از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
108) آیا شما هم می خواهید از رسولتان ( کار محال یا لغو ) درخواست کنید همان گونه که پیش از این از موسی درخواست شد ( که گفتند می خواهیم خدا را به چشم ببینیم ) ؟! و کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد حقّا که راه راست را گم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب پس از آنکه حقانیت ( اسلام ) بر آنها روشن شد به خاطر حسد برخاسته از وجودشان ، دوست دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند. پس ( فعلا از ستیز با آنها ) درگذرید و توبیخ نکنید تا خداوند فرمان خود را صادر نماید ، که خدا بر همه چیز تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید و زکات بدهید ، و هر چه برای خودتان از کار نیک پیش فرستید آن را در نزد خداوند خواهید یافت ، حقّا که خدا به آنچه می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
108) آیا می خواهید از پیامبر خود ، همان تقاضای ( نامعقولی را ) بکنید که پیش از این ، از موسی کردند؟! ( و با این بهانه جویی ها ، از ایمان آوردن سر باز زدند. ) کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد ، از راه مستقیم ( عقل و فطرت ) گمراه شده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب ، از روی حسد- که در وجود آنها ریشه دوانده- آرزو می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان ، به حال کفر باز گردانند با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است. شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودش ( فرمان جهاد ) را بفرستد خداوند بر هر چیزی تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیری را برای خود از پیش می فرستید ، آن را نزد خدا ( در سرای دیگر ) خواهید یافت خداوند به اعمال شما بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
108) و یا میخواهید از پیامبر خود همان پرسش ها را بکنید که در سابق از موسی کردند و کسی که کفر را با ایمان عوض کند براستی راه راست را گم کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب دوست میدارند و آرزو می کنند ای کاش میتوانستند شما را بعد از آنکه ایمان آوردید بکفر برگردانند و این آرزو را از در حسد در دل می پرورند بعد از آنکه حق برای خود آنان نیز روشن گشته ، پس فعلا آنان را عفو کنید و نادیده بگیرید تا خدا امر خود را بفرستد که او بر هر چیز قادر است . [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز بپا دارید و زکات بدهید ( و بدانید ) که آنچه عمل خیر می کنید و برای دیگر سرای خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت که خدا بآنچه می کنید بینا است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
108) آیا اراده آن دارید که شما نیز از پیغمبر خود در خواست کنید آنچه را که یهود در زمان گذشته از موسی خواستند؟ و هر که ایمان را مبدّل به کفر گرداند ، بی شک راه راست را گم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب آرزو دارند که شما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشک و حسدی که در نفس خود بر ایمان شما برند بعد از آنکه حق بر آنها آشکار گردید ، پس ( اگر ستمی از آنها به شما رسید ) در گذرید ( و مدارا کنید ) تا هنگامی که فرمان خدا برسد ، که البته خدا بر هر چیز قادر و تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز به پا دارید و زکات بدهید و بدانید که هر چه از اطاعت حق و کار نیکو برای خود پیش می فرستید آن را در نزد خدا خواهید یافت ، که محققا خداوند به هر کار شما بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
108) آیا می خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلًا از موسی خواسته شد؟ و هر کس کفر را با ایمان عوض کند ، مسلماً از راه درست گمراه شده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب- پس از اینکه حق برایشان آشکار شد- از روی حسدی که در وجودشان بود ، آرزو می کردند که شما را ، بعد از ایمانتان ، کافر گردانند. پس عفو کنید و درگذرید ، تا خدا فرمان خویش را بیاورد ، که خدا بر هر کاری تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خویش از پیش فرستید ، آن را نزد خدا باز خواهید یافت آری ، خدا به آنچه می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
108) ] باور داشتن قدرت بی نهایت خدا ، برای زدودن هر شبهه ای در مورد نسخ احکام و شرایع کافی است ، [ ولی شما می خواهید از پیامبرتان درخواست هایی نابجا کنید ; همان گونه که پیش از این از موسی کردند ] و به کفر روی آوردند [ و هر کس کفر را جایگزین ایمان کند قطعاً راه درست را گم کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب ( یهودیان ) با این که حق برایشان آشکار شده است ، به سبب حسدی که از درونشان برمی خاست دوست می داشتند شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند . اکنون وقت آن نیست که با آنان بستیزید ; پس چشم پوشی کنید و از آنان درگذرید ، تا خدا فرمان خود را به میان آورد ، که خداوند بر هر کاری تواناست . [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید ، و بدانید که هر کار نیکی برای خود پیش فرستید ، آن را نزد خدا بازخواهید یافت ، چرا که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
