از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 13 حزب : 3 جزء : اول سوره : بقرة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
84) و ( به یاد آرید ) زمانی که از شما پیمان گرفتیم که خون همدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه های خود بیرون نکنید آن گاه ( به پیمانتان ) اقرار کردید و بر آن گواهی می دهید. [ نظرات / امتیازها ]
85) باز همین شمایید که یکدیگر را می کشید و گروهی از خودتان را از خانه هایشان بیرون می رانید ، در حالی که از روی گناه و تجاوز ، بر ضد آنان ( اخراج شده ها ) یکدیگر را یاری می دهید ، و ( با این حال ) اگر آنان در اسارت پیش شما آیند به دادن فدیه آزادشان می کنید حال آنکه بیرون کردن آنها ( به جنگ ، از اول ) بر شما حرام بود. پس آیا به برخی از ( احکام ) کتاب ( تورات ) می گروید و به برخی دیگر کفر می ورزید؟! ( حرمت جنگیدن و بیرون راندن را رد می کنید و لزوم آزاد کردن همکیش را می پذیرید؟! ) پس کیفر کسانی از شما که چنین می کنند جز خواری و ذلّت در دنیا نیست ، و روز قیامت به سوی شدیدترین عذاب بازگردانیده می شوند و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را به بهای آخرت خریدند ، پس هرگز عذابشان ( در آخرت ) تخفیف نمی یابد و یاری هم نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
84) و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود ، بیرون نکنید. سپس شما اقرار کردید ( و بر این پیمان ) گواه بودید. [ نظرات / امتیازها ]
85) اما این شما هستید که یکدیگر را می کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید و در این گناه و تجاوز ، به یکدیگر کمک می نمایید ( و اینها همه نقض پیمانی است که با خدا بسته اید ) در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند ، فدیه می دهید و آنان را آزاد می سازید! با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید ، و به بعضی کافر می شوید؟! برای کسی از شما که این عمل ( تبعیض در میان احکام و قوانین الهی ) را انجام دهد ، جز رسوایی در این جهان ، چیزی نخواهد بود ، و روز رستاخیز به شدیدترین عذابها گرفتار می شوند. و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته اند از این رو عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
84) و چون از شما این پیمانتان بگرفتیم که خون یکدگر مریزید و یکدگر را از دیار بیرون مکنید و آن گاه شما اقرار هم کردید و شهادت دادید . [ نظرات / امتیازها ]
85) ولی همین شما خودتان یکدیگر را می کشید و طائفه ای از خود را از دیارشان بیرون می کنید و علیه ایشان پشت به پشت هم میدهید و در باره آنان گناه و تجاوز مرتکب میشوید و اگر به اسیری نزد شما شوند فدیه می گیرید با اینکه فدیه گرفتن بر شما حرام بود هم چنان که بیرون کردن حرام بود پس چرا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و به بعضی دیگر کفر می ورزید و پاداش کسی که چنین کند بجز خواری در زندگی دنیا و اینکه روز قیامت بطرف بدترین عذاب برگردد چیست؟ و خدا از آنچه می کنید غافل نیست . [ نظرات / امتیازها ]
86) اینان همانهایند که زندگی دنیا را با بهای آخرت خریدند و بهمین جهت عذاب از ایشان تخفیف نمی پذیرد و نیز یاری نمیشوند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
84) و ( به یاد آرید ) هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید ، پس بر آن عهد اقرار کرده و خود شما بر آن گواه می باشید. [ نظرات / امتیازها ]
85) ( با این عهد و اقرار ) باز شما ( به همان خوی زشت ) خون یکدیگر می ریزید و گروهی از خودتان را از دیارشان می رانید و در بدکرداری و ستم بر ضعیفان همدست و پشتیبان یکدیگرید ، و چون اسیر شوند برای آزادی آنها فدیه می دهید ، در صورتی که به حکم تورات ، اخراج کردن آنها بر شما حرام شده است! چرا به برخی از احکام ایمان آورده و به بعضی کافر می شوید؟ پس جزای چنین مردم بدکردار چیست به جز ذلّت و خواری در زندگانی این جهان و بازگشتن به سخت ترین عذاب در روز قیامت؟ و خدا غافل از کردار شما نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) اینان همان کسانند که ( متاع دو روزه ) دنیا را خریده و ملک ابدی آخرت را فروختند ، پس ( در آخرت ) عذاب آنها تخفیف نیابد و هیچ یاوری نخواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
84) و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که: «خون همدیگر را مریزید ، و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید» سپس [ به این پیمان ] اقرار کردید ، و خود گواهید. [ نظرات / امتیازها ]
