طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 216 تا آیه 219 سوره بقرة ( صفحه 34 ) دوشنبه 1389/9/15
از آیه 220 تا آیه 224 سوره بقرة ( صفحه 35 ) سه شنبه 1389/9/16
از آیه 225 تا آیه 230 سوره بقرة ( صفحه 36 ) چهارشنبه 1389/9/17
از آیه 197 تا آیه 230 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/9/18 تا جمعه 1389/9/19
از آیه 231 تا آیه 233 سوره بقرة ( صفحه 37 ) شنبه 1389/9/20
از آیه 234 تا آیه 237 سوره بقرة ( صفحه 38 ) يکشنبه 1389/9/21
از آیه 238 تا آیه 245 سوره بقرة ( صفحه 39 ) دوشنبه 1389/9/22
از آیه 246 تا آیه 248 سوره بقرة ( صفحه 40 ) سه شنبه 1389/9/23
از آیه 249 تا آیه 252 سوره بقرة ( صفحه 41 ) چهارشنبه 1389/9/24
از آیه 142 تا آیه 252 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/9/25 تا جمعه 1389/9/26
از آیه 253 تا آیه 256 سوره بقرة ( صفحه 42 ) شنبه 1389/9/27
از آیه 257 تا آیه 259 سوره بقرة ( صفحه 43 ) يکشنبه 1389/9/28
از آیه 260 تا آیه 264 سوره بقرة ( صفحه 44 ) دوشنبه 1389/9/29
از آیه 265 تا آیه 269 سوره بقرة ( صفحه 45 ) سه شنبه 1389/9/30
از آیه 270 تا آیه 274 سوره بقرة ( صفحه 46 ) چهارشنبه 1389/10/1
از آیه 253 تا آیه 274 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/10/2 تا جمعه 1389/10/3
از آیه 275 تا آیه 281 سوره بقرة ( صفحه 47 ) شنبه 1389/10/4
از آیه 282 تا آیه 282 سوره بقرة ( صفحه 48 ) يکشنبه 1389/10/5
از آیه 283 تا آیه 286 سوره بقرة ( صفحه 49 ) دوشنبه 1389/10/6
از آیه 1 تا آیه 9 سوره آل عمران ( صفحه 50 ) سه شنبه 1389/10/7

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>