108) بلکه می خواهید از پیامبرتان [ کارهای نامعقول و بیهوده ] درخواست کنید ، همان گونه که پیش از این از موسی درخواست شد؟ و کسی که کفر را به جای ایمان اختیار کند ، تحقیقاً راه راست را گم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب پس از آنکه حق برای آنان روشن شد به سبب حسدی که از وجودشان شعله کشیده ، دوست دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند. هم اکنون [ از ستیز و جدال با آنان ] درگذرید ، و [ از آنان ] روی بگردانید ، تا خدا فرمانش را [ به جنگ یا جزیه ] اعلام کند یقیناً خدا بر هر کاری تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید ، و زکات بپردازید ، و آنچه از کار نیک برای خود پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت. مسلماً خدا به آنچه انجام می دهید ، بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
110) و نماز را به پادارید و زکات را بپزدازید و آن چه پیش فرستادید برای خودتان از خیر می یابید آن را نزد خداوند قطعا خداون به آن چه انجام می دهید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
108) آیا بر آنید که از پیامبرتان درخواست کنید چنان که پیش‏تر از موسى در خواست شد؟
و آنکه کفر را جایگزین ایمان کند، بى‏شک راه میانه را گم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیارى از اهل کتاب با آنکه حق براى آنان روشن است، از رشکى در درون جانشان، خوش دارند که شما را از پس ایمان به کفر بازگردانند بارى، (از آنان) درگذرید و چشم بپوشید تا (زمانى که) خداوند فرمان خویش را (پیش) آورد که خداوند بر هر کارى تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و هر خیرى که از پیش براى خویش فرستید «3» (پاداش آن را) نزد خداوند خواهید یافت. بى‏گمان خداوند به آنچه انجام مى‏دهید، بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
108) آیا می خواهید از پیامبرتان همان درخواست را کنید که قوم موسی در گذشته از او درخواست کردند؟و هرکس ایمانش را به کفر تبدیل نماید پس حقیقتاً از راه راست گمراه گردیده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بیشتر اهل کتاب دلشان می خواهد شما را بعد از مومن شدنتان به آئین کفر برگردانند و این بدلیل حسدی است که در درون خود دارند با اینکه حق بر آنها آشکار شده است. پس عفو کنید و گذشت نمائید تا خدا حکم خداوند (در مورد اینکه با آنها جنگ یا کار دیگری نمائید)بیاید. همانا خداوند بر هر چیزی قادر است. [ نظرات / امتیازها ]
110) نماز بپا دارید و زکات بپردازید و هر عمل خیری را که برای خودتان پیش فرستید نزد خداوند می یابید همانا خداوند به اعمال شما بینا ست. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
108) آیا مى‏خواهید از پیامبر خود، همان تقاضاى (نامعقولى را) بکنید که پیش از این، از موسى کردند؟! (و با این بهانه‏جویى‏ها، از ایمان آوردن سر باز زدند.) کسى که کفر را به جاى ایمان بپذیرد، از راه مستقیم (عقل و فطرت) گمراه شده است. [ نظرات / امتیازها ]
108) آیا مى‏خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلا از موسى خواسته شد و هر کس کفر را با ایمان عوض کند مسلما از راه درست گمراه شده است [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیارى از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد از روى حسدى که در وجودشان بود آرزو مى‏کردند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورد که خدا بر هر کارى تواناست . [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیارى از اهل کتاب، از روى حسد -که در وجود آنها ریشه دوانده- آرزو مى‏کردند شما را بعد از اسلام و ایمان، به حال کفر باز گردانند؛ با اینکه حق براى آنها کاملا روشن شده است. شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر چیزى تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکى که براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا باز خواهید یافت آرى خدا به آنچه مى‏کنید بیناست [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید؛ و هر کار خیرى را براى خود از پیش مى‏فرستید، آن را نزد خدا (در سراى دیگر) خواهید یافت؛ خداوند به اعمال شما بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
109) بسیارى از اهل کتاب (نه تنها خودشان ایمان نمى‏آورند، بلکه) از روى حسدى که در درونشان هست، دوست دارند شما را بعد از ایمانتان به کفر بازگردانند، با اینکه حقّ (بودن اسلام و قرآن،) براى آنان روشن شده است، ولى شما (در برابر حسادتى که مى‏ورزند، آنها را) عفو کنید و درگذرید تا خداوند فرمان خویش بفرستد، همانا خداوند بر هر کارى تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید و زکات را پرداخت نمایید و هر خیرى که براى خود از پیش مى‏فرستید، آنرا نزد خدا (در سراى دیگر) خواهید یافت، همانا خداوند به اعمال شما بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  بهناز سادات متولي - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
108) 108.