85) [ ولی ] باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشید ، و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می رانید ، و به گناه و تجاوز ، بر ضد آنان به یکدیگر کمک می کنید. و اگر به اسارت پیش شما آیند ، به [ دادن ] فدیه ، آنان را آزاد می کنید ، با آنکه [ نه تنها کشتن ، بلکه ] بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. آیا شما به پاره ای از کتاب [ تورات ] ایمان می آورید ، و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند ، جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود ، و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذابها باز برند ، و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) همین کسانند که زندگی دنیا را به [ بهای ] جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب آنان سبک گردد ، و نه ایشان یاری شوند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
84) ای فرزندان اسرائیل ، یاد کنید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم که خون ] همکیشان [ خود را نریزید و یکدیگر را از دیار خود بیرون نرانید ، آن گاه ] بر این پیمان [ اقرار کردید و خود گواه بودید . [ نظرات / امتیازها ]
85) سپس شما اینان هستید ; یکدیگر را می کُشید و گروهی از خودتان را از خانه هایشان بیرون می رانید و به گناه و تجاوز ] نه از روی استحقاق ، دیگران را [ بر ضدّ آنان یاری می دهید ; در حالی که اگر همانان به اسیری نزد شما آیند با پرداخت فدیه آزادشان می کنید ، با این که بیرون راندن آنها بر شما حرام بوده است . آیا به بخشی از تورات ایمان می آورید و اسیران همکیش خود را با دادن فدیه آزاد می کنید ، ولی بخشی دیگر را انکار می کنید و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می رانید ؟ کیفر کسانی از شما که چنین کنند چیزی جز خواری در زندگی دنیا نخواهد بود ، و روز قیامت به سوی سخت ترین عذاب بازگردانده می شوند ، و خدا از آنچه می کنید بی خبر نیست . [ نظرات / امتیازها ]
86) اینان همان کسانی اند که زندگی دنیا را به بهای آخرت خریده اند ; از این روی نه عذابشان کاهش می یابد و نه یاری می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
84) و [ یاد کنید ] هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که خون همدیگر را نریزید ، و یکدیگر را از خانه های خود آواره نکنید ، سپس [ به پیمانتان ] اقرار کردید و بر آن هم گواهی می دهید. [ نظرات / امتیازها ]
85) باز این شما هستید که یکدیگر را می کشید ، و گروهی از خودتان را از خانه هایشان آواره می کنید ، و از روی گناه و تجاوز یکدیگر را بر ضد آنان [ که آواره کرده اید ] یاری و کمک می دهید ، و اگر آنان در حال اسارت نزد شما آیند ، برای آزاد شدنشان فدیه می دهید ، در صورتی که آواره کردنشان بر شما حرام بود. آیا به بخشی از کتاب [ آسمانی ] ایمان می آورید و به بخشی دیگر کفر می ورزید؟ [ حرام بودن جنگ و آواره کردن را مردود می شمارید ، و وجوب آزاد کردن هم کیشان را از اسارت قبول می کنید! ] پس کیفر کسانی از شما که چنین تبعیضی را [ در آیات خدا ] روا می دارند ، جز خواری و رسوایی در زندگی دنیا نیست ، و روز قیامت به سوی سخت ترین عذاب بازگردانیده می شوند ، و خدا از آنچه انجام می دهید ، بی خبر نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) اینان کسانی اند که زندگی [ زودگذر ] دنیا را به جای آخرت خریدند پس نه عذاب از آنان سبک شود و نه یاری شوند. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
84) و زمانی که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از شهرهایتان بیرون نکنید . آنگاه اقرار کردید و خود گواهی می دهید. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه های گوناگون
84) و به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از شهرهایتان بیرون نکنید. سپس اقرار کردید و بر آن گواهی می دهید. [ نظرات / امتیازها ]
86) آنان کسانی هستند که زندگی دنیا را بجای آخرت خریدند . پس عذاب آنان سبک نشده و یاری هم نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
84) و زمانی که پیمان گرفتیم از شما که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از شهرهایتان اخراج نکنید سپس اقرار کردید و در حالی که شما گواهید. [ نظرات / امتیازها ]
86) آن ها کسانی اند که خریدند زندگی این دنیا رابه جای آخرت پس پس تخفیف داده نمیشود از آن ها عذاب و آن ها یاری نمی شوند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه تشکری
84) مى‏فروشند این جماعتها آخرت را به عالم دنیا

