah dijanjikan Allah. [ نظرات / امتیازها ]
7) Kemudian, barangsiapa berbuat suatu kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, ia akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan (shahîfah) dan mendapatkan balasannya. [ نظرات / امتیازها ]
8) Dan barangsiapa yang berbuat suatu kejahatan walaupun sebesar butir debu, ia akan melihatnya juga dan mendapatkan balasannya. Tuhan tidak akan berbuat zalim kepada siapa pun. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
6) On that day men shall come forth in sundry bodies that they may be shown their works. [ نظرات / امتیازها ]
7) So. he who has done an atom's weight of good shall see it [ نظرات / امتیازها ]
8) And he who has done an atom's weight of evil shall see it. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
6) در آن روز مردم به طور پراکنده (از قبرها) بیرون آیند تا کارهایشان به آنان نشان داده شود. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس به مقدار ذرّه‏اى کار نیک کرده باشد همان را ببیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هرکس هم وزن ذره‏اى کار بد کرده باشد آن را ببیند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
6) در آن هنگام (و هنگامه)، مردمان از گورهاشان -به حال پراکندگی- صادر (و بیرون رانده) شوند، تا کارهاشان به آنان نشان داده شود. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس هم‌وزن ذرّه‌ای نیکی کند، همان را خواهد دید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر کس هم‌وزن ذرهّ‌ای بدی کند همان را خواهد دید. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد کاظم معزی
6) آن روز برون آیند مردم گوناگون تا نمایانده شوند کردارهای خویش را [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر که کند سنگینی ذرّه نیکی بیندش‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر که کند سنگینی ذرّه بدی بیندش‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
6) その日,人びとは分別された集団となって(地中から)進み出て,かれらの行ったことが示されるであろう。 [ نظرات / امتیازها ]
7) 一微塵の重さでも,善を行った者はそれを見る。 [ نظرات / امتیازها ]
8) 一微塵の重さでも,悪を行った者はそれを見る。 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
6) Ese Día surgirán los hombres, separados unos de otros, para que se les muestren sus obras [pasadas]. [ نظرات / امتیازها ]
7) Y, entonces, quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá; [ نظرات / امتیازها ]
8) Surely those who disbelieve from among the followers of the Book and the polytheists shall be in the fire of hell, abiding therein; they are the worst of men. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-چینی
6) 在那日, 人们将纷纷地离散, [ نظرات / امتیازها ]
7) 以便他们得见自己行为的报应。 [ نظرات / امتیازها ]
8) 行一个小蚂蚁重的善事者, 将见其善报; 作一个小蚂蚁重的恶事者, 将见其恶报。 [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
6) 6‌-‌ ‌آن‌ روز مردم‌ بطور پراکنده‌ خارج‌ می‌شوند ‌تا‌ اعمال‌ خویش‌ ‌را‌ ببینند. [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ ‌هر‌ ‌که‌ هموزن‌ ذره‌ای‌ عمل‌ خوبی‌ کرده‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ و ‌هر‌ ‌که‌ هموزن‌ ذره‌ای‌ عمل‌ بدی‌ کرده‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌بیند [ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
6) Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra,
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra.
﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني - PICKTHAL:
6) that day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds. [ نظرات / امتیازها ]
7) and whoso doeth good an atom's weight will see it then, [ نظرات / امتیازها ]
8) and whoso doeth ill an atom's weight will see it then [ نظرات / امتیازها ]
 » QARIB
6) : on that day mankind shall issue in scatterings to see their deeds [ نظرات / امتیازها ]
 » QARIB:
7) whosoever has done an atom's weight of good shall see it, [ نظرات / امتیازها ]
8) and whosoever has done an atom's weight of evil shall see it [ نظرات / امتیازها ]
 » YUSUFALI:
6) on that day will men proceed in companies sorted out, to be shown the deeds that they (had done).
[ نظرات / امتیازها ]
7) then shall anyone who has done an atom's weight of good, see it [ نظرات / امتیازها ]
8) and anyone who has done an atom's weight of evil, shall see it.
[ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
6) و در آن روز مردم از سینه های قبر گروه گروه خارج می شوند تا به اعمالشان رسیدگی گردد. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس به اندازه ی مثقال و ذره ای کار نیک کرده باشد پاداشش را می بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هر کس هم به اندازه ی ذره ای کار بد انجام داده باشد جزایش را خواهد دید. [ نظرات / امتیازها ]
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
6) O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır. [ نظرات / امتیازها ]
7) Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür. [ نظرات / امتیازها ]
8) Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
6) در آن روز مردم (از قبرها بصورت گروه‏هاى) جداگانه بازآیند تا اعمالشان به آنان نشان داده شود. [ نظرات / امتیازها ]
7) پس کسى که هموزن ذره ‏اى (کار) نیک انجام دهد آن را می ‏بیند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و کسى که هموزن ذره‏اى (کار) بد انجام دهد آن را می ‏بیند. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد خرمشاهی
6) در چنین روز انسانها گروه گروه باز گردند تا [نتیجه و حاصل‏] کارهایشان را به آنان بنمایانند [ نظرات / امتیازها ]
7) پس هر کس هم سنگ ذره‏اى عمل خیر انجام داده باشد، [پاداش‏] آن را مى‏بیند [ نظرات / امتیازها ]
8) و هرکس هم سنگ ذره ‏اى عمل ناشایست انجام داده باشد، [کیفر] آن را مى ‏بیند [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضا سراج
6) در‌ ‌آن‌ روز باز گردند مردم‌ (‌از‌ موقف‌ حساب‌) ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ پراکنده‌اند ‌تا‌ بنمایند بایشان‌ اعمالشان‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]