بخواهید آیا ز روی خطا / بخواهید از مصطفی آنچه را
که می خواستندی ز موسی، یهود / زمانی که پیغمبر قوم بود
همانا که گم کرد ره راست / هر آنکس که آیین تکفیر جست
[ نظرات / امتیازها ]
109) 109.
چه بسیار اهل کتاب آرزوی / نمایند کز دین بتابید روی
پس از آنکه، بر حق ره کردگار / بر آنها بگردید خود آشکار
حسد ها بر ایمانتان می برند / به دریای این رشک غوطه ورند
اگر بر شما ظلمی آمد ز کس / مدارا و بخشش نمایید پس
که تا امر ایزد بیاید ز راه / به هر چه قدیرست یکتا اله
[ نظرات / امتیازها ]
110) 110.
بخوانید از بهر ایزد صلات / ببخشید بر بینوایان زکات
بدانید هر چه فرستید پیش / بیابید نزد خداوند خویش
همانا که آگه بود کردگار / به هر چه نمائید در فعل و کار
[ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
108) Voudriez-vous interroger votre Messager comme auparavant on interrogea Moïse? quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin [ نظرات / امتیازها ]
109) nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. et après que la vérité s'est manifestée à eux? Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est Très certainement Omnipotent [ نظرات / امتیازها ]
110) et accomplissez la Salat et acquittez la Zakat. et Tout ce que vous avancez de bien pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - مجتبوی
108) یا مگر می خواهید از پیامبرتان چنان درخواست کنید که پیش از این موسی در خواستند؟ و هر که کفر را به جای ایمان گیرد همانا راه راست را گم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب با این که حق برای آن ها روشن وهویدا شده از روی حسدی که در دلشان هست دوست دارند که شما را پس از ایمان آرودنتان به کفر باز گردانند پس در گذرید وچشم بپوشید تا خدا فرمان خود بیارد، که خدا بر همه چیز تواناست [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز به پا دارید و زکات بدهید، و هر نیکی که برای خود پیش فرستید آن را نزد خدا باز یابید، که خدا بدان چه می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
108) Oder wollt ihr vielmehr euren Gesandten bitten, so wie zuvor schon Musa gebeten worden war. Wer den Glauben mit dem Unglauben vertauscht, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt.
﴿١٠٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
109) Viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben (angenommen) habt, wieder zu Ungläubigen machen, aus Mißgunst von sich selbst aus, nachdem ihnen die Wahrheit klargeworden ist. Doch verzeiht und seid nachsichtig, bis Allah mit Seiner Anordnung kommt! Allah hat zu allem die Macht.
﴿١٠٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
110) Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Was ihr tut, sieht Allah wohl.