نیست تخفیف بهر کیفرشان احدى نیز نیست یاورشان‏ [ نظرات / امتیازها ]
84) عهد بستیم با شما یکسر که مریزید خون یکدیگر

هم مرانید یکدگر ز دیار خود گواهید و مى‏کنید اقرار [ نظرات / امتیازها ]
85) این شما ریختید از هم خون نیز کردید از دیار برون‏

و به هم مى‏شوید پشتیبان در طریق گناه و در عدوان‏

چون اسیران رسند فدیه کنید گر چه اخراجشان بد است و پلید

کرده بعض کتاب را باور لیک کافر به پاره‏اى دیگر

چیست پاداش آنکه کرد چنان غیر خوارى و ذلّتى به جهان‏

و اشدّ عذاب در عقبا نیست غافل خدا ز کار شما [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن امید مجد
85) ولى باز هم اى دریغا دریغ که بر روى هم برکشیدید تیغ‏

گروهى ز اقوام خود را کنون نمایید از سرزمینها برون‏

به ظلم و به اجحاف و کار سخیف شمائید همدست ضد ضعیف‏

بخواهید فدیه چو گیرید اسیر بر این کار هستید چست و دلیر

علیرغم آنکه به امر خدا حرامست اخراجشان از سرا

به بعضى از احکام ما کافرید به برخى دگر اعتقاد آورید

سزاى چنین مردم زشتکار بگوئید خود چیست اندر شمار؟

بجز ذل و خوارى به دارالفنا وزآن نیز بدتر به دارالبقا

همانا کز اعمالتان هیچگاه نبودست غافل یگانه اله‏ [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
85) سپس شما همدیگر را می کشید و گروهی را از سرزمینشان اخراج می کنید در حالیکه آشکارا با آنها دشمنی نموده و در مورد آنها مرتکب گناه می شوید و اگر اسیری داشتید برای آزادی آنها فدیه می گیرید،حال آنکه اخراج آنها بر شما حرام است.آیا به بعض از دستورات کتاب(تورات) ایمان آورده و به بعضی کفر می ورزید؟پس جزای کسی که مرتکب این عمل می شود غیر از این نیست که در دنیا خوار شود و در آخرت دچار شدید ترین عذابها خواهد شد و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) آنها کسانی هستند که زندگی دنیا را به قیمت آخرت خریدند(دنیا را گرفتند و آخرت را رها کردند)پس در عذاب آنها تخفیف داده نشود و آنها یاری نمی شوند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
84) و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید سپس [به این پیمان] اقرار کردید و خود گواهید [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه السادات قاسمپور - اطیب البیان
84) و هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید، و یکدیگر را از دیار خود بیرون نکنید ،سپس شما اقرارکردید و شاهد بودید [ نظرات / امتیازها ]
  م فيروزي - قرآن کریم
84) وبیادآریدهنگامیکه از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید ویکدیگر را از خانه ودیار خود نرانید سپس برآنعهد اقرار کردید شما خود بر آن گواه می باشید. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
84) et rappelez-vous, Lorsque nous obtînmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, [par le meurtre] de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage [ نظرات / امتیازها ]
84) et rappelez-vous, Lorsque nous obtînmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, [par le meurtre] de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage [ نظرات / امتیازها ]
85) Quoique Ainsi engagés, voilà que vous vous entre-tuez, que vous expulsez de leurs maisons une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser (de chez eux). Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et Au Jour de la Résurrection ils serons refoulés Au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites [ نظرات / امتیازها ]
86) voilà ceux qui échangent la vie présente contre le vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué. et ils ne seront point secourus [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
84) و چون از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را مریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خویش بیرون نکنید، سپس شما (به این پیمان) اقرار کردید و شما گواهید [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
84) به خاطر بیارید پروردگار
چنین با شما بست عهد و قرار
نریزید خونی ز هم بر زمین
مرانید هم را از این سرزمین
بکردید اقرار بر این سخن
گواهید خود نیز ای انجمن [ نظرات / امتیازها ]
85) ولی باز هم ای دریغا دریغ که بر روی هم برکشیدید تیغ
گروهی ز اقوام خود را کنون نمایید از سرزمینها برون
به ظلم و به اجحاف و کار سخیف شمائید همدست ضد ضعیف
بخواهید فدیه چو گیرید اسیر بر این کار هستید چست و دلیر
علیرغم آنکه به امر خدا حرامست این شیوه ناروا
به بعضی از احکام ما کافرید به برخی دگر اعتقاد آورید
سزای چنین مردم زشتکار بگوئید خود چیست اندر شمار ؟
بجز ذل و خواری به دارالفنا و ز آن نیز بدتر به دارالبقا
همانا کز اعمالتان هیچگاه نبودست غافل یگانه اله
[ نظرات / امتیازها ]
86) کسانند ایشان که دنیای پست
خریدند و دادند عقبی ز دست
نیابند تخفیف وقت عذاب
نگردد کم از آتش قهر و تاب
کسی نیست هرگز که روز شمار
بر آنها بگردد مددکار و یار
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
84) و هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که خون های یکدیگر مریزید و همدیگر را از خانمان و دیارتان بیرون مکنید،پس اقرا کردید و خود گواهید. [ نظرات / امتیازها ]
