از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به ابتدای پرتوافشانی خورشید و به روز روشن. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب آن گاه که آرام گیرد و فراگیر شود. [ نظرات / امتیازها ]
3) که پروردگارت تو را ترک نکرده و دشمن نداشته است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است. [ نظرات / امتیازها ]
5) و البته به زودی پروردگارت ( آن قدر ) به تو عطا کند که خشنود شوی. [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا تو را یتیم نیافت پس جای و پناه داد؟ و آیا تو را یگانه زمان و تنها نیافت ، پس جهانی را به دورت جمع نمود؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و تو را ناآگاه ( از معارف دینی ) یافت پس ( به وسیله وحی ) هدایت نمود. [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را فقیر و نیازمند یافت پس بی نیاز کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید ( و همه جا را فراگیرد ) ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است! [ نظرات / امتیازها ]
4) و مسلّماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است! [ نظرات / امتیازها ]
5) و بزودی پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی! [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟! [ نظرات / امتیازها ]
7) و تو را گمشده یافت و هدایت کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود ، [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به روز در آن هنگام که نور خورشید گسترده می شود . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب هنگام که سکونت و آرامش می بخشد . [ نظرات / امتیازها ]
3) که پروردگارت نور وحی را از تو قطع نکرده و تو را مورد خشم قرار نداده است . [ نظرات / امتیازها ]
4) و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است . [ نظرات / امتیازها ]
5) و پروردگارت به زودی عطایی می کند که راضی شوی . [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا نبود که تو را یتیم یافت و سپس پنا داده؟ . [ نظرات / امتیازها ]
7) و آیا نبود که راه به جایی نمی بردی قدم به قدم هدایتت کرد؟ . [ نظرات / امتیازها ]
8) و تهی دستت یافت پس بی نیازت نمود . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به روز روشن ( یا هنگام ظهر آن ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به شب به هنگام آرامش آن. [ نظرات / امتیازها ]
3) که خدای تو هیچ گاه تو را ترک نگفته و بر تو خشم ننموده است ( چهل روز بر رسول وحی نیامد ، دشمنان به طعنه گفتند: خدا از محمد قهر کرده. این آیه رد بر آنهاست ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) و البته عالم آخرت برای تو بسی بهتر از نشئه دنیاست. [ نظرات / امتیازها ]
5) و پروردگار تو به زودی به تو چندان عطا کند که تو راضی شوی ( در دنیا نصرت و در آخرت مقام شفاعت به تو بخشد ) . [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا خدا تو را یتیمی نیافت که در پناه خود جای داد؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و تو را ( در بیابان مکه ) ره گم کرده و حیران یافت ( در طفولیت که حلیمه دایه ات آورد تا به جدّت عبد المطّلب سپارد در راه مکه گم شدی ، حلیمه و عبد المطلب سخت پریشان شدند و خدا زود آنها را به تو ) ره نمایی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
8) و باز تو را فقیر ( الی اللَّه ) یافت ( به دولت نبوت ) توانگر کرد ( و نعمت رسالت عطا نمود ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به روشنایی روز ، [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به شب چون آرام گیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) [ که ] پروردگارت تو را وانگذاشته ، و دشمن نداشته است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و قطعاً آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
5) و بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد ، تا خرسند گردی. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر نه تو را یتیم یافت ، پس پناه داد؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و تو را سرگشته یافت ، پس هدایت کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را تنگدست یافت و بی نیاز گردانید؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آن دم که آفتاب بگسترد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب آن گاه که تاریکی اش فراگیر شود و آرام یابد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که پروردگارت ـ برخلاف آنچه دشمنان می گویند ـ نه رهایت کرده و نه تو را دشمن داشته است . [ نظرات / امتیازها ]
4) تو در این دنیا مورد رحمت مایی ، و سرای آخرت قطعاً برای تو بهتر از این سرای خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
5) و به زودی پروردگارت در آن سرای ] چنان مقامی [ به تو عطا کند که خرسند شوی . [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر تو را کودکی یتیم نیافت پس به تو پناه داد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و تو را راه نایافته دید پس هدایتت کرد . [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را تهیدست یافت پس توانگرت ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به ابتدای روز [ وقتی که خورشید پرتو افشانی می کند ] [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب آن گاه که آرام گیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که پروردگارت تو را رها نکرده و مورد خشم و کینه قرار نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و بی تردید آخرت برای تو از دنیا بهتر است ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی. [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا تو را یتیم نیافت ، پس پناه داد؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و تو را بدون شریعت نیافت ، پس به شریعت هدایت کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را تهیدست نیافت ، پس بی نیاز ساخت؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) سوگند به آغاز روز [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب چون آرام و در خود شود [ نظرات / امتیازها ]
3) که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است. [ نظرات / امتیازها ]
4) هر آینه آخرت براى تو بهتر از دنیاست. [ نظرات / امتیازها ]
5) به زودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خشنود شوى [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) آیا تو را گمگشته نیافت و هدایتت کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) آیا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
قسم خورد بر روز روشن خدا
[ نظرات / امتیازها ]
2) به آرامش شب چو آید بجا [ نظرات / امتیازها ]
3) کجا کردگارت تو را وا گذاشت
تو را هیچ گه نیز دشمن نداشت
[ نظرات / امتیازها ]
4) بود نعمت نیک دارالبقا
برایت نکوتر ز دارالفنا [ نظرات / امتیازها ]
5) ترا کردگار آن چنانت عطا
بزودی نماید که گردی رضا [ نظرات / امتیازها ]
6) نه آیا ترا یافت یکتا اله
یتیمی و آنگاه دادت پناه [ نظرات / امتیازها ]
7) چو سرگشته ات دید یکتا خدا
هدایت نمودت به راهی سزا [ نظرات / امتیازها ]
8) ترا دید سائل به درگاه خویش
توانگر نمودت به پیغمبریش [ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
1) سوگند به روشنایی میان روز [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب چون به نیمه رسید [ نظرات / امتیازها ]
3) پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و همانا (زندگی) آخرین برای تو از (زندگی) نخستین بهتر است. [ نظرات / امتیازها ]
5) و در آینده‌ای دور، پروردگارت همواره تو را (رحمت بی‌زحمت رسالتی) اعطا خواهد کرد، پس خوشنود گردی. [ نظرات / امتیازها ]
6) مگر نه (اینکه) تو را یتیم یافت، پس پناه داد؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و تو را سرگشته‌ای یافت، پس هدایت کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]