﴿١١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
108) Do you desire to question your Rasul as was questioned Musa in the past? But whoever exchanges Unbelief for Faith, then he indeed has lost the Even Path. [ نظرات / امتیازها ]
109) Many of the People of the Scripture wish- if they could turn you back into Unbelievers, after your Faith, out of envy proceeding from their souls, after the Truth has become clear to them. But forgive, and excuse till Allah comes with His decree. Allah is truly Possessor of power over all things. [ نظرات / امتیازها ]
110) And establish the Salat, and pay the Zakat. And whatever of good you send forth for your souls, you will find it with Allah. Allah indeed is Seer of what you do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
108) Or do you (all) want to question you Messenger just as Moses was questioned previously? Anyone who exchanges faith for disbelief has strayed right down the line! [ نظرات / امتیازها ]
109) Many People of the Book would like to turn you back into disbelievers following your [profession of] faith, out of envy for themselves, even though the Truth has been explained to them. Pardon [them] and disregard it till God brings His command; God is Capable of everything [ نظرات / امتیازها ]
110) Keep up prayer and pay the welfare tax; you will find any good you have sent on ahead for your own souls' sake is already [stored up] with God. God is Observant of whatever you do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
108) Or do you want to ask your Messenger (Muhammad Peace be upon him ) as Mûsa (Moses) was asked before (i.e. show us openly our Lord?) And he who changes Faith for disbelief, verily, he has gone astray from the right way. [ نظرات / امتیازها ]
109) Many of the people of the Scripture (Jews and Christians) wish that if they could turn you away as disbelievers after you have believed, out of envy from their ownselves, even, after the truth (that Muhammad Peace be upon him is Allâh's Messenger) has become manifest unto them. But forgive and overlook, till Allâh brings His Command. Verily, Allâh is Able to do all things. [ نظرات / امتیازها ]
110) And perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, and whatever of good (deeds that Allâh loves) you send forth for yourselves before you, you shall find it with Allâh. Certainly, Allâh is All-Seer of what you do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
108) Would ye question your Apostle as Moses was questioned of old? but whoever changeth from Faith to Unbelief, Hath strayed without doubt from the even way. [ نظرات / امتیازها ]
109) Quite a number of the People of the Book wish they could Turn you (people) back to infidelity after ye have believed, from selfish envy, after the Truth hath become Manifest unto them: But forgive and overlook, Till God accomplish His purpose; for God Hath power over all things. [ نظرات / امتیازها ]
110) And be steadfast in prayer and regular in charity: And whatever good ye send forth for your souls before you, ye shall find it with God: for God sees Well all that ye do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
108) (108. Or do you want to ask your Messenger (Muhammad ) as Musa (Moses) was asked before (i.e. show us openly our Lord) And he who changes faith for disbelief, verily, he has gone astray from the right way.) [ نظرات / امتیازها ]
109) 109. Many of the People of the Scripture (Jews and Christians) wish that they could turn you away as disbelievers after you have believed, out of envy from their own selves, even after the truth (that Muhammad is Allah's Messenger) has become manifest unto them. But forgive and overlook, till Allah brings His command. Verily, Allah is able to do all things.) [ نظرات / امتیازها ]
110) (110. And perform the Salah and give the Zakah, and whatever of good you send forth for yourselves before you, you shall find it with Allah. Certainly, Allah is the Seer of what you do.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
108) Or would ye question your messenger as Moses was questioned aforetime ? He who chooseth disbelief instead of faith, verily he hath gone astray from a plain road. [ نظرات / امتیازها ]
109) Many of the people of the Scripture long to make you disbelievers after your belief, through envy on their own account, after the truth hath become manifest unto them. Forgive and be indulgent (toward them) until Allah give command. Lo! Allah is Able to do all things. [ نظرات / امتیازها ]
110) Establish worship, and pay the poor-due; and whatever of good ye send before (you) for your souls, ye will find it with Allah. Lo! Allah is Seer of what ye do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
108) Rather you wish to put questions to your Apostle, as Musa was questioned before; and whoever adopts unbelief instead of faith, he indeed has lost the right direction of the way. [ نظرات / امتیازها ]