85) سپس همین شما یکدیگر را می کشید و گروهی از خودتان را از خانمان و دیارشان بیرون می رانید، بر ضد آن ها به گناه و ستمگری با یکدیگر هم پشت می شوید ، و اگر همانان به صورت اسیران نزد شما آیند آنان را از دشمن باز خرید می کنید، در حالی که بیرون کردنشان بر شما حرام بود.آیا به برخی از کتاب ایمان می آورید و به برخی دیگر کافر می شوید؟!پس سزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی وخواری در دنیا نیست ، وروز رستاخیز به سخت ترین عذاب باز برده شوند، و خدای از آن چه می کنید غافل نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) اینان همان کسانند که زندگی این جهان را به بهای آن جهان خریدند پس عذابشان سبک نگردد و یاری نشوند. [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي فرجي
84) و زمانی که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از شهرهایتان بیرون نکنید . سپس شما اقرار کردید و اکنون خود گواهی می دهید. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
84) Und als Wir mit euch ein Abkommen trafen: Vergießt nicht (gegenseitig) euer Blut und vertreibt euch nicht selbst aus euren Wohnstätten! Hierauf habt ihr euch dazu bekannt und ihr seid dafür Zeugen.
﴿٨٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
85) Dennoch seid (gerade) ihr es, die ihr euch selbst (gegenseitig) tötet und eine Gruppe von euch aus seinen Wohnstätten vertreibt, indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, so kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Glaubt ihr denn an einen Teil der Schrift und verleugnet einen anderen? Wer von euch aber solches tut, dessen Lohn ist nur Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der Auferstehung werden sie der schwersten Strafe zugeführt werden. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut.
﴿٨٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
86) Das sind diejenigen, die das diesseitige Leben für das Jenseits erkauft haben. Deshalb wird ihre Strafe nicht erleichtert werden, und ihnen wird keine Hilfe zuteil.
﴿٨٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
84) And remember,- We took from you your covenant- "You will not shed your blood, nor turn out your people from your homes." Then you confirmed, and you do bear witness. [ نظرات / امتیازها ]
85) And then, it is you who would slay among yourselves, and banish a party from among you out of their homes, backing up against them with sin and cruelty. And if they come to you as prisoners, you ransom them- while it is unlawful for you to expel them. Then is it only a part of the scripture that you believe in, and reject the other? What then is the reward of him who does this among you except disgrace in the life of this world? And on the day of the Awakening they will be sent back to the most severe chastisement. And Allah is not unaware of what you do. [ نظرات / امتیازها ]
86) These are those who have purchased the life of this world for the Hereafter. No lightening of the punishment will then be upon them, nor will they be helped. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
84) So We made an agreement with you: "You must not shed your own blood, nor drive one another out of your homes;" then you ratified this and were witnesses [for it]. [ نظرات / امتیازها ]
85) Then there you go killing one another and driving a group of you from their homes, backing one another up against them out of sin and enmity. If the are brought to you as prisoners, you ransom them, while it has been forbidden for you even to expel them! Do you believe in part of the Book and disbelieve in another part of it? What reward has anyone of you who does so, except disgrace during worldly life, while on Resurrection Day they will be driven off to the harshest torment? God does not overlook anything you do! [ نظرات / امتیازها ]
86) Those are the ones who purchase worldly life instead of the Hereafter; punishment will not be lightened for them nor will the be supported. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
84) And (remember) when We took your covenant (saying): Shed not the blood of your people, nor turn out your own people from their dwellings. Then, (this) you ratified and (to this) you bear witness. [ نظرات / امتیازها ]
85) After this, it is you who kill one another and drive out a party of you from their homes, assist (their enemies) against them, in sin and transgression. And if they come to you as captives, you ransom them, although their expulsion was forbidden to you. Then do you believe in a part of the Scripture and reject the rest? Then what is the recompense of those who do so among you, except disgrace in the life of this world, and on the Day of Resurrection they shall be consigned to the most grievous torment. And Allâh is not unaware of what you do. [ نظرات / امتیازها ]
