سید محمد جعفری
===================«یا ذَا القرنین یا مهدی - اَن یَشاء الله ببینم چهره اش را»===================
[ همه پیام ها ] پیام های سيد محمد جعفري (8 مورد)
  سوره کهف آیه 24 - أَن یَشَاء الله
کلمه أَن یَشَاء الله ٧ بار در قرآن کریم تکرار شده است که بدین شرح می باشد:
سوره انعام(٦) / آیه ١١١
سوره اعراف(٧) / آیه ٨٩
سوره یوسف(١٢) / آیه ٧٦
سوره کهف(١٨) / آیه ٢٤
سوره مدثر(٧٤) / آیه ٥٦
سوره انسان(٧٦) / آیه ٣٠
سوره تکویر(٨١) / آیه ٢٩
  سوره کهف آیه 69 - إن شاء الله
کلمه إن شاء الله ٦ بار در قرآن کریم تکرار شده است که بدین شرح می باشد:
سوره بقره /آیه ٧٠
سوره یوسف / آیه ٩٩
سوره کهف /آیه ٦٩
سوره قصص /آیه ٢٧
سوره صافات / آیه ١٠٢
سوره فتح /آیه ٢٧
  سوره کهف آیه 88 - پاداش خوبان
اینکه در یک آیه هم غیبت هم قوم هم واگذاری قوم به ذوالقرنین انجام میشود ولی صحبت ذوالقرنین در این موضوع با دو آیه آمده نکته ای دارد،
اینکه در مقابل هر اختیاری که خدا به او داده در این موضوع با امّا شرحی بر آن آورده که هم به لحاظ شکلی زیباست و هم این شرح که در دو آیه آمده.
علت استفاده از "هر که" میتواند این باشد که به تک تک قوم توجه دارد و از حالات همه به اذن خدا مطلع است .
[ همه نکته ها ] نکته های سيد محمد جعفري (4 مورد)
  سوره مریم آیه 56 - معجزه اهرام مصر
اهرام مصر جزء عجیبترین ساخته های بشر است که به علت زمان ساخت و علم محدود بشر در آن زمان معجزه گونه مینماید خصوصا به علت علوم مختلفی که در آن نهفته است مثل شباهت نقشه محل اهرام با صورت فلکی شکارچی و ریاضیات خود اهرام و محل ساخت آن و عظیم بودن آن اینکه انسان حتی در این زمان برایش بسیار مشکلست که همچین سازه ای بسازد
ادریس نبی که او را هرمس هم مینامیدند به چه علت؟ سازنده هرم!
یکی از یافته های جدید باستان شناسان گیزا که معبد پرنده ها نام دارد هرمس خود را سازنده اهرام بزرگ مصر معرفی میکند
  سوره مدثر آیه 30 - پر انرژی ترین نقاط کرات
امروزه در یافته اند که حدود ١٩ درجه جغرافیایی شمال و جنوبی تمامی کرات (سیاره و ستاره) نقاط پر انرژی آنهایند از آن جمله در سیاره مشتری طوفان بزرگ که چون چشم سیاهی است و در زمین و مریخ که آتشفشانهای مهمی را دارند
  سوره کهف آیه 83 - ذوالقرنین امام مهدی (عج)
ذوالقرنین = صاحب دو امت(عصر) = صاحب امت(عصر) غیبت و ظهور = امام مهدی (عج)
در اینجا اشاره ای که به آینده شده موضوع ذوالقرنین را به آینده ربط میدهد

توضیح : سوره کهف ١١٠ آیه دارد و بر مبنای حروف وسط قرآن در این سوره قرار دارد. سر بریده امام حسین (ع) آیات این سوره را تلاوت فرمودند و این آیات به غیبت و ظهور اشاره دارد، دو مورد اصحاب کهف و حضرت موسی و انسان کامل غیبت و ظهور را تصویر میکنند و در این آیات ذوالقرنین هم با همان موضوع آورده میشود

[ همه سوال ها ] سوال های سيد محمد جعفري (3 مورد)
  سوره صافات آیه 7 - شناخت جمله
چرا بعد از کل شیطان به صورت شیاطین نیامده؟
شاید کل به آسمان دنیا که در آیه قبل آمده برمیگردد!؟
مارد معنی بزرگ نمیدهد؟چون شیطان عکس خوبیهاست توصیفات او هم عکس خوبیهاست و از اعظم برایش استفاده نمیشود؟

توضیح : و شیطان بزرگ را از همه آسمان دنیا و زینت هایش دور نگه داشت

  سوره کهف آیه 83 - ذوالقرنین
چرا خداوند از ذوالقرنین استفاده نکرده؟
آیا میخواسته با ذوالقرنینی که در ذهن یهود بوده مقابله کند؟
چرا در این آیه که مردم میخواهند در موردش بپرسند از ذی استفاده شده و در آیاتی که منظور خداست از ذا استفاده شده؟
  سوره تکویر آیه 29 - اَن یشاء الله
اِنشا الله درست است یا اَن یَشاء الله ؟
[ همه لغت ها ] لغت های سيد محمد جعفري (1 مورد)
  سوره کهف آیه 9 -
کهف : گودال، غار، غیبت
 توضيح : این سوره از مرموزترین سوره های قرآن میباشد، ویژگی کهف این است که عده ای در آن از دیدگان بدان روزگار مخفی شدند و در واقع غایب شدند یا غیبت کردند و بعد از سیصد سال ظهور یافتند بر مردمشان تا نشانه ای باشند از قدرت خداوند تا غیبت حضرت مهدی را بهتر درک کنیم، کهف = غیبت