109) Many of the followers of the Book wish that they could turn you back into unbelievers after your faith, out of envy from themselves, (even) after the truth has become manifest to them; but pardon and forgive, so that Allah should bring about His command; surely Allah has power over all things. [ نظرات / امتیازها ]
110) And keep up prayer and pay the poor-rate and whatever good you send before for yourselves, you shall find it with Allah; surely Allah sees what you do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
108) یا می‌خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که از پیش، از موسی خواسته شده بود؟ و هرکس کفر را جایگزین ایمان کند، به‌راستی راه راهوارِ راست را گم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که از نزد خودشان بود، دوست داشتند که شما را بعد از ایمانتان -پس از اینکه تمام حق برایشان به خوبی آشکار گردید- کافر گردانند. پس چشم بپوشید و چهره بگردانید تا خدا فرمان خویش را صادر کند. همواره خدا بر هر کاری بسیار تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را به پا دارید و زکات بدهید و هر نیکی که برای خویش از پیش می‌فرستید، آن را نزد خدا باز خواهید یافت. بی‌گمان، خدا به آنچه می‌کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
108) 모세가 전에 질문을 받았던것처럼 너희의 선지자께 질문을 하고자 하느뇨 믿음을 버리며 불 신하는 자는 바른 길로부터 방황 하노라 [ نظرات / امتیازها ]
109) 많은 성서의 백성들은 너 회가 믿음을 가지자 불신하기를 원하도다 이는 진실이 그대들에게 명시되매 그들 스스로가 시기하도 다 그러나 하나님의 명령이 있을 때까지 용서하고 간과 할지니 진 실로 하나님은 모든 일에 전지전 능하시니라 [ نظرات / امتیازها ]
110) 예배를 드리고 이슬람세를바치라 너회 스스로를 위해 자선 을 베푸는 사람에게 하나님께서 보상 할 것이라 하나님은 너희들 이 행하는 모든 일을 알고 계시기때문이라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
108) ¿Es que vais a pedir a vuestro Enviado lo que se le pidió antes a Moisés? Quien elige rechazar [la evidencia de] la verdad, en lugar de creer en ella, se ha extraviado ya del camino recto. [ نظرات / امتیازها ]
109) A muchos de los seguidores de una revelación anterior les gustaría haceros renegar de la verdad, después de haber creído, por una envidia egoísta --[aún] después de habérseles esclarecido la verdad. No obstante, perdonad y sed tolerantes, hasta que Dios haga manifiesta Su voluntad: ciertamente, Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. [ نظرات / امتیازها ]
110) Y sed constantes en la oración y pagad el impuesto de purificación; pues, todo el bien que hagáis como adelanto para vosotros mismos, lo encontraréis junto a Dios: ciertamente, Dios ve todo lo que hacéis. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
108) آیا شما (مسلمانان) هم می‌خواهید از پیامبرتان (مانند یهودیان، کارهای ناممکن و بیهوده) درخواستِ بیجا کنید، همان‌گونه که در دوره‌های پیش نیز از موسی، علیه‌السّلام، چنین مواردی درخواست شد؟ و کسی که کفر را جای‌گزین ایمان کند، به طور قطع، راه راست را گم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب، پس از آنکه حقیقت برای آن‌ها روشن شد، به سبب شراره‌های حسدی که از وجودشان شعله کشیده است، دوست دارند و آرزو می‌کنند که شما را پس از ایمان‌تان به کفر بازگردانند، هم اکنون (از درگیری و برخورد با آن‌ها) درگذرید، و روبگردانید، تا آنکه دستور خداوند فرارسد؛ همانا خداوند بر هر چیز و کاری توانا است. [ نظرات / امتیازها ]
110) و نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید؛ و آنچه از کار نیک برای خودتان از پیش می‌فرستید، آن را نزد خداوند خواهید یافت؛ همانا خداوند به آنچه انجام می‌دهید، بینا است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - آیتی
108) آیا مى‌خواهید از پیامبر خود چیزى بپرسید، همچنان که قوم موسى پیش از این از موسى پرسیده بودند؟ آن کس که کفر را به جاى ایمان برگزیند، چون کسى است که راه راست را گم کرده باشد [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیارى از اهل کتاب با آنکه حقیقت بر آنها آشکار شده، از روى حسد، دوست دارند شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر بازگردانند. عفو کنید و گذشت کنید، تا خدا فرمانش را بیاورد، که او بر هر کارى تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) نماز بگزارید و زکات بدهید. هر نیکى را که پیشاپیش براى خود روانه مى‌دارید نزد خدایش خواهید یافت. هر آینه خدا به کارهایى که مى کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
108) آیا شما هم می‌خواهید بهانه جویی کنید و از پیامبرتان چیزهای بخواهید که پیش از این از موسی خواسته شد؟ بدانید که هر کس کفر را جایگزین ایمان کند، بدون تردید راه درست را گم کرده و به بی‌راهه رفته است. [ نظرات / امتیازها ]
109) بسیاری از اهل کتاب با اینکه حقیقت برای‌شان روشن است، از روی حسادت می‌خواهند شما را که به دین اسلام درآمده و ایمان آورده‌اید، به سوی کفر باز گردانند. اما شما به جای درگیری با آنان، از کارشان چشم بپوشید و از ایشان درگذرید تا آنکه خداوند فرمانش را بفرستد و تکلیف شما را در مورد رفتار با آنان روشن کند. او بر هر چیزی تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
110) نماز را برپا دارید و زکات بدهید و بدانید هر کار خیری را که در دنیا انجام می‌دهید برای قیامت خود، پیش فرستاده‌اید و در آخرت آن را نزد خدا خواهید یافت. آری، خداوند به اعمال شما بیناست و مزد کارهای‌تان از دست نخواهد رفت. [ نظرات / امتیازها ]