86) Those are they who have bought the life of this world at the price of the Hereafter. Their torment shall not be lightened nor shall they be helped. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
84) And remember We took your covenant (to this effect): Shed no blood amongst you, nor turn out your own people from your homes: and this ye solemnly ratified, and to this ye can bear witness. [ نظرات / امتیازها ]
85) After this it is ye, the same people, who slay among yourselves, and banish a party of you from their homes; assist (Their enemies) against them, in guilt and rancour; and if they come to you as captives, ye ransom them, though it was not lawful for you to banish them. Then is it only a part of the Book that ye believe in, and do ye reject the rest? but what is the reward for those among you who behave like this but disgrace in this life?- and on the Day of Judgment they shall be consigned to the most grievous penalty. For God is not unmindful of what ye do. [ نظرات / امتیازها ]
86) These are the people who buy the life of this world at the price of the Hereafter: their penalty shall not be lightened nor shall they be helped. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه -Japane
85) それにも拘らず,その後互いに殺し合ったのはあなたがたであり,また一部の者を生れた土地から追い出し,罪と憎しみとをもって対立し(敵に)味方した。またかれらが捕虜となった時,身代金を取っている。かれらを追放したこと(自体)が,違法であるのに。あなたがたは啓典の一部分を信じて,一部分を拒否するのか。凡そあなたがたの中こんなことをする者の報いは,現世における屈辱でなくてなんであろう。また審判の日には,最も重い懲罰に処せられよう。アッラーはあなたがたの行うことを見逃されない。
﴿٨٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
86) これらの人びとは,来世の代りに,現世の生活を購った者である。結局かれらの懲罰は軽減されず,また助けも得られないであろう。
﴿٨٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
84) 84. And (remember) when We took your covenant (saying): Shed not the blood of your (people), nor turn out your own people from their dwellings. Then, (this) you ratified and (to this) you bore witness. [ نظرات / امتیازها ]
85) (85. After this, it is you who kill one another and drive out a party of you from their homes, assist (their enemies) against them, in sin and transgression. And if they come to you as captives, you ransom them, although their expulsion was forbidden to you. Then do you believe in a part of the Book and reject the rest Then what is the recompense of those who do so among you, except disgrace in the life of this world, and on the Day of Resurrection they shall be consigned to the most grievous torment. And Allah is not unaware of what you do.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
84) And when We made with you a covenant (saying): Shed not the blood of your people nor turn (a party of) your people out of your dwellings. Then ye ratified (Our covenant) and ye were witnesses (thereto). [ نظرات / امتیازها ]
85) Yet ye it is who slay each other and drive out a party of your people from their homes, supporting one another against them by sin and transgression ? - and if they came to you as captives ye would ransom them, whereas their expulsion was itself unlawful for you - Believe ye in part of the Scripture and disbelieve ye in part thereof ? And what is the reward of those who do so save ignominy in the life of the world, and on the Day of Resurrection they will be consigned to the most grievous doom. For Allah is not unaware of what ye do. [ نظرات / امتیازها ]
86) Such are those who buy the life of the world at the price of the Hereafter. Their punishment will not be lightened, neither will they have support. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
84) And when We made a covenant with you: You shall not shed your blood and you shall not turn your people out of your cities; then you gave a promise while you witnessed.
[ نظرات / امتیازها ]
85) Yet you it is who slay your people and turn a party from among you out of their homes, backing each other up against them unlawfully and exceeding the limits; and if they should come to you, as captives you would ransom them-- while their very turning out was unlawful for you. Do you then believe in a part of the Book and disbelieve in the other? What then is the re ward of such among you as do this but disgrace in the life of this world, and on the day of resurrection they shall be sent back to the most grievous chastisement, and Allah is not at all heedless of what you do. [ نظرات / امتیازها ]
86) These are they who buy the life of this world for the hereafter, so their chastisement shall not be lightened nor shall they be helped.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
84) و چون (از شما) پیمانتان را گرفتیم (که) : «خون یکدیگر را مریزید، و همدیگر را از خانه‌ها‌یتان بیرون نکنید.» سپس (به این پیمان) اقرار کردید، حال آنکه (خودتان) گواهید.
﴿٨٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
85) سپس شما همان‌هایید که همدیگر را می‌کشید، و گروهی از خودتان را از خانه‌هاشان بیرون می‌رانید، در حالی که به گناه و تجاوز، بر ضد آنان یکدیگر را پشتیبانی می‌کنید، و اگر به اسارت نزدتان آیند، به (دادن) فدیه، آنان را آزاد می‌کنید، حال آنکه همان (بیرون راندنشان) بر شما حرام شده است‌؛ پس آیا به پاره‌ای از کتاب [:تورات] ایمان می‌آورید، و به پاره‌ای (هم) کفر می‌ورزید؟ پس چیست کیفرکسی از شما که چنان کند؟ جز خواری (و بی‌مقداری) در زندگی دنیا؛ و روز رستاخیز ایشان به سخت‌ترین عذاب‌ها بازگردانده می‌شوند، و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست.
﴿٨٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
86) اینانند کسانی که زندگی(ناچیز) دنیا را به (بهای) آخرت خریدند، (که به همان بسنده کردند) پس نه عذاب از آنان تخفیف داده می‌شود، و نه ایشان یاری می‌شوند.
﴿٨٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
84) またわれが,あなたがたと約束を結んだ時のことを思い起せ。「あなたがたは仲間で血を流してはならない。またあなたがたの同胞を生れた土地から追い出してはならない。」そこであなたがたは,これを厳粛に承認し, 自ら証言したのである。
﴿٨٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
84) و هنگامی که از شما پیمان محکم گرفتیم که: «خون یک‌دیگر را نریزید، و هم‌دیگر را از خانه‌ها و سرزمین خود بیرون نکنید و آواره نسازید»، سپس این پیمان را ‌پذیرفتید، و شهادت و گواهی دادید. [ نظرات / امتیازها ]
85) ولى‌ اکنون شما همان‌هایی هستید که یک‌دیگر را می‌کشید، و گروهی از خودتان را از خانه‌ها و سرزمین‌شان بیرون می‌رانید، و در این گناه و تجاوز، بر ضد آن‌ها به هم‌دیگر کمک می‌کنید، و اگر به اسیری نزد شما آیند، به دادن‌ فدیه، آن‌ها را آزاد می‌کنید، با آنکه نه تنها کشتن، بلکه‌ بیرون کردن آن‌ها در آیین شما حرام شده است؛ آیا شما به قسمتی از کتاب خدا (تورات‌) ایمان می‌آورید، و به قسمتی کفر می‌ورزید؟ پس، نتیجه‌ی جزای هر کسی که چنین کاری انجام دهد، جز رسوایی و خواری در زندگی دنیا، چیزی نخواهد بود، و در روز واپسین به سخت‌ترین عذاب‌ها گرفتار می‌شود، و خداوند از آنچه می‌کنید، بی‌خبر نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) این افراد کسانی هستند که زندگی دنیا را به بهای جهان دیگر خریدند، پس هرگز عذاب آن‌ها سبک نگردد، و نیز یاری و کمک نشوند. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
84) و یاد کنید که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و کاشانه نرانید، آنگاه دیده و دانسته گردن نهادید . [ نظرات / امتیازها ]
85) [ولى‏] باز همین شما هستید که همدیگر را مى‏کشید و گروهى از خودتان را از خانه و کاشانه‏شان مى‏رانید و به گناه و ستمگرى در برابر آنان همدست مى‏شوید و چون کسانى از شما اسیر مى‏شوند آنان را [بر وفق حکم تورات‏] باز مى‏خرید، حال آنکه راندن [و کشتن‏] آنان بر شما حرام است آیا به بخشى از کتاب [در باب بازخرید اسیران‏] ایمان مى‏آورید، و به بخشى دیگر [در باب تحریم کشتار] ایمان نمى‏آورید؟ کیفر کسى که چنین کند چیست جز خفت و خوارى در زندگانى دنیا و در روز قیامت ایشان را به سخت‏ترین عذابها بازبرند و خدا از آنچه مى‏کنید غافل نیست‏ . [ نظرات / امتیازها ]
86) اینان کسانى هستند که زندگانى دنیا را به بهاى آخرت خریدند، از این روى عذاب آنها کاسته نشود و یارى نبینند . [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد - استاد آیتی
84) اى فرزندان اسرائیل ، یاد کنید زمانى را که از شما پیمان گرفتیم که خون ]همکیشان[ خود را نریزید و یکدیگر را از دیار خود بیرون نرانید ، آن گاه ]بر این پیمان[ اقرار کردید و خود گواه بودید . [ نظرات / امتیازها ]
85) سپس شما اینان هستید ; یکدیگر را مى کُشید و گروهى از خودتان را از خانه هایشان بیرون مى رانید و به گناه و تجاوز ]نه از روى استحقاق ، دیگران را[ بر ضدّ آنان یارى مى دهید ; در حالى که اگر همانان به اسیرى نزد شما آیند با پرداخت فدیه آزادشان مى کنید ، با این که بیرون راندن آنها بر شما حرام بوده است . آیا به بخشى از تورات ایمان مى آورید و اسیران همکیش خود را با دادن فدیه آزاد مى کنید ، ولى بخشى دیگر را انکار مى کنید و گروهى از خودتان را از دیارشان بیرون مى رانید ؟ کیفر کسانى از شما که چنین کنند چیزى جز خوارى در زندگى دنیا نخواهد بود ، و روز قیامت به سوى سخت ترین عذاب بازگردانده مى شوند ، و خدا از آنچه مى کنید بى خبر نیست . [ نظرات / امتیازها ]
86) اینان همان کسانند که آخرت را دادند و زندگى دنیا را خریدند. از عذابشان کاسته نگردد و کس یاریشان نکند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
84) ‏و ( به یاد آورید ) هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از سرزمین و خانه و کاشانه خویش بیرون نکنید . ( بر این پیمان ، شما ) اقرار کردید ( و هم اینک باور دارید که در کتابتان موجود است ) و شما ( بر صحّت آن ) گواهی میدهید .‏

[ نظرات / امتیازها ]
85) ‏پس از آن ، این شما هستید که یکدیگر را میکشید و گروهی از خودتان را از خانهها و سرزمینتان بیرون میرانید ، ( و دیگران را بر ضدّ آنان برمیشورانید و یاری میدهید و ایشان را علیه آنان ) از راه گناه و دشمنانگی ، همپشتی و پشتیبانی میکنید . ولی اگر ( بعضی از آنان به صورت ) اسیران نزد شما ( و همپیمانانتان ) بیایند ( برای نجاتشان میکوشید و ) فدیه میدهید ( و ایشان را آزاد میسازید . اگر از شما پرسیده شود ، چه چیز شما را وامیدارد که فدیه آنان را بپردازید و آزادشان سازید ؟ میگوئید که کتابهای آسمانیمان به ما دستور میدهد که فدیه اسیران بنیاسرائیل را بپردازیم و ایشان را آزاد سازیم . مگر کتابهای آسمانی به شما دستور نمیدهند که خون آنان را نریزید و ایشان را از خانه و کاشانه آواره نسازید ؟ ) و حال آن که بیرون راندن ایشان ( و کشتن آنان ) بر شما حرام است . آیا به بخشی از ( دستورات ) کتاب ( آسمانی ) ایمان میآورید و به بخش دیگر ( دستورات آن ) کفر میورزید ؟ برای کسی که از شما چنین کند ، جز خواری و رسوائی در این جهان نیست ، و در روز رستاخیز ( چنین کسانی ) به سختترین شکنجهها برگشت داده میشوند ، و خداوند از آنچه میکنید بیخبر نیست .‏

[ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - "قرآن کریم" ترجمه: آرش طوفانی
86) آنان کسانی هستند که این زندگی را به (بهای) آخرت خریدند؛ پس نه از عذاب ایشان کاسته می شود و نه آنها یاری می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
84) یادتان باشد که از شما بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که با هم نجنگید و خون همدیگر را نریزید و شکست ‌خوردگان در درگیری بین خویش را از شهر و آبادی خود بیرون نکنید و شما هم این پیمان را پذیرفتید و بدان اقرار کردید و گواه آن بودید. [ نظرات / امتیازها ]
85) اما شما بر خلاف پیمان الهی، با هم می‌جنگیدید و همدیگر را می‌کشتید و گروهی را که شکست می‌خوردند، از دیارتان بیرون می‌راندید و از روی گناه و تجاوز، یکدیگر را علیه آنان یاری می‌دادید. آن وقت اگر همان اخراج شده‌ها به اسارت دشمنان مشترک‌تان در می‌آمدند، فدیه می‌دادید و آزادشان می‌کردید؛ با اینکه جنگیدن با آنها و بیرون راندن‌شان از آغاز بر شما حرام بود. آیا برخی از احکام تورات مثل فدیه دادن و آزاد کردن اسرای یهود را قبول دارید و به آن ایمان می‌آورید و برخی دیگر مثل حرمت جنگ‌های داخلی و بیرون راندن یکدیگر از دیار خویش را قبول ندارید و بدان کفر می‌ورزید؟ پس کیفر کسانی که چنین می‌کنند، جز خواری و ذلّت در دنیا چیست؟ علاوه بر این در روز قیامت هم به سوی شدیدترین عذاب سوق داده می‌شوند. آری، خداوند از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست. [ نظرات / امتیازها ]
86) این جماعت، کسانی هستند که زندگیِ دنیا را به بهای نابودیِ آخرت خریده‌اند؛ از این‌رو در روز قیامت، نه عذاب‌شان کاهش می‌یابد و نه به آنها کمکی می‌شود. [ نظرات / امتیازها ]